Районен съд - Видин > Справки по дела > споразумение по НОХД № 768-2011


споразумение по НОХД № 768-2011


28-06-2011, 16:25

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

гр. Видин, 27  ЮНИ 2011 г.

 

 

Видинският районен съд………………………...….............в публично

съдебно заседание на  27  ЮНИ  2011 година.

 

                   Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА

                         Съдебни заседатели:1. ФИЛАРЕТА ПЕТРОВА

                                                             2.ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА

 

при участието на секретаря………Красимира Илиева

прокурора  Мирослав Костов..……….сложи за разглеждане

НДОХ  768..……....................  по описа за 2011 год. докладвано

от Съдия ЙОСИФОВА.

На именното повикване в 14.10   часа се явиха:

За Районна прокуратура Видин се явява прокурор Костов.

Подсъдимият -  К.С.К. –  редовно призован се явява лично и с адв. Валентина Венелинова с пълномощно от по-рано.

Свидетелите  Люсиен Е.А. и Т.К.П.-- редовно призовани - налице.

Вещото лице Р.П.И. – налице.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

          ПРОКУРОРЪТ: Моля да  се даде ход на делото.

            АДВ. ВЕНЕЛИНОВА: Също. Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ К.: Да се даде ход на делото.

 Съдът

                                                   ОПРЕДЕЛИ:

                                           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

              Снема самоличността на подсъдимия.

             Подсъдим: К.С.К. - роден на ***г***, постоянен адрес:*** настоящ адрес:***, българин, български гражданин, женен,  средно образование, неосъждан, безработен, с ЕГН: **********.

 Самоличността се сне от лична карта № 606743307, издадена на 17.05.2008г. от МВР- Видин.

                СНЕМА самоличността на свидетелите:

              Л.Е.А. – 40год.,б.р.

              Т.К.П. – 33год.,б.р.

              На свидетелите се разясни отговорността по чл.290 от НК и същите обещаха да говорят истината, след което се изведоха от залата.   

              СНЕМА самоличността на вещото лице:

             Р.П.И. -  58год., б.р.

              На вещото лице се напомни отговорността по чл.291 от НК и същото обеща да даде безпристрастно заключение.

               На основание чл. 274, ал.1 от НПК, на страните се разясни правото им на отводи срещу членовете на състава, както и правата по чл.275 от НПК.    

              ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по чл. 274. Със защитата на подсъдимия сме сключили споразумение, поради което моля да освободите свидетелите и вещото лице.

               АДВ. ВЕНЕЛИНОВА : Нямаме искания за отводи на състава. Желаем да се гледа делото и да се сключи споразумение.

 ПОДСЪДИМИЯ: Получил съм препис от обвинителният акт преди по-вече от 7 дни. Желая делото да приключи със споразумение.Нямам искания за отводи.

  С оглед становищата на страните и предвид постигнатото от тях съгласие за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК, съдът счита, че явилите се свидетели и вещи лица следва да бъдат освободени, за което

                              ОПРЕДЕЛИ:

Освобождава явилите се свидетели и вещото лице.

На вещото лице Р.П.И. се определя възнаграждение в размер на  15 лева за явяването му в съдебно заседание.

ПРОКУРОРЪТ: Постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимия по силата на което подсъдимия К. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2011 г. в гр.Видин, в магазин в двора на дома му, находящ се на ул. "Волга" № 16, държи акцизни стоки без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: 10 бр. стека цигари, марка "Карелия Слимс" на стойност 470 лева; 1 бр. стек цигари марка "Gold classic" на стойност 42 лева; 2 бр. стека цигари, марка " Walton" на стойност 84 лева; 12 бр. стека цигари марка ,Rау" на стойност 504 лева; 1 бр. стек цигари марка "Gold Mount” на стойност 42 лева; 8 бр. кутии цигари, марка " Gold classic " на стойност 43.60 лева; 9 бр. кутии цигари, марка " Gold Mount”на стойност 37.80 лева; 5 бр. кутии цигари марка " Walton  " на стойност 21 лева; 5 бр. кутии цигари марка „King" на стойност 21 лева; 4 бр. кутии цигари марка „Карелия Слимс" на стойност 18.80 лева; 4 бр. кутии цигари марка “ Viceroy", син, на стойност 16.80 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Viceroy ", червен, на стойност 12.60 лева; 2 бр. кутии цигари марка „Pearl Slims" на стойност 8.60 лева; 3 бр. кутии цигари марка “ Winner" на стойност 12.60 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Вагоn" на стойност 12.60 лева; 3 бр. кутии цигари марка „МС Slims" на стойност 12.90 лева; 4 бр. кутии цигари марка „ Precise" на стойност 16.80 лева; 5 бр. кутии цигари марка „Viceroy " на стойност 23 лева и 5 бр. кутии цигари марка „Merylin" на стойност 21.50 лева, като всички вещи са на обща стойност 1 421.60 лв. и случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1, предл.ІІ-ро от НК, във вр. с чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за което и на основание чл.234, ал.1, предл.ІІ-ро от НК, във вр. с чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия във връзка с чл.55, ал.1,т.2 във връзка с чл.36 от НК подсъдимият К.С.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ДА СЕ ОТЛОЖИ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

Подсъдимият К.С.К.  със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.234, ал.3 от НК- предмета на престъпление, а именно: 10 бр. стека цигари, марка "Карелия Слимс" ; 1 бр. стек цигари марка "Gold classic"; 2 бр. стека цигари, марка " Walton"; 12 бр. стека цигари марка ,Rау"; 1 бр. стек цигари марка "Gold Mount”; 8 бр. кутии цигари, марка " Gold classic "; 9 бр. кутии цигари, марка " Gold Mount”; 5 бр. кутии цигари марка " Walton  " на; 5 бр. кутии цигари марка „King"; 4 бр. кутии цигари марка „Карелия Слимс"; 4 бр. кутии цигари марка “ Viceroy", син,; 3 бр. кутии цигари марка „Viceroy ", червен,; 2 бр. кутии цигари марка „Pearl Slims"; 3 бр. кутии цигари марка “ Winner"; 3 бр. кутии цигари марка „Вагоn"; 3 бр. кутии цигари марка „МС Slims"; 4 бр. кутии цигари марка „ Precise"; 5 бр. кутии цигари марка „Viceroy " и 5 бр. кутии цигари марка „Merylin"- да се ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

Подсъдимия със снета по делото самоличност се съгласява да заплати направените по делото разноски за експертиза и вещи лица, както следва – 50.00 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР Видин  и  15.00 лева  в полза на Държавата по сметка на ВСС.

 Моля съда да съобрази, че така предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да одобри същото и да прекрати съдебното производство.

Адв.ВЕНЕЛИНОВА: Предложеното споразумение е всеобхватно и отговаря на изискванията на Закона, поради което моля съда да го одобри.

ПОДСЪДИМИЯТ К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението, съгласен съм с него. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно ще подпиша споразумението.

На основание чл.382,ал.6 от НПК Съдът вписва съдържанието на окончателното споразумение.

Подсъдимият К.С.К. - роден на ***г***, постоянен адрес:*** настоящ асрес: гр.Видин, ул.” Волга”-№ 16, българин, български гражданин, женен,  средно образование, неосъждан, безработен, с ЕГН: ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че на 20.04.2011 г. в гр.Видин, в магазин в двора на дома му, находящ се на ул. "Волга" № 16, държи акцизни стоки без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, а именно: 10 бр. стека цигари, марка "Карелия Слимс" на стойност 470 лева; 1 бр. стек цигари марка "Gold classic" на стойност 42 лева; 2 бр. стека цигари, марка " Walton" на стойност 84 лева; 12 бр. стека цигари марка ,Rау" на стойност 504 лева; 1 бр. стек цигари марка "Gold Mount” на стойност 42 лева; 8 бр. кутии цигари, марка " Gold classic " на стойност 43.60 лева; 9 бр. кутии цигари, марка " Gold Mount”на стойност 37.80 лева; 5 бр. кутии цигари марка " Walton  " на стойност 21 лева; 5 бр. кутии цигари марка „King" на стойност 21 лева; 4 бр. кутии цигари марка „Карелия Слимс" на стойност 18.80 лева; 4 бр. кутии цигари марка “ Viceroy", син, на стойност 16.80 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Viceroy ", червен, на стойност 12.60 лева; 2 бр. кутии цигари марка „Pearl Slims" на стойност 8.60 лева; 3 бр. кутии цигари марка “ Winner" на стойност 12.60 лева; 3 бр. кутии цигари марка „Вагоn" на стойност 12.60 лева; 3 бр. кутии цигари марка „МС Slims" на стойност 12.90 лева; 4 бр. кутии цигари марка „ Precise" на стойност 16.80 лева; 5 бр. кутии цигари марка „Viceroy " на стойност 23 лева и 5 бр. кутии цигари марка „Merylin" на стойност 21.50 лева, като всички вещи са на обща стойност 1 421.60 лв. и случаят не е маловажен - престъпление по чл.234, ал.1, предл.ІІ-ро от НК, във вр. с чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия за което и на основание чл.234, ал.1, предл.ІІ-ро от НК, във вр. с чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия във връзка с чл.55, ал.1,т.2 във връзка с чл.36 от НК подсъдимият К.С.К. със снета по делото самоличност се съгласява да му бъде наложено и да изтърпи наказание „ Лишаване от свобода” за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК ДА СЕ ОТЛОЖИ ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

Подсъдимия К.С.К. със снета по делото самоличност се съгласява да заплати направените по делото разноски за експертиза и вещи лица, както следва -  50.00 лева в полза на Държавата по сметка на ОД МВР Видин  и 15.00 лева  в полза на Държавата по сметка на ВСС.

Подсъдимият К.С.К.  със снета по делото самоличност се съгласява на основание чл.234, ал.3 от НК- предмета на престъпление, а именно: 10 бр. стека цигари, марка "Карелия Слимс" ; 1 бр. стек цигари марка "Gold classic"; 2 бр. стека цигари, марка " Walton"; 12 бр. стека цигари марка ,Rау"; 1 бр. стек цигари марка "Gold Mount”; 8 бр. кутии цигари, марка " Gold classic "; 9 бр. кутии цигари, марка " Gold Mount”; 5 бр. кутии цигари марка " Walton  " на; 5 бр. кутии цигари марка „King"; 4 бр. кутии цигари марка „Карелия Слимс"; 4 бр. кутии цигари марка “ Viceroy", син,; 3 бр. кутии цигари марка „Viceroy ", червен,; 2 бр. кутии цигари марка „Pearl Slims"; 3 бр. кутии цигари марка “ Winner"; 3 бр. кутии цигари марка „Вагоn"; 3 бр. кутии цигари марка „МС Slims"; 4 бр. кутии цигари марка „ Precise"; 5 бр. кутии цигари марка „Viceroy " и 5 бр. кутии цигари марка „Merylin"- да се ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПОДСЪДИМ:...................                           АДВОКАТ:...................

/К. К./                                                 / В. В./

 

                                                                       

 

                                               ПРОКУРОР:

                                                           /М.К./

 

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала, същото е допустимо с оглед разпоредбите на чл.381,ал.2 от НПК. Със същото не са причинени имуществени вреди които да бъдат репарирани, за което и на основание чл.384,ал.1 във връзка с чл.382, ал.7 от НПК

съдът ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между представителя на РП- Видин, подсъдимия К., адвокат защитника му В. ВНЕЛИНОВА .

Споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Прекратява производството по НДОХ № 768/2011г. по описа на Видински районен съд.

След одобряване на споразумението съдът се занима с взетата мярка за неотклонение по отношение на подсъдимия

 На основание чл.309, ал.2 от НПК, Съдът.

                    О П Р Е Д Е Л И :
            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия К.С.К.     мярка за неотклонение „ Подписка”.

Определението на съда подлежи на обжалване или протестиране пред ВОС в 7 мо дневен срок от днес.

            Съдът определя възнаграждение на съдебните заседатели за участието им по настоящето дело в размер на по  4.45 лева   от бюджета на съда на всеки един от тях.   

            Протоколът се написа в с.з. на 27.06.2011год. и завърши в  14.40 часа.

 

   

РАЙОНЕН СЪДИЯ:                          СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

                                                                                                  2.

                                      СЕКРЕТАР:


Върни се назад