Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 55-2015


решение по гр.д. № 55-2015


30-06-2015, 15:01

Р Е Ш Е Н И Е  № 255

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. В. 29.06.2015г.

 

            В.ският районен съд, гражданска колегия, в публичното заседание на пети юни две хиляди и петнадесета година в състав :

                                                          

                                                                Председател : В. Крумов                                                                                                                 Съдебни заседатели :

                                                                         Членове :

 

при секретаря Г. Н. в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 55 по описа за 2015г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

           

           Производството е по чл. 49, ал. 4 от Семейния кодекс/СК/.

...................................................................................................................

 

            Воден от горното, Съдът

              

                                                            Р Е Ш И :

 

            Прекратява с развод, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, гражданския брак между В.С.М.,***, и В.Л.М.,***, сключен с акт за граждански брак № *** от 10.09.2004г. на О В., без да се произнася по въпроса за вината.

            Утвърждава постигнатото от страните споразумение, като :

Страните са заявили, че нямат недвижими имоти придобити през време на гражданския брак.

Страните са заявили, че не претендират един към друг заплащането на издръжка за в бъдеще.

Страните са заявили, че движимите вещи са поделени извънсъдебно.

            След влизане в сила на настоящето решение за прекратяването на гражданския брак жената ще носи фамилното име Е.

            Осъжда В.С.М.,***, да заплати в полза на Районен съд В. сума от 20,00лв./двадесет лева/лева за окончателна държавна такса.

            Осъжда В.Л.М.,***, да заплати в полза на Районен съд В. сума от 20,00лв./двадесет лева/лева за окончателна държавна такса.

            Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.

 

 

 Районен съдия : / П /

   Вярно с оригинала

Секретар:


Върни се назад