Районен съд - Видин > Справки по дела > определение по гр.д. № 1171-2015


определение по гр.д. № 1171-2015


30-06-2015, 15:01

     П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 29.06.2015 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 3-ти състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА СТОЯНОВА

                                            

при участието на секретаря........................... О.П. …………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 1171  по описа за  2015 г. ............................. докладвано от   СЪДИЯТА СТОЯНОВА ......................................................

 

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 14.40 часа се явиха:

Д ”СП” – ВИДИН, редовно призовани, представляват се от Ю.К. М. с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Ц.Т., призована, не се явява.

ПРИЕМНИЯТ РОДИТЕЛ С.П.Ц., редовно призована не се явява.

ПРИЕМНИЯТ РОДИТЕЛ М.В.Ц., редовно призован не се явява.

ЮК. М.: Да се даде ход на делото, тъй като с оглед чл. 28, ал. 2 и ал. 3 от ЗЗДет, участник в заседанието е дирекцията, която прави искането.

Съдът, като съобрази разпоредбата на чл.28, ал. 3 от ЗЗДет, счита, че няма пречки за даване ход на делото, за което  

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮК. М.: Представям Ви и моля да приемете Решение по гр. д. № 184/2015 г. по описа на ВОС, от което е видно, че са настъпили основанията по чл. 29, т. 4 от ЗЗДет, както и заповед от 10.06.2015 г. на Директора на ДСП Видин, от която е видно, че е прекратено настаняването на детето в професионалното приемно семейство.

С оглед на новонастъпилите обстоятелства интересът от водене на настоящето дело е отпаднал, поради което заявявам, че оттеглям молбата и моля да прекратите производството по делото.

Съдът

                                    О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА РЕШЕНИЕ № 30/02.06.2015 г. по гр. д. № 184/2015 г. по описа  на ВОС и Заповед № ЗД – РД 03/0082/10.06.2015 г. на Директора на ДСП Видин.

Съдът  

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА оттегляне на подадената молба.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1171/2015 г. по описа на ВРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВОС в седмичен срок от днес за молителя и от съобщението за неявилите се страни.

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14,55 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                  СЕКРЕТАР:


Върни се назад