Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 1926-2014


решение по гр.д. № 1926-2014


29-06-2015, 15:06

       Р    Е    Ш    Е   Н   И   Е    № 236

 

                                       гр.Видин, 29.06.2015 год.

 

                    В      И М Е Т О     Н А       Н А Р О Д А

 

Видинският районен съд , гражданска колегия , в публично

заседание на двадесет и осми май

през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                     Председател: Нина Н.

 

                                                              

при секретаря  М П. като разгледа докладваното от съдия  Нина Н. гр.дело №1926 по описа за 2014 г. , за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.282 от ГПК е  за делба на недвижими имоти с правно основание чл.69 ЗС.

Делото е образувано с оглед подадена искова молба от  Л.П.П. с ЕГН: ********** *** против А.Ц.Т. с ЕГН: ********** с адрес ***, В.Ц. М. с ЕГН: **********, с адрес в с.Г., А.Н.К. с ЕГН:**********, с адрес ***, В.К.Н. с ЕГН: **********,  с адрес ***, Л.Н.П. с ЕГН: *********,с адрес ***, К.Н.А., ЕГН: **********, с адрес ***, Р.В.С. с ЕГН: **********, с адрес в с.Н.,  И.В.Ш. с ЕГН: **********с адрес ***  и Ц.В.С. с ЕГН: ********** с адрес ***, за делба на наследствени имоти –земеделски земи, останали в наследство от И.Ф.М. ,С.С.М. и М.И.М. .  

Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл.131, ал.1 ГПК е изпратена на ответниците.  От същите не са постъпили отговори в установения срок, с изключение на Р.В.С. с ЕГН: **********, И.В.Ш. с ЕГН: **********, които не оспорват иска. Възразява се срещу допускането на делбата при посочените от ищеца права за съделителите. Р.В.С. с ЕГН: ********** и И.В.Ш. с ЕГН: ********** заявяват, че желаят да получат общ дял.

Съдът, като се запозна с доводите на страните и доказателствата по делото, преценени поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

Не се спори в производството, че процесните имоти , находящи се в землището на с.Г. и представляващи   нива от 9.752 дка в м.Острага,имот 006024, нива от 3.640в м.Голи дел, имот 131001, нива от 7.996 дка в м. Кутига ,имот №165001, нива от 10.920 дка в м.Крив паток, имот №217024,нива от 3.303 дка в м.Голи дел, имот №219027, нива от 5.461 дка в м.Горно пашино, имот № 024035, всички по плана за земеразделяне на с.Г., пасище, мера от 0.817 дка в м. Танчевото , имот №008033 по картата на землището на с.Г., и широколистна гора от 6.000 дка в м. Койза гърбина,  имот №311043 по картата на възстановената собственост на землището на с.Г., са възстановени  на наследниците на общите наследодатели на страните с  решения № 333/09.01.2002г.на ПК Видин, №197А/04.11.97 на ПК Видин и 13Г от 12.07.2000г на ПК Видин. Не се спори, и че страните са наследници на   общите наследодатели И.Ф.М., С.С.М.. На наследниците на М.И.М. с решение № 333/09.01.2002г.на ПК Видин е възстановена собствеността върху нива от 9.555 дка м.Крив Паток, имот №217025 по плана за земеразделяне на земл.на с.Г..  

С оглед на изложената фактическа обстановка Съдът намира, следното:

Видно от Удостоверения за идентичност на имена  № 464/ 31.07.2014г. и № 418/16.07.2014г.имената И.Ф.М. и И.Ф.М. са имена на едно и също лице, както и иената С.С.М. и С.И.М. са имена на едно и също лице.

И.М. е починал през 1956тг. и е оставил три деца  - Д.И.М. /поч. 1992г/, М.И.М. /поч.1976г/, М.И.И. /поч.2001г./ и съпруга С.М. /поч.1968г/ .

Д.И.М. е оставил наследници деца Ц.Д. М./поч. 2011г./и Л.Д.К./поч.1996г/. Наследници на Ц. са съпруга В.П.М./поч. 2012г./ и деца- съделителите А. и В.. Л.Д.К. е наследена от детето си Н. – починал през 1996г и оставил наследници съпруга-съделителката В.К.Н. и деца съделителите Л.  Н.П. и К.Н.А..

 

М.И.М. е оставила наследници съпруг П. П. С. /поч.1993г./, деца- Ц.а К. А./поч.2014г./ и съделителят П.П. . Наследници на Ц.а са децата и - съделителите  Р.В.С. и И.В.Ш..

М.И.И. е оставила наследници съпруг В. А. И. /поч.2013г/ и дете –съделителката Ц.  В.С..

С оглед горното Съдът намира, че се установи наличие на обща собственост върху процесните имоти, притежавани приживе от наследодателите Илия и Стана с права за страните, съгласно приетите и неоспорени удостоверения за наследници, както следва: По 3/36 ид.ч. за наследниците А.Ц.Т. , В.Ц.М. , А.  Н.К. , Р.В.С. и И.В.Ш.. Наследниците Л.Н.П., К.Н.А. и В.  К.Н.  получават по  1/36 ид.ч. от наследството ,Л.П.П. получава  - 6/36 ид.ч. , а Ц.В.С. - 12/36 ид.ч.

От наследството на М.И.М., на наследниците на която е възстановено с решение № 333/09.01.2002г.на ПК Видин  правото на  собственост  върху нива от 9.555 дка м.Крив Паток, имот №217025 по плана за земеразделяне на земл.на с.Г., Л.П.П. следва да получи 2/4 ид.ч., а Р.В.С. и И.В.Ш. по ¼ ид.ч.

            Неоснователни съдът намира доводите на Л.П.П. за по-голям дял, с оглед обстоятелството, че предмет на делбата е наследството на общата на Л.П.П. и на съделителите Р.В.С. и И.В.Ш. наследодателка М.И.М., наследстовто на която се разпределя с оглед разпоредбите на чл.5 и чл.9 от ЗН. Не са наведени конкретни доводи от ищеца за наличие на права ,различни от посочените.

Воден от горното , Съдът

 

                                               Р Е Ш И :

ДОПУСКА да бъде извършена делба между Л.П.П. с ЕГН: ********** *** ,А.Ц.Т. с ЕГН: ********** с адрес ***,  В.Ц. М. с ЕГН: **********, с адрес ***, А.Н.К. с ЕГН:**********, с адрес ***, В.К.Н. с ЕГН: **********,  с адрес ***, Л.Н.П. с ЕГН: *********,с адрес ***, К.Н.А., ЕГН: **********, с адрес ***, Р.В.С. с ЕГН: **********, с адрес ***,  И.В.Ш. с ЕГН: **********с адрес *** и Ц.В.С. с ЕГН: ********** с адрес ***  на следните недвижими имоти :  нива от 9.752 дка в м.Острага- имот № 006024, нива от 3.640 в м.Голи дел- имот №131001, нива от 7.996 дка в м. Кутига -имот №165001, нива от 10.920 дка в м.Крив паток- имот №217024, нива от 3.303 дка в м.Голи дел- имот №219027, нива от 5.461 дка в м.Горно пашино- имот № 024035, всички имоти по плана за земеразделяне на с.Г., както и пасище, мера от 0.817 дка в м. Танчевото- имот №008033 по картата на землището на с.Г., и широколистна гора от 6.000 дка в м. Койза гърбина- имот №311043 по картата на възстановената собственост на землището на с.Г., с права както следва : по 3/36 ид.ч. за наследниците А.Ц.Т., В.Ц.М. , А.  Н.К. , Р.В.С. и И.В.Ш.,  по  1/36 ид.ч за наследниците Л.Н.П., К.Н.А. и В.  К.Н.,  6/36 ид.ч. за Л.П.П. и 12/36 ид.ч. за Ц.В.С..  

ДОПУСКА да бъде извършена делба между Л.П.П. с ЕГН: ********** *** , Р.В.С. с ЕГН: **********, с адрес *** и  И.В.Ш. с ЕГН: **********с адрес *** на нива от 9.555 дка м.Крива Паток, имот №217025 по плана за земеразделяне на земл.на с.Г. с права по ¼ ид.ч. за Р.В.С. с ЕГН: **********   и  И.В.Ш. с ЕГН: **********  и 2/4 ид.ч. за Л.П.П. с ЕГН: **********.

  Решението подлежи на въззивно обжалване от страните в четиринадесетдневен срок от съобщението пред Видински окръжен съд.

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:


Върни се назад