Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 1191-2014


решение по гр.д. № 1191-2014


31-07-2014, 15:03

                                                Р Е Ш Е Н И Е  № 327

                                              

                                                гр. Видин, 25.07.2014г.

 

                                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                                                                                       Председател : Владимир Крумов

                                                                                      Съдебни заседатели :

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора ………….…………   като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1191 по описа за 2014 год. и за да се произнесе взе предвид следното :

            ....................................................................................................................................

            Воден от горното, Съдът

 

                                                              Р Е Ш И :

 

            Прекратява настаняването на детето С. З. И., ЕГН **********, в семейството на Д.М.Д., ЕГН **********,***.

            Настанява детето С. З. И., ЕГН **********, в семейството на Д.М.Д., ЕГН **********,***, за отглеждане и възпитание за срок от една година, считан от 16.05.2014г.

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в седемдневен срок от връчването му на страните, като решението подлежи на незабавно изпълнение.

 

                 

 

Районен съдия : П

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:


Върни се назад