Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по АНД № 966-2013


решение по АНД № 966-2013


22-10-2013, 15:51

                                              Р Е Ш Е Н И Е № 605

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                            гр.Видин 18.10.2013 год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публично заседание на  деветнадесети септември две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                       Председател:Вероника Станкова                                                                                   Съдебни заседатели:

                                                                       Членове:

          Като разгледа докладваното от съдия Станкова НАХД № 966 по описа за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.59 и сл.от ЗАНН. Образувано  по жалба на  И.К.И.,*** против НП№690/04.06.2013г. на НАЧАЛНИК сектор ПП към ОД на МВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл. 182, ал.1,т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

         В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява, представлява се от редовно упълномощен защитник.

Административно наказващият орган се представлява от упълномощено лице. Оспорва жалбата и моли за потвърждаване на НП.

        Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното:

        На 13.05.2013г. в 11,11ч.,   МПС марка „АУДИ” с Дрег.№ ВН 0470 ВТ се движел  на път ІІ-11  в с.Ботево посока –с.Арчар/разрешаващ максимална скорост до 40 км/ч./  със скорост 94 км/ч. и автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство.

В последствие  на 22.05.2013г. актосъставителят А.В. е съставил  АУАН№690, въз основа на данните от ведеоклипа.

Въз основа на АУАН НАЧАЛНИК сектор ПП към ОД на МВР-Видин е съставил НП№690/04.06.2013г., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл. 182, ал.1,т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца

В съдебно заседание свидетелят В.  заявява, че не е присъствал  на мястото, когато е станало заснемането с видеокамерата, както и че  е съставил АУАН на „базата на констатация от снимков материал”.

Съдът кредитира показанията на този свидетел, тъй като същите са добросъвестно дадени, кореспондират с останалите писмени доказателства.     

 Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа приобщените по реда на чл.283 от НПК, както и представените и приети в с.з.  писмени доказателства.

Видно от горното е, че АНО е смесил две коренно различни процедури, което е недопустимо.

 Разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП въвежда процедура, която е изключение от общите правила регламентирани в ЗАНН по ангажиране на административнонаказателна отговорност на водачите на МПС, законодателят все още не е делегирал правомощия на технически средства, каквито са камерите за видеонаблюдение и съответната компютърна техника инсталирана в МВР да изпълнява функции на административнонаказващ орган.

Освен това, видно от разпита на актоасъставителя е, че същият не е бил на мястото, където е разположена видеокамерата, няма никакви преки наблюдения.Единственото, което е направил е да снеме информацията от видеоклипа  и с инструментите на писмения език  я е пренесъл в акта, което е недопустимо.

На следващо място настоящата инстанция намира, че в акта и НП са въведени писмени данни, които липсват във видеоклипа, а именно, че имало поставен пътен знак”В26”, поставен в началото на населеното място с табела Д-11.От къде е станало известно това на актосъставителя, като не е бил на мястото на заснемането и дали водачът попада под ударите на този зднак, дали се е намирал точно в участъка забраняващ движението със скорост по висока от 40 км/ч. не става ясно.

В българското законодателство все още е действащ принципа за невинност и въведеният от законодателя специален ред за установяване и наказване на нарушителите по ЗДвП не освобождава наказващия орган, който в никакъв случай не е техническо средство да докаже пред съда със средствата допустими от закона авторството, вината и извършването на нарушението, като едновременно с това съдът следи и дали са спазени правата на нарушителя.

В конкретният случай настоящият състав въз основа на мотивите изложени по-горе намира, следва да бъде отменено атакуваното  наказателно постановление.

Гореизброените нарушения са довели до още едно съществено процесуално нарушение, което е самостоятелно основание за отмяна.

  Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.3 от ЗАНН,  Съдът,

 

                                 

 

 

    Р             Е            Ш            И :

 

ОТМЕНЯ  НП№690/04.06.2013г. на НАЧАЛНИК сектор ПП към ОД на МВР-ВИДИН, с което на жалбоподателя -И.К.И.,*** за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, на основание чл. 182, ал.1,т.6 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 350 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.             

                                         

                                            

 

   РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Върни се назад