Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 3023-2019


решение по гр.д. № 3023-2019


12-12-2019, 10:41                Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №  614
                                 гр.Видин, 11.12.2019 год.
 
                          В    И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А
Видинският районен съд, пети граждански състав, в публично заседание на единадесети ноември, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                    
                                                           Председател : Тодор Попиванов                                                                                                                   
при секретаря П.Каменова, като разгледа докладваното от съдия ПОПИВАНОВ гр.дело № 3023 по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:
            Производството е по чл.29, т.9 и по реда на чл.30 от ЗЗак.Д и по чл.25, ал.1 от ЗЗак.Д и по реда на чл.26 от ЗЗак.Д.
Делото е образувано по молба на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин, обл.Видин, с която се иска по отношение на детето В.И. П., ЕГН **********, да бъде постановено решение, с което да бъде прекратено настаняването му в професионалното приемно семейство на И.Е.П.и К.Г.П., и двамата с адрес: с.Неговановци, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Седемнадесета“ № 1 и да бъде настанено детето в професионалното приемно семейство на Е.И.Р., с адрес: ***, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа във всеки случай на нужда или краткосрочна временна невъзможност на приемния родител.
По делото е представена заповед № ЗД/Д-ВН-147/20.09.2019г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, с която е прекратено временно настаняването на детето в професионалното приемно семейство на И.Е.П.и К.Г.П., и двамата с адрес: с.Неговановци, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Седемнадесета“ № 1, поради молба на приемните родители, че не могат да полагат грижи за детето по семейни причини и заповед № ЗД/Д-ВН-148/20.09.2019г. на Директор “Социално подпомагане” гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, с която детето е настанено временно в професионалното приемно семейство на Е.И.Р., с адрес: ***, по административен ред.
В съдебно заседание молителят Д „СП“ – Видин поддържа молбата чрез процесуалния си представител и моли същата да бъде уважена.
Заинтересованата страна приемен родител Е.И.Р., се явява лично и поддържа молбата.
Заинтересованата страна К.М.Ц. – майка на детето, се явява лично и оспорва молбата.
Заинтересованата страна И.П.Б. – баща на детето, се явява лично и оспорва молбата.
Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното: Видно от удостоверение за раждане на В.И. П., ЕГН **********, издадено въз основа на Акт за раждане № 0291/07.08.2017 год. от Община Видин, обл.Видин, негова майка е К.М.Ц., а баща – И.П.Б..
Социалният доклад е със заключение, че В.И. П., ЕГН **********, е било дете в риск, тъй като на 9 – месечна възраст бащата е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“, а майката не е полагала адекватни грижи за детето, което е довело риск за живота и здравето му. Детето е настанено в професионалното приемно семейство на И.Е.П.и К.Г.П., и двамата с адрес: с.Неговановци, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Седемнадесета“ № 1, първоначално за срок от 8 месеца, а в последствие за още 2 години,  видно от съдебно решение № 104, постановено на 21.02.2019г. по гр.Д. № 181 по описа на РС – Видин за 2019г., но след молба от приемните родители за наличие на семейни причини, поради които не могат да полагат повече грижи за детето, настаняването му е прекратено по административен ред. От изготвеното проучване се налага изводът, че за детето най – подходящо е да продължи да се отглежда в семейна среда, а от социалните доклади се установява, че спрямо биологичните родители няма промяна на обстоятелствата, довели до настаняване на детето извън биологичното семейство. Майката и бащата са подали молба за реинтеграция на детето в тяхното семейство, като майката е осъзнала грешките си чрез ползване на социална услуга към КСУДС, но проучването не е приключило с окончателен доклад. 
Видно от Заповед от 26.09.2018г., семейството на Е.И.Р. е вписано в регистъра на утвърдени приемни семейства. Докладът по отношение на приемния родител е със заключение, че настаняването на детето в това семейство е най – благоприятният вариант предвид възможността детето да се отглежда в семейна среда. Проведено е успешно напасване между детето и приемния родител. Задоволени са всички базови и индивидуални потребности на детето в приемното семейство. Връзката на биологичните родители с детето не е прекъсната. Не са открити роднини или близки на детето, които да са изявили желание и готовност да поемат грижи за него в семейна среда.
При тези данни Съдът счита, че молбата на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Видин, обл.Видин е основателна и следва да бъде уважена. Безспорно се установи, че са налице основанията на чл.25, ал.1, т.3 ЗЗак.Д – родителите се намират в трайна невъзможност да полагат необходимите грижи за детето си, поради което и в негов интерес е настаняването му за отглеждане и възпитание в семейна среда – в предложеното професионално приемно семейство. Съдът намира, че настаняването в настоящия случай следва да е за срок от 8 месеца, считано от датата на настаняване по административен ред, с оглед на възможната реинтеграция на детето в биологичното му семейство, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа.
            Мотивиран от горното, Съдът
                                                          
                                        Р Е Ш И :
  ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на В.И. П., ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на И.Е.П.и К.Г.П., и двамата с адрес: с.Неговановци, общ.Ново село, обл.Видин, ул.“Седемнадесета“ № 1.
  НАСТАНЯВА В.И. П., ЕГН ********** в професионално приемно семейство на Е.И.Р., с адрес: ***,  със срок 8 /осем/ месеца, считано от датата на настаняване по административен ред – 20.09.2019г., като детето има право и да ползва „заместваща приемна грижа” в случай на нужда – краткосрочна временна невъзможност на приемния родител.
             РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.
           Решението може да бъде обжалвано от страните в едноседмичен срок от връчването му пред Видински Окръжен съд.
                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Върни се назад