Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 2916-2017


решение по гр.д. № 2916-2017


16-10-2019, 10:37                                               Р Е Ш Е Н И Е  № 477
гр. Видин, 15.10.2019 г.
В  ИМЕТО  НА  НАРОДА
Видинският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публичното заседание на осемнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:
Председател: Милена Стоянова
при секретаря М.Е. като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 2916 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
            Искът е с правно основание чл. 34 от ЗС.
            Делото е във фаза по извършване на делбата.
С решение № 599 от 05.12.2018г. съдът е допуснал да бъде извършена съдебна делба между Л.Г.М. с ЕГН ********* и М.Б.Р. с ЕГН ********* на следния недвижим имот:
апартамент № 194, находящ се в гр. ******, ж.к. ************, със застроена площ от 76.40 кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 8/14 със застроена площ от 2.80 кв.м., както и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, а по схема: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.46.1.194. в поземлен имот 10971.506.46 по кадастралната карта на гр. ****** с предназначение: жилище- апартамент № 194, находящ се в гр. ******, ж.к. ************, със застроена площ от 76.40 кв.м. при съседи на жилището: на същия етаж: 10971.506.46.1.195., 10971.506.46.1.175, под обекта: 10971.506.46.1.191, над обекта: няма, ведно с избено помещение с площ от 2.80 кв.м. и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото  с права на съделителите, както следва:
за ищцата   Л.Г.М. – 1/2 ид.ч.
за ответника  М.Б.Р.  – 1/2  ид.ч.
Приета е за съвместно разглеждане в настоящото производство на основание чл. 346 от ГПК предявената претенция по сметки от Л.Г.М.  против М.Б.Р., с която се иска заплащане на обезщетение за ползата, от която е била лишена поради ползване на процесния имот само от ответника в размер общо на 1800.00 лева за периода от 01.11.2017г. до 30.06.2019г.
С протоколно определение от 18.09.2019г. по искане на ищцовата страна размерът на тази искова претенция е увеличен на 2400.00 лева.
Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:
 По делото е назначена съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице е изготвило заключение относно пазарната стойност и поделяемостта на процесния имот. От заключението се установява, че пазарната стойност на процесния недвижим имот е 38 150.00 лева. Според вещото лице имотът е неподеляем. Вещото лице е дало заключение и за размера на пазарния наем на имота за периода 01.11.2017г. до 30.06.2019г., който възлиза общо на сумата от 4 800.00 лева или ½ ид.ч. е равна на 2400.00 лева.
Съдът приема заключението на вещото лице за обективно и компетентно изготвено, поради което го кредитира изцяло.
Предвид така събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът намира следното от правна страна:
Съсобствеността в делбеното производство се прекратява посредством теглене на жребий, чрез разпределение на имотите по реда на чл. 353 ГПК, чрез възлагане по реда на чл. 349 ГПК или чрез изнасяне на имота на публична продан, като основен критерий за избора на способ е дали броя на реалните дялове съответствува на броя на съделителите и доколко стойността на реалните дялове съответствува на стойността на дяловете на съделителите. За това съществено значение има обстоятелството дали е налице възможност за обособяване на повече реални дялове на допуснатите до делба имоти, както и становището на съделителите досежно начина на нейното извършване.
В настоящия случай, съсобствеността на страните е възникнала на основание прекратена с развод СИО с равни права за съделителите по ½ ид.ч. за всеки.
Тъй като имотът е неподеляем, съдът намира, че единствената правна възможност за  удовлетворяване претенциите на съделителите, съобразно частите им от допуснатия до делба имот, е недвижимият имот да бъде изнесен на публична продан.
По искането по сметки.
Съдът намира  искането на съделителката Л.Г.М. против съделителя М.Б.Р. за заплащане на обезщетение за ползване на имота  за основателно.
За да е осъществен фактическият състав на чл. 31, ал. 2 от ЗС, е необходимо освен процесния имот да е ползван  лично само от съделителя М.Р., то същият следва и да е лишил съделителката Л.М. от  ползването на съсобствения имот.
От събраните писмени и гласни доказателства се установява наличието на всички предпоставки на фактическия състав на чл. 31, ал. 2 от ЗС, а именно: ищцата е отправила покана до ответника  през м. септември 2017г. за заплащане на обезщетение за това, че същата е лишена от правото да ползва притежаваната от нея идеална част от имота.  Писмото се е върнало с отбелязване, че пратката не е потърсена. Видно от пощенския плик, същото е адресирано до адреса на ответника.
Разпитаният свидетел Б.М.Р. – син на страните установява, че след развода на родителите му в процесния имот е останал да живее неговия баща – ответникът по делото, като ищцата не е имала достъп до жилището и продължава да няма такъв. Според показанията на свидетеля, ищцата живее в гр. ******, но когато се прибира в България отсяда в с. ****** поради това, че няма достъп до жилището в гр. ******.  Свидетелят установява, че  баща му живее в делбения имот.
Съдът кредитира показанията на този свидетел, независимо от близката му  родствена връзка  със страните, защото същият има преки и непосредствени впечатления за отношенията им.
С оглед гореизложеното,  претенцията за заплащане  на обезщетение за лишаване от ползване на делбения имот  ще следва да бъде уважена. Обезщетението се равнява на средния пазарен наем, който съгласно зключението на вещото лице  за периода от 01.11.2017г. до 30.06.2019г.,  възлиза общо на сумата от 4 800.00 лева или ½ ид.ч. е равна на 2400.00 лева.
По искането за разноски.
Съгласно разпоредбата на  чл. 355 от ГПК страните заплащат разноски съобразно стойността на дяловете им. Разноските включват заплатените такси за свидетели, вещи лица, снабдяване с писмени доказателства и др. съдопроизводствени действия по повод ликвидиране на съсобствеността. Правилата за присъждане разноски по чл. 78 от ГПК които включват и възнаграждение за един адвокат, намират приложение в делбеното производство само във връзка с предявени претенции по сметки. Това следва от редакцията на нормата на чл. 355 от ГПК и направеното с нея препращане към чл. 78 от ГПК. В настоящото производство  са предявени претенции по сметки, съдът е разгледал такива и за това искането за присъждане на адвокатско възнаграждение е основателно.
 Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати разноски на ищцата за снабдяване с писмени доказателства по повод ликвидиране на съсобствеността, както и разноски за вещо лице съобразно дела му общо в размер на 188.50 лева. Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати и разноски за особен представител в размер на 600.00 лева, както и разноски за адвокатско възнаграждение по претенцията по сметки в размер на 400.00 лева.
На основание чл. 355 от ГПК, страните следва да бъдат осъдени да заплатят държавна такса върху стойността на дела си в размер на 4%.
Съделителят М.Б.Р. ще следва да заплати  и държавна такса върху присъденото обезщетение за лишаване от ползване на делбения имот в размер на 96.00 лева.
Воден от горното, Съдът
Р   Е    Ш   И:
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следният недвижим имот:
апартамент № 194, находящ се в гр. ******, ж.к. ************, със застроена площ от 76.40 кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 8/14 със застроена площ от 2.80 кв.м., както и 1.091% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, а по схема: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.46.1.194. в поземлен имот 10971.506.46 по кадастралната карта на гр. ****** с предназначение: жилище апартамент № 194, находящ се в гр. ******, ж.к. ************, със застроена площ от 76.40 кв.м. при съседи на жилището: на същия етаж: 10971.506.46.1.195., 10971.506.46.1.175, под обекта: 10971.506.46.1.191, над обекта: няма, ведно с избено помещение с площ от 2.80 кв.м. и 1.091%  ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото с пазарна стойност в размер на 38 150.00 лева,  с права на съделителите, както следва:
за ищцата   Л.Г.М. – 1/2 ид.ч.
за ответника  М.Б.Р.  – 1/2  ид.ч.
ОСЪЖДА М.Б.Р. с ЕГН *********, с адрес: гр. ******, ж.к. ************, да заплати на Л.Г.М. с ЕГН *********, с адрес: с. ******, обл. ******, ул. ******, със съдебен адрес: гр. ******, ул. ******, обезщетение за ползата, от която е била лишена поради ползване на процесния имот само от ответника в размер общо на 2 400.00 лева за периода от 01.11.2017г. до 30.06.2019г., ведно със законната лихва от 09.07.2019г. до окончателното плащане.
ОСЪЖДА М.Б.Р. с ЕГН *********, с адрес: гр. ******, ж.к. ************, да заплати на Л.Г.М. с ЕГН *********, с адрес: с. ******, обл. ******, ул. ******, със съдебен адрес: гр. ******, ул ******, разноски по делото в общ размер от 1188.50 лева.
ОСЪЖДА Л.Г.М. с ЕГН *********, с адрес: с. ******, обл. ******, ул. ************, със съдебен адрес: гр. ******, ул. ******, да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на  763.00 лева.
ОСЪЖДА М.Б.Р. с ЕГН *********, с адрес: гр. ******, ж.к. ************, да заплати държавна такса върху стойността на дела си в размер на  763.00 лева.
ОСЪЖДА М.Б.Р. с ЕГН ********* с адрес: гр. ******, ж.к. ************, да заплати държавна такса върху претенцията за обезщетение в  размер на  96.00 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в двуседмичен срок от връчването  му на страните.
                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Върни се назад