Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 2853-2018


решение по гр.д. № 2853-2018


16-10-2019, 10:33 Р Е Ш Е Н И Е № 471
В ИМЕТО НА НАРОДА
гр. Видин, 14.10.2019г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :
Председател: Владимир Крумов
Съдебни заседатели:
Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 2853 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :
Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж, рег. № 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, против С.О.С., ЕГН **********,***.
Твърди се, че с Договор за потребителски заем с номер PLUS – 14640078 от 24.03.2017г. ищцовото дружество е отпуснало на ответника паричен кредит в размер на 852,00лв. Сумата, предмет на договора е изплатена от ищеца по начина, уговорен в чл. 1 от договора. Въз основа на чл. 3 от договора за ответника е възникнало задължението да погаси заема на 12 месечни вноски всяка от които в размер на 81,80лв., които вноски съставляват изплащане на главница по заема, ведно с оскъпяването й, съгласно годишния процент на разходите и годишния лихвен процент. Ответникът е преустановил заплащането на вноските по кредита на 20.06.2017г., като към същата е погасена 1 месечна вноска. На основание чл. 5 от договора вземането на ищеца е предсрочно изискуемо в пълен размер, когато ответникът просрочи две или повече месечни вноски. Въпреки настъпил падеж на втора непогасена вноска ответникът не е изпълнил задължението си. Ответникът дължи и обезщетение за забава в размер на 72,03лв. Твърди се, че ищцовото дружество е образувало ч.гр.д. № 1956 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответната страна. Сочи се, че по горното дело заповедта за изпълнение е връчена по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите в размер на 735,84лв. – главница, сумата от 83,76лв. – представляваща възнаградителна лихва, сумата от 72,03лв. – законна лихва за забава за периода от 20.07.2017г. до 06.07.2018г., ведно със законната лихва считана от подаване на заявлението по чл. 410 до окончателното изплащане. Иска разноски по заповедното производство и разноски по настоящето производство.
От ответната страна, чрез назначеният особен представител, е постъпил писмен отговор. Оспорва основателността на исковете. Ответната страна не е подписала процесния договор и Общите условия към него. Въведени са възражения за нищожност на клауза за лихвен процент в договора. Ответната страна не е уведомявана за предсрочна изискуемост.
По делото са събрани писмени доказателства.
Съдът, като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено от фактическа страна :
Между ищцовата страна и ответната страна е сключен Договор за потребителски паричен кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта PLUS – 14640078 от 24.03.2017г., по силата на който, ищецът, като заемодател е предоставил на ответника, като заемател, сума в размер на 852,00лв. Договорено е кредита да се изплаща на 12 броя погасителни вноски, всяка в размер на 81,80лв. Общата стойност на плащанията е 981,60лв., годишен процент на разходите – 33,75% и лихвен процент 23,66%. Ответната страна направила две погасителни вноски на обща стойност 162,00лева. Считано от 15.06.2017г. ответната страна е преустановила плащането по облигационното отношение.
Неизплатената главница е в размер на 735,84лева. Непогасена договорна лихва е в размер на 83,76лева, като обезщетението за забава е в размер на 72,03лева. Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. Видин на 24.07.2018г. като е образувано гр.д. № 1956 / 2018г. по описа на Районен съд гр. Видин. По делото е издадена Заповед № 1482 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 25.07.2018г., с която е разпоредено ответната страна да заплати на ищеца процесните суми на въведеното основание. Заповедта за изпълнение е връчена на ответната страна по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящите искове.
Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат.
При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
Предявените искове са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.
По същество исковете са основателни. Между страните е бил сключен Договор за потребителски паричен кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта PLUS – 14640078 от 24.03.2017г., който по съдържанието си е договор за заем за потребление. Ответната страна не е изпълнила в цялост задълженията си по договора за връщане на заетата сума в договорените срокове, като е изпаднала в забава. Неоснователно е възражението на ответната страна относно неподписване на процесния договор и Общите условия към него. Същите носят подписа на ответната страна, поради което в нейна тежест е да докаже неистинността на документа. Тежестта за оспорване на частен документ се носи от страната, която го оспорва, когато документът от външна страна е подписан от нея и като такъв разполага с формална доказателствена сила по смисъла на чл. 180 от ГПК. Неоснователно е възражението на ответната страна относно нищожност на клауза за лихвен процент. Уговореният лихвен процент е приблизително 2,5 пъти над размера на законната лихва по просрочени задължения /съобразно чл. 1 от ПМС № 426/18.12.2014г. на МС, годишният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е в размер на основния лихвен процент на БНБ, плюс 10 процентни пункта добавка/. Така уговореният размер, като част от ГПР, а и размерът на последния – 33,75%, не надвишават установения в нормата на чл. 19, ал. 4 от ЗПК максимум.
С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата от 125,00лв. за държавна такса, 100,00лв. за възнаграждение за юрисконсулт, сумата от 100,00лева за възнаграждение за вещо лице и сумата от 300,00лева за разноски за особен представител.
На ищеца следва да се присъди и сумата в общ размер на 75,00лв. разноски по заповедното производство.
Направените от ответника разноски остават в негова тежест.
Воден от горното Съдът,
Р Е Ш И :
Признава за установено по отношение на С.О.С., ЕГН **********,***, че БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж, рег. № 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, има вземания спрямо С.О.С., ЕГН **********,***, за сумите от: 735,84лева - главница, 83,76лева – възнаградителна лихва от 20.06.2017г. до 20.04.2018г., 72,03лева – мораторна лихва от 20.07.2017г. до 06.07.2018г., както и законната лихва върху главницата, считана от датата на постъпване на заявлението в съда – 24.07.2018г. до изплащане на вземането.
Осъжда С.О.С., ЕГН **********,***, да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., Париж, рег. № 542097902, чрез БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, ЕИК *********, седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, сумата в общ размер на 625,00лв., разноски направени в настоящето производство, както и да заплати сумата в общ размер на 75,00лв. разноски по заповедното производство.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.
Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Върни се назад