Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 3111-2018


решение по гр.д. № 3111-2018


15-10-2019, 10:24                                                     Р Е Ш Е Н И Е  №  472
                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА
                                                      гр. Видин, 14.10.2019г.
Районен съд гр. Видин, гражданска колегия, в публичното заседание на тринадесети септември две хиляди и деветнадесета година в състав :
                                                                                              Председател: Владимир Крумов
                                                                                              Съдебни заседатели:
                                                                                              Членове:
при секретаря Г. Начева и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 3111 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :
          Предявен е иск с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 146, ал. 1 от ЗЗД, от „Състейнъбъл бизнес солюшънс” АД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „България” № 81, вх. Б, ет. 1, против Е.И.Е., ЕГН **********, с адрес: ***.
          Твърди се от ищеца, че подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК против ответника, за което било образувано гр. д. № 2496/ 2018г. на Районен съд Видин. В законоустановения срок длъжникът подал възражение по чл. 414, ал. 2 от ГПК. Поддържа се от ищеца, че между „А1 България“ ЕАД, като продавач, и ответната страна, като купувач, е бил сключен договор за продажба на изплащане № 504953536 от 21.11.2016г. На основание т. 1 и т. 2 от договора ответната страна е закупил и станал собственик на устройство Handset SAM Galaxy J5/2016/ Black със сериен номер 354603082481451. Съгласно т. 10.2.1 от договора ответната страна се е задължил да заплати на „А1 България“ ЕАД продажната цена на вещта, съобразно погасителен план към договора. Поради неплащане в срок на две месечни вноски, договорът е прекратен предсрочно на основание т. 12.3 от договора. Непогасената сума до края на срока на договора в размер на 78,00лева е станала предсрочно изискуема, на основание чл. 12.3 от Договора. На 07.11.2014г. между „А1 България“ ЕАД и ищцовото дружество е сключен Договор за поръчителство. На основание т. 3 от Договора за поръчителство ищцовото дружество се задължило като поръчител да обезпечи задълженията на абонати, сключили с А1 България“ ЕАД Договор за продажба на изплащане. Поради неплащане на дължимата сума от ответната страна, ищцовото дружество уведомило длъжника, че ще изпълни вместо него задължението му към „А1 България“ ЕАД по договора. Уведомлението е получено от ответната страна. Поради липса на доброволно плащане от ответната страна ищцовото дружество заплатило на „А1 България“ ЕАД на 10.07.2018г. сумата от 78,00лева, представляваща дължима от ответната страна по Договора за продажба на изплащане от 21.11.2016г. Иска се от Съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищцовото дружество сумата от 78,00лева, ведно със съответната законна лихва. Иска разноски по настоящето производство и по заповедното производство.
          С влязло в сила определение от 23.01.2019г. съдът е допуснал оттегляне от исковата молба в частта на предявения иск за установяване на вземането за сумата от 02,00лева мораторна лихва, като е прекратено производството по делото в частта на същия иск.
          В срока по чл. 131 от ГПК от ответната страна е постъпил писмен отговор. Оспорва  основателността на иска. Твърди за направено плащане. В заповедното производство е въведено възражение, че процесната сума е заплатена. 
                    По делото са събрани писмени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно-счетоводна експертиза.
  Съдът след като прецени събраните по делото писмени доказателства  поотделно  и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :
По делото не се спори от страните относно възникналите договорни отношения между „А1 България“ ЕАД и ответната страна с въведения, в настоящия процес, предмет. Страните не спорят относно поетото поръчителство от ищеца. Не се спори относно провелото се заповедно производство. Спорът е относно плащанията, които е направила ответната страна, дали са погасили исковата сума.
Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза е дало заключение по поставените задачи, след запознаване с данните по делото и проверка на счетоводствата на ищеца и „А1 България“ ЕАД. По процесния договор за продажба на изплащане е предвидено плащане от ответната страна, като купувач, на сумата от 300,00лева на една първоначална вноска от 12,50лева платима на датата на предаването на вещта и 23 броя месечни погасителни вноски от по 12,50лева, съгласно погасителен план, платими в сроковете за плащане на сумите по месечните таксуващи фактури. Ответната страна е направила плащане на първоначална вноска от 12,50лева и на следващите се 11 броя вноски. Ответната страна не е заплатила сумата в общ размер на 150,00лева представляваща вноски от 12 –та до 23-та вноска. Ищцовото дружество е заплатило на 10.07.2018г. на „А1 България“ ЕАД сумата от 78,00лева, представляваща 52% - поетата гаранция, от 150,00лева, стойност на вноски от 12-та до 23-та.
Заключението не е оспорено от страните, като съдът дава вяра на същото като компетентно и обективно изготвено.
                     Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат. 
          При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :
          Предявения иск е допустим. Против Заповедта за изпълнение е постъпило възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на иска за установяване на вземанията си по заповедното производство.
                 Искът за главница е основателен за сумата в общ размер на 78,00лв. Ответната страна не доказа изпълнение на задължението си по Договора за продажба на изплащане. Ищцовото дружество, като поръчител, е изпълнил задължението на ответната страна по отношение на „А1 България“ ЕАД, като е встъпил в правата на кредитора срещу ответната страна. Обстоятелството, че поръчителят не е уведомил длъжника за извършеното от него изпълнение, не е определящо за реализиране на встъпване в правата му. То има значение само дотолкова доколкото дава възможност на длъжника да му противопостави възраженията, които има срещу кредитора.
          С влязло в сила определение от 23.01.2019г. съдът е допуснал оттегляне на исковата молба в частта на предявения иск за установяване на вземането за сумата от 02,00лева мораторна лихва, като е прекратено производството по делото в частта на същия иск.
                       Съгласно чл. 13 от ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4/2013 от 18.06.2014 год. на Върховен касационен съд, издадената заповед за изпълнение и изпълнителният лист подлежат на обезсилване при прекратяване на производството по иска, предявен по реда на чл.422, респ. чл.415, ал.1 ГПК, с изключение на случая на прекратяване на производството по делото при сключена съдебна спогодба или ако исковият съд приеме, че заповедта за изпълнение е влязла в сила.
Предвид това издадената заповед за изпълнение по гр. д. № 2496/ 2018г. по описа на Районен съд Видин в частта на присъдената сума от 02,00лева – мораторна лихва за периода от 10.07.2018г. до 26.09.2018г. следва да се обезсили.
          С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата в общ размер на 175,00лева разноски по заповедното производство, съразмерно предявената претенция, и сумата в общ размер на 405,00лева разноски в настоящето производство.
          Воден от горното Съдът,
                                                             
                                                                  Р Е Ш И :
          Признава за установено по отношение на Е.И.Е., ЕГН **********, с адрес: ***, че „Състейнъбъл бизнес солюшънс” АД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „България” № 81, вх. Б, ет. 1, има вземане спрямо Е.И.Е., ЕГН **********, с адрес: ***, за сумите от : 78,00лв. -  главница, ведно със законната лихва върху главницата, считана от 01.10.2018г. до изплащане на вземането, които суми са включени в Заповед № 1938- РЗ от 03.10.2018г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК издадена по гр. д. № 2496 / 2018г. на Районен съд гр. Видин.
          Обезсилва Заповед № 1938 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 03.10.2018г., издадена по гр. д. № 2496 / 2018г. на Районен съд гр. Видин, в частта на присъдени суми : 02,00лева - мораторна лихва за периода от 10.07.2018г. до 26.09.2018г.
          Осъжда Е.И.Е., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на „Състейнъбъл бизнес солюшънс” АД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „България” № 81, вх. Б, ет. 1, сумата в общ размер от 175,00лв. разноски по заповедното производство, и сумата в общ размер на 405,00лв. разноски в настоящето производство, като искането в останалата част отхвърля като неоснователно.
          Отхвърля искането на Е.И.Е., ЕГН **********, с адрес: ***, за присъждане разноски в производството, като неоснователно.
          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. Видин в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                        
                                                                                                        Районен съдия : / П /
Вярно с оригинала
Секретар:
Върни се назад