Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по гр.д. № 2605-2018


решение по гр.д. № 2605-2018


10-07-2019, 11:00 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 371
гр. Видин, 09.07.2019г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Видински  районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на  деветнадесети юни  през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
                                                                   Председател: Нина Николова
                         
при секретаря О.П., като разгледа докладваното от съдията Николова  гр. дело № 2605 по описа за 2018г. и за да  се произнесе, взе предвид следното:
            Претенциите са с правно основание чл. 79 ЗЗД, във вр. с чл. 228 от ЗЗД, във вр. с чл. 8 от Закона за арендата в земеделието. 
Подадена е искова молба от Л.А.Б. от гр. ******, Г.А.Б. от с. ******, общ. ****** и М.А.Б. от с. ******, общ. ******, против  И.М.Н. от с. ******, общ. ******, с   претенция  за заплащане на суми, както следва: 1295.70 лева, на всеки един от ищците,  както и 731. 78 лева на третата ищца, ведно със законната лихва от предявяване на претенциите до окончателното издължаване, представляваща дължимо плащане на наем на земеделска земя за стопанска година 01.10.2015 до 01.10.2016, по силата на договори за наем на земеделска земя , сключени между ответника и наследодателя на ищците А.Г.Б. с ЕГН: *********, и между ответника  и третата ищца, както и 220.00 лева на всеки един от ищците,  и още 132.25 лева на третата ищца, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата, считано от 01.01.2017г. до 12.10.2018г.
Поддържа се, че между ответника и наследодателят на ищците, както и между ответника и М.А.Б. съществуват договори  за наем на земеделска земя, сключени на 05.05.2015г. , като ответникът не е заплатил на ищците наема за стопанската година.
Исковата молба, заедно с приложенията, на основание чл. 131, ал. 1 ГПК е връчена на ответника, който в срока по същия текст  е подал  отговор, в който се излага, че не оспорва наличието на договори и поетите в същите задължения. Излага, че задълженията си е изпълнил, като е платил наемната цена лично на наследодателя на ищците през м.октомври  2016г. в дома на ответника в с. ******.  Не е получавал нотаралните покани, тъй като счита, че отношенията между страните са изчистени с плащането на сумата.
            В производството са събрани писмени  и гласни доказателства.
            Видинският районен съд, като взе предвид постъпилата искова молба и съобразявайки представените по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:
Не се спори, че между ответника и наследодателя на ищците А.Г.Б. с ЕГН: ********* са сключени 2 броя Договори за наем на земеделска земя от 05.05.2015г., правото на собственост върху част от които е възстановено на А.Б., а върху другата част – на Л.Л.. С договорите, наследодателят на ищците се е задължил да предостави за временно и възмездно ползване 8 броя недвижими  имоти - земеделски земи - ниви , както следва: №011058 от 3.750 дка и №016035 от 9.126 дка, №006045 от 27.750 дка, №015086 от 15.830 дка, №023015 от 6.982 дка, №009029 от 15.240 дка, № 015008 от 26.739 дка и № 027100 от 5.579 дка, всички  в землището на с. ******, за земеделско ползване, срещу наемна цена от 35.00 лева /дка, които ответникът се е задължил да заплати не по-късно от 3 месеца от края на стопанската година. Договорът е сключен за една стопанска година -2015/2016г .   
Не се спори и че с Договор за наем на земеделска земя от 05.05.2015г., ищцата М.А.Б. се е задължила да предостави за временно и възмездно ползване на ответника 4 броя недвижими  имоти - № 027103 от 2.990 дка, 002016 от 6.122 дка, 014035 от 11.039 и 032124 от 0.757 дка срещу наемна цена 35.00 лева, които ответникът се е задължил да заплати в същия срок, като  договорът е сключен за същия срок, 1 стопанска година- 2015/2016г. Видно от Удостоверение за наследници № 271/31.10.2016г., наследодателят на ищците А.Г.Б. е починал на 23.10.2016г., като е оставил наследници тримата ищци. Видно от Решение № 8720/30.04.1998г. на ПК - Брегово, на А.Г.Б. е възстановено правото на собственост върху имотите с номера 014034, 015008, 027100 в землището на с. ******. С Решение № 8068/30.04.1998г. на ПК - Брегово на наследниците на Л.Л.И. е възстановено правото на собственост върху имотите с номера № 006045, 015086, 023015, находящи се в същото землище. От Удостоверение за наследници  № 91/10.04.2014г. се установява, че А.Г.Б. е един от наследниците на Л.Л.И., поч. 01.03.1965г. С Решение № 8240/30.04.1998г. на ПК - Брегово е възтановено правото на собственост на И.В.Б. върху имотите 011058 и 016035 в същото землище. Същата е наследодател на А.Г.Б. , видно от Удостоверение за наследници № 112/17.05.2015г. на община ******.
От свидетелските показания на разпитаната като свидетел по делото Ю., се установява, че познава ищците, както и наследодателя им. Като го видял  предпоследната седмица на август 2016 г. А. казал, че не е получавал пари от ответника.  С ищеца Л.Б. се чуват често и през септември 2016г. ищецът му казал, че състоянието на баща му се влошило. В края на септември, началото на октомври свидетелят посетил дома им и видял, че А. е на легло с катетър, не ставал, не говорел, имал рани от залежаването. Често, когато ги посещавал, срещал свидетелката П., която живее близо до тях и се грижела за А.. Свидетелят Б. сочи, че средата на септември 2016г. отишъл при баща си в с. ******, видял дядо му А., който имал катетър, който сменяли, говорел зле и несвързано. Свидетелката  П.  установява, че живее близо до дома на А. в с. ******, със семейството му поддържат добри отношения, докато бил жив А. ходела у тях постоянно. През лятото на 2016г. А. бил много зле, много болен, паднал на легло, жена му, синът му Л. и тя постоянно го обгрижвали, бил с рани от залежаване, памперси, катетри. Чувала от ищеца Л., че иска да влезе в контакт с ответника, за да му плати парите, които дължи на баща му, казвал и , че И. нищо не е платил. Сочи, че помни само един случай когато ответникът я извикал, защото викал А., но никой не му отговорил, и се притеснил. А. бил на легло около месец, гледала го до последно. Видно от справка в регистрите на НЗОК, последната консултация на А.Г. е била на 15.09.2016г., като същият е бил с диагноза „хипертонично сърце със застойна сърдечна недостатъчност“.
Свидетелят В. излага, че познава ищците, тъй като е от с. ******. Работел заедно с брат си  при ответника през 2016г.. В началото на октомври 2016г. около обяд дошъл А., бил разчорлен и със синина на бузата, подпирал се с тояга. И. влязъл вътре и му дал някакви пари, не знае колко.
Ответникът по реда на чл. 176 ГПК е обяснил, че е разбрал, че има пратка от Куриерска фирма „Спиди“, но не знаел за какво става въпрос. По-късно отишъл в офиса им и разбрал, че е писмо от ищците, но не помни кога е било това.От писмо от „Спиди“ АД от 10.04.2019г. се установява, че пратката до ответника е приета на 19.09.2018г. със съдържание документи, изпратени от тримата ищци. На 25.09 2018г. и на 27.09.2018г. има неуспешни разноси на пратката, като получателят в телефонен разговор е уведомил, че ще я вземе от офис и на 10.10.2018г. я получил.
Ответникът, видно от приложените Удостоверение от ОД „Земеделие“- Видин,  е  регистриран земеделски стопанин, съгласно Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските стопани за стопанските 2015/2016г. и 2016/2017г., с място на дейност с. ******, и посочена използвана  площ, съгласно справки от 17.10.2018г. Видно от представени годишни данъчни декларации, същият е подал годишни данъчни  декларации по чл. 50 от ЗДВДФЛ за 2017г. и 2016г.,  видно от справка от НАП, офис Видин от 17.10.2018г. няма подавани справки по чл. 73, ал. 1 от същия закон, в качеството си на платец на доходи за 2016, 2017 и 2018г.. Видно от писмо от ДФ „Земеделие“ за процесния период ответникът е получавал финансово подпомагане по схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
С оглед изложеното, Съдът приема за установено наличието на договори за наем на земеделска земя, сключени между  страните за срок от една стопанска година, считано от 01.10.2013г. - 01.10.2014г., като основание за плащане на процесните суми. Съгласно  чл. 228 от Закона за задълженията и договорите, с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят - да му плати определена цена.
 Съдът приема, с оглед доказателствата по делото, че земеделската земя е предоставена и ползвана през посочения период, с което ищците като наемодатели са изпълнили задължението си. В тази посока не са направени възражения от ответника, и този извод се подкрепя от писмените и гласни доказателства.
Срокът на договорите е изтекъл и същите са с прекратено действие към момента на предявяване на исковете.
По отношение падежа и изпълнението на задължението за плащане на наемната цена от ответника съгласно чл. 3, ал. 2 от договорите, възнаграждението за стопанската година се дължи след изтичане на стопанската година и реализация на продукцията, но не по-късно от три месеца от края на стопанската година. Изискуемостта на вземането е настъпила на 01.01.2017г. и по този факт липсва спор.
По отношение на възражението за плащане, не се установи от събраните доказателства, че ответникът е изпълнил задължението си за заплащане на уговорената цена, с оглед което Съдът приема, че е налице неизпълнение на задължението на ответника по сключения договор, поради което исковете се явяват  доказани в основанията и частично в размерите си. Не се твърди от ответника, че за плащането е съставено писмено доказателство или е отразено счетоводно.  Установи се от показанията на тримата разпитани свидетели на ищците, че месец преди да почине наследодателят на ищците е бил на легло, с катетър, с рани от залежаване, поради което съдът приема, че не би могъл да отиде до дома на ответника, и то сам. Единствено свидетелят  В. сочи, че И. дал някакви пари на А., без да установява размер на същите и основанието на което са дадени, поради което дори да се даде вяра на показанията, свидетелят не установява плащане. 
При задължението на ответника съобразно доказателствената тежест в процеса да установи чрез главно и пълно доказване, извършеното плащане на задълженията по договорите, като този факт не се установи.
Отдадените под наем земи от А.Г.Б. са в общ размер на 110.996 дка и общата цена за същите е в размер на 3 884.86 лева, или всеки от ищците, като наследник с равни права, следва да получи 1/3 от сумата в размер на 1294.95 лева. Допълнително, ищцата М.А.Б. следва да получи плащане по договора, сключен между нея и ответника, за общо 20.908 дка, или 731.78 лева. Основателен, с оглед липсата на плащане на главните задължения, са и исковете за заплащане на обезщетение за забавено плащане за периода 01.01.2017г. /на която дата са изтекли трите месеца по чл. 3, ал. 2 от договорите и е настъпила изискуемостта на сумите до 12.10.2018г./, иска е предявен на 15.10.2018г./. Обезщетенията са изчислени със счетоводен софтуер и следва да бъдат уважени в  поисканите размери - по 220.00 лева за тримата ищци, както и 132.12 лева на ищцата М.А. върху главницата от 731.78 лева.
На ищците следва да бъдат присъдени и поисканите разноски за ДТ по делото.     Разноски за адвокатско възнаграждение следва да бъдат присъдени в размер на по 350.00 лева, съгласно договори за правна защита и съдействие,  които договори имат характер на разписки в частта на посочената сума, съгласно  ТР № 6/2013г. по т. д. № 6/2012г. на ОСТГК на ВКС. Разноските за страните не следва да бъдат коригирани, с оглед уважените размери на исковете, тъй като разликата между предявените и уважените претенции е по-малка от един процент.
             Воден от горното, Съдът
                                                       Р  Е  Ш  И:
               ОСЪЖДА И.М.Н., с ЕГН: ********* и адрес: с. ******, общ. ******, ул. *********, да заплати на Л.А.Б. с ЕГН: ********* и адрес: гр. ******, ж.к. *********, сумата от 1294.95 лева, представляваща 1/3 ид.ч. от стойността на наема за стопанската 2015/2016г. за ползване на земеделски земи, на основание 2 бр. Договори за наем от 05.05.2015г., сключени между А.Г.Б. и И.М.Н., ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на претенциите на 15.10.2018 г. до окончателното издължаване, сумата 220.00 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главниците,  считано от 01.01.2017г до 12.10.2018г., както и разноски за ДТ в размер на 61.17 лева и 350.00 лева адвокатско възнаграждение. В останалата част  над уважения размер отхвърля иска за заплащане на наем за ползване на земеделска земя.
ОСЪЖДА И.М.Н. с ЕГН: ********* и адрес: с. ******, общ. ******, ул. *********, да заплати на Г.А.Б. с ЕГН: ********* и адрес: с. ******, общ. ******, ул. *********, сумата от 1294.95 лева, представляваща 1/3 ид.ч. от стойността на наема за стопанската 2015/2016г. за ползване на земеделски земи, на основание 2 бр. Договори за наем от 05.05.2015г., сключени между А.Г.Б. и И.М.Н., ведно със законната лихва върху главниците, считано от предявяване на претенциите на 15.10.2018 г. до окончателното издължаване, сумата 220.00 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата, считано от 01.01.2017 до 12.10.2018г., както и разноски за ДТ в размер на 61.17 лева и 350.00 лева адвокатско възнаграждение. В останалата част над уважения размер отхвърля иска за заплащане на наем за ползване на земеделска земя.
ОСЪЖДА И.М.Н. с ЕГН: ********* и адрес: * с. ******, общ. ******, ул. *********, да заплати на М.А.Б. с ЕГН: ********* и адрес: с. ******, общ. ******, ул. *********,,   сумата от 1 294.95 лева, представляваща 1/3 ид.ч. от стойността на наема за стопанската 2015/2016г. за ползване на земеделски земи, на основание 2 бр. Договори за наем от 05.05.2015г., сключени между А.Г.Б. и И.М.Н., сумата 731.78 лева, представляваща  наема за стопанската 2015/2016г. за ползване на земеделски земи, на основание Договор за наем от 05.05.2015г., сключени между М.А.Б. и И.М.Н., ведно със законната лихва върху главниците, считано от предявяване на претенциите на 15.10.2018 г. до окончателното издължаване, сумата 352.12 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане на главниците, считано от 01.01.2017 до 12.10.2018г., както и разноски в размер на 105.00 лева ДТ и адвокатско възнаграждение  в размер 350.00 лева. В останалата част над уважения размер отхвърля иска за заплащане на наем за ползване на земеделска земяна основание сключени договори за наем между А.Г.Б. и И.М.Н..
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред ВОС по реда на въззивното обжалване.
               РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Върни се назад