Районен съд - Видин > Справки по дела > определение по НЧХД № 1597-2017


определение по НЧХД № 1597-2017


31-01-2018, 13:23 П  Р  О  Т  О  К  О  Л
гр. Видин, 23.01.2018г.
Видинският районен съд………………………...….............в публично
съдебно заседание на  23 ЯНУАРИ 2017година.
                     Председател: МАРИЕЛА ЙОСИФОВА
                                      
при участието на секретаря………Красимира Илиева
прокурора   ....……….сложи за разглеждане
НЧХД 1597..……....................  по описа за 2017год. докладвано
от Съдия ЙОСИФОВА.
На именното повикване в  15.15 часа се явиха:
Тъжителят   К.С.Н.- редовно призован - се явява лично и с адв. Г.П., упълномощен с пълномощно от по рано.
Подсъдимия М.В.М.-редовно призован се явява лично и с адв. Л.И., упълномощен с пълномощно от днес.
ПО ХОДА НА ДЕЛОТО
Адв. Г. П.: Моля да се даде ход на делото.
Тъжителя Н.: Поддържам казаното от адвоката си.
Адв. Л.И.: Моля да постановите определение, с което да прекратите делото. Видно от доказателствата по делото в прокуратурата е образувана преписка за същия случай.
Подсъдимия М.:  Поддържам казаното от моят адвокат.
 Адв.П.: Представям и моля да приемете постановление на РП-Видин за отказ да се образува ДП за същото деяние. Намирам, че в хода на съдебното производство, ако се съберат данни за извършено престъпление от общ характер бихте могли да го прекратите и да го изпратите за нова разследване.
 Съдът, като съобрази становището на страните и като взе предвид, че е сезиран с тъжба за причинени на тъжителя К.Н. телесни увреждания представляващи лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК, като деянието се твърди да е причинено от подсъдимия М.М. в качеството му на служител на РУ-Видин при и по повод на изпълнение на служебните му задължения и като взе предвид приложените по делото писмени доказателства в тази насока, намира, че по същество срещу М. е налице обвинение и твърдения за извършено престъпление по чл. 131,т.2 от НК.Наказателното преследването за това деяние  се осъществява по общия ред предвиден в НПК , тъй като 131,т.2 от НК дава дефиниция за престъпление от  общ характер. Поради това компетентна да възбуди наказателно преследване в този случай е Прокуратурата, а не пострадалия чрез тъжба до съда. Съобразявайки горното  Съдът следва да прекрати съдебното производство по НЧХД № 1597/2017год. по описа на Районен съд-Видин, като материалите по същото следва да се изпратят на РП-Видин с оглед данни за извършено престъпление от общ характер.
Относно представеното пред съда постановление за отказ да се образува досъдебно производство за същия случай, Съдът намира, че горното не е основание и не дава възможност за деянието по чл. 131 от НК да се образува ЧХ дело, тъй като същото по закон се преследва по общия ред. Обстоятелството, че на този етап за това деяние е налице отказ от страна на РП-Видин не лишава пострадалото лице от възможността да си търси правата по предвидения в закона ред .
 Водим от горното,
                                СЪДЪТ ОПРЕДЕЛИ:
  Прекратява  производството по НЧХД № 1597/2017год. по описа на Районен съд-Видин.
На основание чл. 289, ал. 4 от НПК Определението за прекратяване на наказателното производство подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред ВОС, по реда на глава ХХІ от НПК.
Материалите по същото да се изпратят на РП-Видин с оглед данни за извършено престъпление от общ характер.
Протоколът се написа в с.з. на 23.01.2017год. и заседанието завърши в 15.40часа.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:                           СЕКРЕТАР:
Върни се назад