Районен съд - Видин > Справки по дела > решение по АНД № 660-2017


решение по АНД № 660-2017


30-06-2017, 11:33

                                                 Р Е Ш Е Н И Е №322

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  23.06.2017 год.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                     

при секретаря К.Илиева и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД №660 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на Б.С.Б. *** против Наказателно постановление №16-0953-001778/05.12.2016г. на Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР Видин.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление №16-0953-001778/05.12.2016г. на Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР Видин.

Жалбоподателят – редовно призован не се явява .

            За административно наказващия орган - редовно призовани – се явява редовно упълномощен процесуален представител.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима –подадена е в срока по чл.- 59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява неоснователна.

На 16.08.2016г. св.  Н.Ц. – мл. Автоконтрольор към сектор ПП при ОДМВР Видин е съставил АУАН на жалбоподателя за това, че на същата дата  в гр. Видин на пл.”Съединение” в посока към магазин „Юпитер” управлява лек автомобил „Мерцедес С 220 Д” рег.№ ВН 7862 ВМ без да е поставил обезопасителен колан, не е включил задължителните  светлини за през деня и управлява , след като СУМПС му е отнето по реда на чл.171 т.1 от ЗДвП.  

Въз основа на АУАН Началник  сектор Пътна полиция към ОДМВР Видин и при същата фактическа обстановка е съставил НП  №16-0953-001778/05.12.2016г. с което на жалбоподателя за нарушение на чл.137а ал.1 от ЗДвП  на основание чл.183  ал.4 т.7  от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 50 лева, за нарушение на чл. 70 ал.3 от ЗДвП , на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 20 лева и за нарушение на чл. 150  от ЗДвП , на основание чл. 177 ал.1 т.2  от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 200 лева .

От разпитаният в съд. заседание свидетел - актосъставителя – св. Ц. се установи по безспорен и несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил деянието-предмет на административно-наказателното производство, както от обективна, така и от субективна страна. Съдът дава вяра на свидетеля, тъй като изложените от същия показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото. Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.

В съдебно заседание е разпитана и св. Попарданова – майка на жалбоподателя , която дава показания за възприетото от нея. Видно от показанията й , същата е пристигнала при съставяне на АУАН и не е присъствала при установяване на нарушението. Относно това , ка е извършено самото нарушение Попарданова пресъздава разказаното от синът й – жалбоподателя. Поради горното съдът не се съмнява в достоверността на заявеното от свидетелката относно обстоятелствата при които е съставен АУАН , за които същата има преки впечатления. Относно показанията на същата за причините и начина на извършване на нарушението съдът също намира , че Попарданова достоверно е пресъздала казаното й от жалбоподателя, но счита , че същото не отговаря на обективната истина , тъй като противоречи на  установената по делото фактическа обстановка и другите приобщени и кредитирани писмени и гласни доказателства.

                        Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт  се доказва по безспорен и несъмнен начин.

Наложеното наказание е предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно наказващият орган правилно е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, съобразил се е с правната норма на чл. 12 от ЗАНН, както и с тази на чл. 27 от ЗАНН. Наложеното наказание е съразмерно на извършеното нарушение.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление №16-0953-001778/05.12.2016г. на Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР Видин следва да бъде  потвърдено.

                  Водим от горното Съдът,

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0953-001778/05.12.2016г. на Началник сектор Пътна полиция към ОДМВР Видин, с което на жалбоподателя- Б.С.Б. *** за нарушение на чл.137а ал.1 от ЗДвП  на основание чл.183  ал.4 т.7  от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 50 лева, за нарушение на чл. 70 ал.3 от ЗДвП , на основание чл. 185 от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 20 лева и за нарушение на чл. 150  от ЗДвП , на основание чл. 177 ал.1 т.2  от ЗДвП е наложено наказание „Глоба” в размер на 200 лева.

 

 Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :


Върни се назад