Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 902-2011

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 323

 

      В ИМЕТО НА НАРОДА

     гр. В., 28.06.2011г.

 

          В.ският районен съд, 5 – ти граждански състав, в публично заседание на двадесети юни, през две хиляди и единадесета година в състав:                                                                                                         

 

                                            Председател : Т. П.                                                 

при секретаря О.П., като разгледа докладваното от съдия П. гр. дело № 902 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 50 от СК.

Делото е образувано по молба от Й.А.Т., ЕГН **********,*** и В.Г.Т., ЕГН **********,***, чрез адв.Г.И., за развод с правно основание чл. 50 от СК.

В молбата си поддържат, че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за това и молят съда да утвърди представеното от страните споразумение, с което са уредили всички спорни имуществени и неимуществени въпроси помежду си. В съдебно заседание молителката лично, а молителя чрез процесуалния си представител заявяват, че поддържат молбата за развод и писменото споразумение.

Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.

Видно от представеното удостоверение за граждански брак, издадено въз основа на акт за граждански брак № 87/11.05.1997г., издаден от Община В., бракът между страните е сключен на 11.05.1997г.

В представената молба страните изразяват своето сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяването на брака им с развод. От брака си съпрузите имат родено едно малолетно дете – Е. В. Т., ЕГН **********, родителските права върху което са се съгласили да бъдат предоставени на майката, а бащата да му заплаща издръжка в размер на по 100 лева месечно, считано от 01.03.2011г., ведно със законната лихва от 01.03.2011г. върху всяка просрочена вноска до отпадане, изменение или прекратяване на основанието й за плащане. Договорили са и режима на лични контакти на бащата с детето. Съпрузите са заявили, че нямат претенции относно ползването на семейното жилище и че нямат претенции за издръжка един към друг за бъдеще време. Заявили са също, че нямат придобити по време на брака движими вещи, банкови сметки и влогове. Съгласили са се след развода съпругата да носи пред - брачното си фамилно име И.. Договорили са придобитият по време на брака недвижим имот: ¼ ид.част от дворно място в гр.В., съставляващо поземлен имот 258 в к-с.”К. Б.”, по кадастралния план на гр.В., целият с площ от около 610 кв.м., което дворно място се намира на ул.”В. А.” № 12, заедно с втори етаж от западната половина на построената в това дворно място двуетажна масивна жилищна сграда, който етаж е обособен като самостоятелно жилище, състоящ се от три стаи, коридор и сервизни помещения със застроена площ от около 60 кв.м., заедно с принадлежащото му мазе в северната част на сградата /северното мазе/, заедно с ½ ид.част от тавана на западната половина на сградата с право на ползване на южното му отделение на входа на сградата, стълбището за втория етаж, на чешмата в двора, на западното отделение от тоалетната в двора, а така също с правото на ползване на останалата част от западната половина на дворното място заедно със собствениците на останалата част от западната половина на сградата, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот № 132, том.VІІ, н.д.№ 1167/2006г. на нотариус с район на действие РС – В. – Л. Ц., да остане в дял на молителя В.Г.Т., ЕГН **********, като страните няма да си дължат парично уравнение, а държавната такса върху присъдения имот ще бъде понесена от молителя.

Видно от представеното писмо от Община В., данъчната оценка на имота е в размер на 19552,40 лева.

Представеното от молителите писмено споразумение, с което те уреждат всички спорни въпроси помежду си е пълно, не противоречи на закона и е защитен интереса на детето, поради което същото ще следва да бъде утвърдено с решението.

На основание чл. 329, ал.1 от ГПК окончателната държавна такса, която Съдът определи на 40.00 лева, следва да бъде заплатена по равно, съгласно заявеното от страните.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                                              Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между Й.А.Т., ЕГН **********,*** и В.Г.Т., ЕГН **********,***, сключен с акт за граждански брак № 87/11.05.1997г., издаден от Община В., по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака на страните малолетно дете – Е. В. Т., ЕГН ********** на майката Й.А.Т., ЕГН **********. За осъществяване на лични контакти с децата бащата В.Г.Т., ЕГН ********** ще има право до навършване на пълнолетието му да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 9,00 часа на съботния ден до 18,00 часа на неделния ден, както и един месец в годината, през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, след което да връща детето по местоживеенето на майката.

ОСЪЖДА В.Г.Т., ЕГН **********,***, да заплаща месечна издръжка на детето Е. В. Т., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Й.А.Т., ЕГН **********, в размер на по 100 /сто/ лева месечно считано от 01.03.2011г., ведно със законната лихва от 01.03.2011г. върху всяка просрочена вноска до отпадане, изменение или прекратяване на основанието й за плащане.

         Съпрузите нямат спор относно ползването на семейното жилище.

Съпрузите нямат придобити по време на брака движими вещи, банкови сметки и влогове.

След влизане в сила на решението за прекратяване на брака, жената ще носи пред - брачното си фамилното си име И..

Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг за бъдеще време.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на В.Г.Т., ЕГН **********,*** и същият става едноличен собственик на придобития по време на гражданския брак недвижим имот: ¼ ид.част от дворно място в гр.В., съставляващо поземлен имот 258 в к-с.”К. Б.”, по кадастралния план на гр.В., целият с площ от около 610 кв.м., което дворно място се намира на ул.”В. А.” № 12, заедно с втори етаж от западната половина на построената в това дворно място двуетажна масивна жилищна сграда, който етаж е обособен като самостоятелно жилище, състоящ се от три стаи, коридор и сервизни помещения със застроена площ от около 60 кв.м., заедно с принадлежащото му мазе в северната част на сградата /северното мазе/, заедно с ½ ид.част от тавана на западната половина на сградата с право на ползване на южното му отделение на входа на сградата, стълбището за втория етаж, на чешмата в двора, на западното отделение от тоалетната в двора, а така също с правото на ползване на останалата част от западната половина на дворното място заедно със собствениците на останалата част от западната половина на сградата, съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот № 132, том.VІІ, н.д.№ 1167/2006г. на нотариус с район на действие РС – В. – Л. Ц., като съпрузите няма да си дължат парично уравнение.  

ОСЪЖДА Й.А.Т., ЕГН **********,***, да заплати окончателна държавна такса в размер на 20 лева в полза на Държавата, по сметка на ВСС.

ОСЪЖДА В.Г.Т., ЕГН **********,***, да заплати държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 72 лева, държавна такса върху присъдения в дял имот в размер на 391,05 лева и окончателна държавна такса в размер на 20 лева в полза на Държавата, по сметка на ВСС.

 

                 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                                                    

                РАЙОНЕН СЪДИЯ:Т.П.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници