Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 636-2011

                

                                                 Р Е Ш Е Н И Е № 636

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.В., 28.06.2011г.

 

         В.ският районен съд, 5-ти граждански състав, в публично заседание на двадесети юни, през две хиляди и единадесета година в състав:

                   

   Председател : Т. П.        

при секретаря О.П., като разгледа докладваното от съдия П. гр. Дело № 636 по описа за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Искът е с правно основание чл.19 от ЗГР.

Делото е образувано по искова молба от Н.Б.И., ЕГН **********,***- гр.В., представлявана от кмета на общината. Поддържа се в исковата молба, че на 20.03.2011г. ищцата е родила дете - Д. Н. Б.,  ЕГН **********, като следствие на силно емоционално въздействие от раждането на детето вместо личното име „О.”, както е било замислено заедно с бащата дълго време преди раждането, детето било записано като „Д.”. Поради това в семейството й възникнали тежки конфликти с бащата на детето и неговите роднини. Бащата на детето отказал да го припознае и да живее с майката на семейни начала докато не се промени името на детето от Д. Н. Б. на О. Н. Б..  Посочва се също, че името с което е записано детето не е употребявано дълго и че на детето не са съставяни други документи освен акта за раждане.

Иска се от ищцата Съдът да постанови решение, с което да допусне промяна в собственото име на детето, от Д. Н. Б. на О. Н. Б..***, редовно призована, не е подала отговор на исковата молба и не сочи доказателства. Съдът е указал доказателствената тежест на страните – че в тежест на ищцата е да докаже, че детето е родено от съвместното съжителство на ищцата с лицето М. С. К.; че името на детето е избрано още преди раждането му; че ищцата е избрала друго име поради повишена емоционалност от раждането, както и че бащата на детето отказва да го припознае и да живее с него при това положение.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка: Видно от представеното по делото удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане № 0131/21.03.2011г. от Община В., майка на детето Д. Н. Б., родена на ***г. е ищцата Н.Б.И., ЕГН **********, а бащата е неизвестен. От показанията на разпитания по делото свидетел М. С. К. се установи, че същият е живял на семейни начала с ищцата и че има двамата имат родено дете, но не желае да го припознае поради това, че преди да се роди детето са избрали името „О.” а вместо това майката го е записала като „Д.”. Поради същата причина бащата отказал да живее заедно с майката и детето си.  Установява още, че след като ищцата подала молбата за промяна на личното име на детето, двамата се събрали да живеят заедно.

От изложените от ищцата обстоятелства по делото, дадени устно в съдебно заседание на 20.06.2011г. по реда на чл.534 от ГПК се установява, че молителката поради силен емоционален стрес от раждането избрала първото й хрумнало име за детето и го записала като „Д.”, вместо с името „О.”, което било предварително избрано от родителите преди раждането.

Така събраните доказателства по делото са последователни, кореспондират помежду си и не се опровергават от други доказателства, поради което съдът ги кредитира.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното: предявеният иск е основателен и доказан. Безспорно се установи, че ищцата е майка на роденото на ***г. дете Д. Н. Б.. Установи се, че са налице важни обстоятелства, които налагат исканата промяна на личното име на детето, а именно – родителите му – ищцата и бащата М. С. К. са му избрали лично име още преди раждането му, но поради силен емоционален стрес майката е посочила друго лично име на новороденото дете. Друго важно обстоятелство е, че при това положение бащата отказва да припознае детето и да живее с него и с майката на детето, като заживял с тях след подаване на молбата за промяна на име. В интерес на детето е то да живее в семейна среда, с двамата си родители, както и да бъде припознато от биологичния си родител.

Предвид на горното Съдът намира, че са налице  изискванията на чл.19 от ЗГР и няма пречки да бъде допусната исканата промяна.

      Мотивиран от горните съображения, Съдът

                                 

Р   Е    Ш   И:

 

 ДОПУСКА промяна на личното име на детето Д. Н. Б., ЕГН **********, от „Д.” на „О.”, като за в бъдеще същата да носи името: О. Н. Б..

След влизане на Решението в сила, препис от него да се изплати на Община - гр.В. за отбелязване в акта за раждане и в регистъра на населението на промяната в имената на детето.

 Решението може да бъде обжалвано пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: Т.П.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

Версия за печат
Свързани страници