Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 655-2011

Р Е Ш Е Н И Е № 374

гр. Видин, 27.06.2011г.

 

         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, шести състав, в публично заседание на девети юни две хиляди и единадесета година в състав:

 

                                           Председател: АНЕЛИЯ РАШЕВА

 

при секретаря Е.Н., като разгледа докладваното от съдията а.х.д. №655 по описа за 2011 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производство е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН

С Наказателно постановление №05-08/07.02.2011 г., издадено от Началника на сектор „Рибарство и контрол”Видин към ГДРК, РЦ”РК-Дунав” на ИАРА, на ЕТ„Мирали”-В.П., с  ЕИК 105557577, за нарушение на чл.49 от ЗРА  на основание чл.91, ал.4 от ЗРА е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв.

Постановлението е обжалвано в срок от ЕТ”Мирали-В.П.”, гр.Видин, представлявано от В.П., която твърди, че същото е неправилно и незаконосъобразно, тъй като са налице съществени процесуални нарушения при съставянето на АУАН, а оттам и при издаването на НП.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателят, заявява, че изцяло поддържа жалбата и твърди, че са нарушени процесуалните правила при издаването на АУАН и НП, като моли съда да отмени НП, като неправилно и незаконосъобразно.

            Административно наказващият орган, редовно призован не изпраща представител и не взема становище по жалбата.     Съдът, като обсъди доводите на страните и събраните писмени и гласни доказателства, по отделно и в тяхната съвкупност и съобразно с чл. 14 и 18 от НПК, приема за установена следната фактическа обстановка.

            От фактическа страна:

На 19.10.2010 г. служители към сектор „Рибарство  и контрол” Видин към ГД”Рибарство и контрол” на ИАРА, извършили проверка в бистро „Театрото” в гр.Видин.По време на проверката било установено, че в заведението се предлага замразена риба: бял амур01.5 кг, бял толстолоб-0.5 кг, щука-2.5 кг, уклей-6 кг на 19.10.2010г. в 12.10ч., без да се предостави копие от декларация за произход или документ за първа продажба в нарушение на чл.49 от ЗРА.

Описаните по-горе констатации са обективирани в издаденият акт за установяване на административно нарушение №0000014854/19.10.2010 г., съставен в отсъствието на управителя на ЕТ”Мирали-В.П.”, подписан и връчен на лицето Лидия Н., лице работещо в обекта.

По делото липсват данни жалб.Петрова да е била поканена или издирвана, за да й бъде връчен и предявен съставеният АУАН.

Констатациите в АУАН са потвърдени и от разпита на актосъставителя Г.Г., който в показанията си пред съда изцяло потвърждава възприетата в АУАН фактическа обстановка.

Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното НП, за това, че в ЕТ”Мирали-В.П.”, бистро „Театро”, гр.Видин, ул.”Градинска”№12, на 19.10.2010г. в 12.10 часа се се предлага замразена риба: бял амур01.5 кг, бял толстолоб-0.5 кг, щука-2.5 кг, уклей-6 кг на 19.10.2010г. в 12.10ч., без да се предостави копие от декларация за произход или документ за първа продажба в нарушение на чл.49 от ЗРА.

В НП е посочено, че с описаното по-горе нарушение едноличния търговец-жалбоподател е нарушил чл.85 от Закона за рибарство и аквакултури, поради което и на основание чл.91, ал.4 от ЗРА му е наложена „глоба” в размер на 200 лв.

В АНП са представени фактура от 22.07.2010г. и 2 бр. копия от риболовен дневник №326555 и №326554, с които се удостоверява закупуването на въпросните рибни продукти от ЕТ”Мирали-В.П.”.

От правна страна:

Жалбата е подадена в законоустановеният срок и от лице, посочено като нарушител, поради което същата е допустима.

Разгледана по същество, съдът намира, че жалбата е основателна, поради следните аргументи:

Настоящето производство е от административно-наказателен характер.Същественото при него е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение; съставеният акт съдържа ли императивно определените в закона реквизити; актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването; компетентността на актосъставителя; има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН, дали това деяние е извършено от лицето, посочено в акта като нарушител, и дали е извършено виновно / умишлено или непредпазливо/; наказателното постановление издадено ли е при спазване на императивните разпоредби за съдържание, реквизити и срокове.Процесуални предпоставки, за които съдът следи служебно, и когато се установи, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, наказателното постановление следва да бъде отменено изцяло, като незаконосъобразно.В тези случаи, съдът не разглежда спора по същество.

В настоящият казус, съдът констатира, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила при издаване на атакуваното наказателно постановление и АУАН и по-конкретно на чл.40 и чл.43 от ЗАНН.

Видно от доказателствата по делото на 19.10.2010г. в гр.Видин в отсъствието на нарушителя, респ.негов представител е съставен акт за установяване на административно нарушение №00000014854 от 19.10.2010г., за това, че в бистро „Театро”, гр.Видин, ул.”Градинска”№12, на 19.10.2010г. в 12.10 часа се се предлага замразена риба: бял амур01.5 кг, бял толстолоб-0.5 кг, щука-2.5 кг, уклей-6 кг на 19.10.2010г. в 12.10ч., без да се предостави копие от декларация за произход или документ за първа продажба в нарушение на чл.49 от ЗРА.

Актът е съставен от актосъставителя Г. в присъствието на свидетеля д-р М., като нарушителя не е уведомен, че ще бъде съставен подобен АУАН и вместо него в графата „нарушител” се е подписало лицето Л. Н., лице работещо в обекта.В този аспект АУАН не е предявяван на нарушителя.

Разпоредбата на чл.40 от ЗАНН въвежда по задължителен начин изискването за съставяне на акта в присъствието на нарушителя и при условията на ал.2-съставянето му в негово отсъствие / когато е известен , но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта/.Следователно ЗАНН не предвижда друга възможност, при която АУАН да се състави в отсъствие на нарушителя-лицето, на което се вменява виновно или обективно отговорност за нарушение.В административнонаказателната преписка не се откриват данни за потърсване или поканване на нарушителя по смисъла на чл.40, ал.2 от ЗАНН.

Освен това императивността на изискването за лично предявяване на АУАН на нарушителя намира израз в разпоредбата на чл.43 от ЗАНН.Актосъставителят, след като извърши констатация и събере данни, които да навеждат на извода за извършено административно нарушение, е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта.При наличието на надлежно връчена такава покана, ако нарушителят не се яви в определения ден и час, съставянето на АУАН в негово отсъствие ще попадне в хипотезата на чл.40, ал.2 от ЗАНН.При положение, че бе спазена процедурата по чл.40, ал.2 от ЗАНН, за което няма данни в преписката и се потвърждава и от разпита на актосъставителя, нямаше да има процесуално нарушение.Следователно от данните по делото безспорно се установява, че АУАН не е съставен по реда на чл.40  и не е предявен съгласно чл.43 от ЗАНН.

При наличие на данни за нарушаване процесуалните права на жалбоподателя във всички случаи води до порочност на издаденото наказателно постановление, тъй като представлява съществено процесуално нарушение, което обуславя неговата незаконосъобразност, респ.неговата отмяна.

По така изложените съображения съдът приема, че жалбата е основателна и като такава следва да бъде уважена, а обжалваното наказателно постановление, като неправилно и незаконосъобразно следва да бъде отменено.  

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №05-08/07.02.2011 г., издадено от Началника на сектор „Рибарство и контрол”Видин към ГДРК, РЦ”РК-Дунав” на ИАРА, с което на ЕТ„Мирали”-В.П., с  ЕИК 105557577, представлявано от В.П., за нарушение на чл.85 от ЗРА  на основание чл.91, ал.4 от ЗРА е наложено наказание „глоба” в размер на 200 лв., КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Решението може да се обжалва с касационна жалба по реда на АПК пред АС – Видин област, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

 

 

Районен съдия:

Версия за печат
Свързани страници