Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1751-2014

РЕШЕНИЕ  № 234

 

гр.Видин , 29.06.2015г.

ВИМЕТО    НА   НАРОДА

Видинският   районен   съд,   гражданска   колегия   в   публичното заседание на двадесет и осми май през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател : Нина Николова

при секретаря М.П. и в присъствието на прокурора

като разгледа докладваното от съдията Николова гр. дело № 1751 по

описа за 2014 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД.

Подадена е искова молба от И.Б.И. с ЕГН ********** и адрес: *** против М.Н.К., в качеството й на вещо лице, с адрес гр. Видин, ул. „Ж." №**, вх. *, ап.*.

Твърди се от ищеца, че ответницата, в качеството и на вещо лице, е изготвила техническа експертиза по гр. дело № 1324/2011г. по описа на ВРС, в която е оценила недвижим имот към 26.11.1993г. на стойност 8 100 лева, докато данъчната оценка на имота към онзи момент е била 45 787 лева, и вследствие на това ищецът е претърпял болки и страдания, изразяващи се в голям стрес и голямо притеснение, в резултат на които е претърпял операция на главата. Иска от съда да постанови решение, с което ответницата да бъде осъдена да заплати обезщетение за причинените на ищеца неимуществени вреди, в размер 9 000 лева, ведно със законна лихва от момента на увреждането - 22.05.2014г. до окончателното издължаване. Претендират се и направените по делото разноски.

Ответницата оспорва изцяло предявения иск като излага, че липсва противоправност на деянието и причинно-следствена връзка между деянието и вредоносния резултат. В съдебно заседание посочва, че операцията на главата не е в резултат на емоционални преживявания, а на удар в главата, за наличието на който представя доказателства, а именно -писмено възражение по гр. дело 1324/2011г. на ВРС с дата на подаване -29.08.2014г., в което ищецът твърди „сега и черепа ми отваряха от удар с паве...". Моли искът да бъде отхвърлен и бъдат присъдени направените разноски.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства.

 

Съдът, като взе предвид изложеното от ищеца, отговорът на ответницата, и като прецени събраните доказателства, в съвкупност и поотделно, намира за установено следното:

Ответницата е депозирала съдебно-техническа експертиза по гр. дело № 1324/2011г. на ВРС преди съдебно заседание, насрочено за 22.05.2014г. С експертизата е дала заключение, че пазарната стойност на имота към 1993г. е 8 100 лева, а към днешна дата - 8.10 лева. На 02.06.2014г. ответницата е подала молба да бъде отведена от горепосоченото дело, като съдът се е произнесъл, като е уважил искането . По делото е назначено друго вещо лице, заключението на която съдебно-техническа експертиза е прието, и в която пазарната оценка на имота към 1993г. е определена на 46 640 лева. По делото е представен и Констативен нотариален акт № 60, том IV, нот.дело № 2340/1993г., в който като цена на имота е посочена сумата от 45 787 лева.Производството по делото не е приключило към настоящия момент се изяснява от свидетелските показания на свидетеля Г..

Свидетелят С.А, намираща се във фактическо съжителство с ищеца, посочва, че когато се е върнал от съда последният е бил разстроен и афектирай, имал е главоболие след като е разбрал на каква стойност е оценен имота, в последствие се е наложило да се направи операция след констатиран хематом. От свидетелските показания на Д.Г.-К. - назначена за процесуален представител на ищеца по гр. дело № 1324/2011г на ВРС се установява, че ищецът е бил притеснен след като се е запознал със заключението на вещото лице и след съдебното заседание е бил напрегнат, посочва, че заключението на вещото лице не е било прието. Съдът дава вяра на показанията на свидетелите, на св. А. - защото фактическото съжителство с ищеца и е позволило непосредствено да проследи преживяванията на ищеца, а на св. Г. - защото няма интерес от изхода на настоящото дело.

С Епикриза с изх.№ 27626 на Клиника по неврохирургия УМБАЛСМ „Пирогов" ЕАД, гр. София с дата на издаване 13.08.2014г. се установява, че ищецът е опериран на 06.08.2014г. с окончателна диагноза „хематома субдурале хрон. син". Видно от Епикризата е, че ищецът страда и от захарен диабет НИЗТ.

От представеното от ответницата като доказателство писмено възражение на ищеца по гр. дело 1324/2011г. на ВРС с дата на подаване -29.08.2014г. е видно, че ищецът е посочил като причина за операцията на главата „удар с паве".

По делото е изготвена и съдебно-медицинска експертиза, от която е видно, че на 05.08.2014г. след осъществен КТ /скенер/ е установен „подостър епидурален хематом в ляво" , а на на 06.08.2014г. е опериран с окончателна диагноза „хроничен субдурален хематом в ляво". В заключението е посочено, че субдуралния хематом може да бъде остър,

 

подостър и хроничен. При острият следтравмен хематом, кръвоизлива е незабавен. Подострият се развива между седмия и двадесет и първия ден, а хроничният се явява в различно време след двадесет и първия ден. Като оснивни причини за развитието на болестта се посочва остра травма на черепа при острия хематом. Вещото лице посочва, че при неострите субдурални хематоми всички автори посочват като първа причина психоемоцинални напрежения по всякакъв повод, на фона на несистемно лекувана артериална хипертония, захарен диабет и други. На мнение е, че поредицата от психоемоционални напрежения може да се приеме, че има пряка следствена връзка с преживяното страдание, катализирало процеса на хода и реализацията на мозъчно-съдовата болест. В съдебно заседание вещото лице дава показания, че основна причина са психоемоционалните преживявание, но причина са и кръвното налягане и захарния диабет.

С оглед изложеното от фактическа страна, и становищата на процесуалните представители на страните, Съдът намира иска за недоказан в основанието си.

Съгласно чл. 45 ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Непозволеното увреждане съставлява сложен юридически факт, чиито елементи в съотносимост на кумулативност следва да бъдат налице за да бъде ангажирана деликтната отговорност, а именно: деяние, вреда, противоправност на деянието, вина, както и причинна връзка между деянието и вредата.

Съдът приема, че липсва деяние , тъй като заключението на вещото лице е доказателство в гражданския процес, което за да бъде част от доказателствата в производството, следва на първо място да е прието по делото. В случая се установи, че процесното заключение не е прието в производството и не е част от делото. Макар , че липсата на един от елементите на фактическия състав , означава липса на осъществен такъв, в производството не се установиха и останалите елементи на състава -липсва и кумулативно необходимата предпоставка за наличие на противоправност на деянието: деянието е противоправно, когато нарушава определена правна норма или нарушава общото правило "да не се вреди другиму". Отговорността на вещото лице е наказателна по чл.291 НК, и доколкото липсва влязла в сила присъда по отношение на ответника , Съдът не може да приеме, че е налице нарушение на определена правна норма и по-точно тази на чл.291 от НК за даване на невярно заключение. Не се установи и ищецът да е подал жалба за образуване на наказателна производство, с оглед твърденията за изготвено невярно заключение. Не може да се приеме, и че е нарушено общото правило, тъй като заключението не е било прието по делото.

Установи се, че ищецът е претърпял хирургична интервенция за отстраняване на субдурален хематом на 06.08.2014г.

 

Не се установява от събраните доказателства и причинна връзка между деянието и вредата. Вещото лице да посочва, че „може да се приеме, че има пряка следствена връзка", но от заключението не се установява дали заболяването не е започнало като остър хематом, причинен от удар по главата, което е най-често срещаната причина за развитието на хематом, тъй като острия субдурален хематом може да еволюира до хроничен субдурален хематом, ако остане нелекуван. Както посочва вещото лице, захарният диабет на ищеца също може да е причина за развитие на заболяването.

С оглед изложеното съдът намира иска за недоказан в основанието си и като такъв следва да бъде отхвърлен. На основание чл.78 ГПК ответника следва да бъдат присъдени разноските за адвокатско възнаграждение.

Воден от горното, Съдът

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Б.И. с ЕГН ********** и адрес: *** против М.Н.К. с адрес *** иск за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди от непозволено увреждане в размер 9 000 лева.

ОСЪЖДА И.Б.И. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати на М.Н.К. с адрес *** сумата от 300 лева разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Видински окръжен съд в четиринадесет дневен срок от връчването на страните.

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: П

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

Версия за печат
Свързани страници