Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1004-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 240

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. В. 26.06.2015 г.

 

            В.ски районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                      Председател: Даниел Димитров

                                         Съдебни заседатели:

                                                             Членове:

при секретаря Е.Н. и в присъствието на прокурора ................................. като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 1004 описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по исковата молба на „ДЖИ ЕЛ ДЖИ-ТРЕЙДИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. ”Б.Б.”, ул. ”Н.” № 36, ет. 1, ЕИК131399670, с която против ОБЩИНА В. са предявени обективно съединени отрицателни искове по чл.124 ГПК, вр. 64 ал.2 от ЗОС, както и такъв с правно основание по чл. 537 ал. 2 ГПК.

 Ищецът твърди, че е собственик на самостоятелни обекти, с обща площ 862 кв.м., представляващи част от имот-сграда "Морски клуб-гребна база" в град В., кв. К., която сграда е на два етажа с идентификатор 10971.501.8.1 и е построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В., съгласно нотариалния акт за собственост № 61, том II, рег.№ 3787, дело № 445/2008 г. на нотариус А.А. с район на действие ВРС.

Излага данни, че имотите са били собственост на „ВОИНТЕХ" ЕООД, С. /в ликвидация/, съгласно Акт за частна държавна собственост № 323/23.11.1998 г. на областен управител град М., а като съсобственик е посочена и община В..

Сочи, че през юли 2008 г. е извършено геодезическо заснемане за допълване на кадастралната карта на град В. на обект "Нанасяне на етажни схеми на Морски клуб - Гребна база" В. с идентификатор 10971.501.8.1., като е изготвена схема на етажите в същата сграда и всеки самостоятелен обект е получил свой идентификационен номер.

Подържа се, че Община В. е възложила и  през месец март 2014 г.  е  изготвена Експертна оценка за определяне идеалните части от общите части на сграда „Гребна база" с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В., от която експертна оценка и  от приложената към нея таблица за разпределение на идеалните части на сградата между съсобствениците-ищцовото дружество, община В. и ЧЕЗ "Разпределение България" АД е видно, че ответникът е изготвил Актове от № 3112 до № 3117 за публична общинска собственост,  всички от 15.02.2013   г. ,по силата на които е актувала, като нейна собственост  обекти в сградата, с идентификатор 10971.501.8.1 по КК и КР на град В., твърдейки, че са   самостоятелни такива , а именно:

1. с акт №3112/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.4, с площ от 294 кв.м., описан с предназначение „за спорта и развлекателна дейност”.

По отношение на този имот, след направена справка с геодезическо заснемане и допълване на КК на гр.В., ищецът твърди, че същия е обща част, тъй като е централния вход на сградата.

2. с акт № 3114/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.9, с площ от 475 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”.

По отношение на този имот, след направена справка с геодезическо заснемане и допълване на КК на гр. В., ищецът твърди, че същия е обща част, тъй като е обща тераса на сградата.

3. с акт № 3115/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.10, с площ от 156.50 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”.

И по отношение на този имот ищецът твърди, че същия е обща част, тъй като е обща тереса на сградата..

4. с акт № 3116/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.12, с площ от 206.60 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”.

Ищецът твърди, че описаният имот е покривът на сградата и също е обща част.

Сочи се, че с нотариална покана рег. № 1071, том I, акт № 57/28.03.2014 г. ответникът е поканил ищцовото дружество да се яви на 07.04.2014 г. в кантората на нотариус Л.Ц. град В. за определяне на дяловото участие на съсобствениците в общата сграда с приложен проект за протокол, като предложеното разпределение на общите части е съобразно цитираната по-горе Експертна оценка от месец март 2014 година и таблица за разпределение на общите части.

Подържа се, че разпределението на общите части е извършено, като площта на собствените отделни обекти от сградата за всеки съсобственик е съпоставена с площта на цялата сграда, като при определяне делът на община В. от 70,35 % идеални части са взети предвид и актуваните, като нейни собствени имоти по цитираните по-горе актове за публична общинска собственост - акт № 3112/15.02.2013 г., акт № 3114/15.02.2013 г., акт № 3115/15.02.2013 г. и акт № 3116/15.02.2013 г.

Твърди се, че с отговор до ответника рег. № 2600-11806/03.04.2014 г., ищецът е оспорил предлаганото разпределение на общите части на сградата от община В., поради погрешно пресмятане на общите части.

Излага се, че с уведомление до община В. рег. № 2600-11873/15.04.2014 г. ищцовото дружество е помолило ответника да поправи цитираните актове от 15.02.2013 г. за публична общинска собственост, което и  до момента не е сторено, като в тази връзка и по този начин Община В. продължава да разполага с документи за нейна собственост на общи части от сградата, по смисъла на чл. 38 от ЗС, както и да претендира за мажоритарен дял от 70,35% от общите части на сградата. 

Иска се от Съда да постанови решение, с което:

І. Да се признае за установено по отношение на Община В., че не е едноличен собственик на актуваните от нея недвижими имоти, находящи се в сграда "Морски клуб-гребна база" в град В., кв. К., която сграда е на два етажа с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В.,а именно:

1. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.4 по КК и КР на гр. В., с площ от 294 кв.м., описан с предназначение „за спорта и развлекателна дейност”, актуван с акт за публична общинска собственост № 3112/15.02.2013 г..

2. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.9 по КК и КР на гр. В., с площ от 475 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”, актуван с акт за публична общинска собственост № 3114/15.02.2013 г. .

3. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.10 по КК и КР на гр. В., с площ от 156.50 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”, актуван с акт за публична общинска собственост № 3115/15.02.2013 г.

4. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.12 по КК и КР на гр. В., с площ от 206.60 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”, актуван с акт за публична общинска собственост № 3116/15.02.2013 г.

ІІ. Да се признае за установено по отношение на Община В., че не е собственик на 70.35 % от общите части на сграда "Морски клуб-гребна база" в град В., кв. К., която сграда е на два етажа с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В..

ІІІ. Иска се от съда да постанови решение, с което на основание чл. 537 ал.2 от ГПК да отмени актове за публична общинска собственост № 3112,3114,3115,3116, всички от 15.02.2013 год.. 

Претендират се направените разноски.

Ответната страна е подала писмен отговор, с който се оспорват исковете като неоснователни, като се подържа теза, че актуваните имоти, предмет на делото, не се обща част.

По делото са събрани писмени доказателства. Назначена е  съдебно-техническа експертиза.

От събраните по делото доказателства Съдът прие за установено от фактическа страна :

            От нотариалния акт за покупко-продажба на недвижим имот   № 61, том ІII, рег.№ 3787, дело № 445/2008 г. на нотариус, вписан под № 488 в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие ВРС е видно, че ищеца придобива собственост върху част от имот-сграда "Морски клуб- гребна база", находяща се в гр. В.,  кв. К., с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В., която част включва: ниско тяло-самостоятелен обект на ет.1, с идентификатор 10971.501.8.1.7 и площ от 67.00 кв.м., самостоятелен обект на ет.1, с идентификатор 10971.501.8.1.6 и площ от 206.00 кв.м., самостоятелен обект на ет.2, с идентификатор 10971.501.8.1.13 и площ от 12.00 кв.м., самостоятелен обект на ет.2, с идентификатор 10971.501.8.1.14 и площ от 12.00 кв.м.; високо тяло- самостоятелен обект на ет.1, с идентификатор 10971.501.8.1.3 и площ от 185.00 кв.м., самостоятелен обект на ет.1, с идентификатор 10971.501.8.1.8 и площ от 104.00 кв.м., самостоятелен обект на ет.2, с идентификатор 10971.501.8.1.11 и площ от 185.00 кв.м., самостоятелен обект на ет.2, с идентификатор 10971.501.8.1.16 и площ от 43.00 кв.м..

Съгласно Акт за частна държавна собственост № 323/23.11.1998 г. на областен управител град М., в посочената по-горе сграда съсобственик е и Община В..

От представените по делото актове за публична общинска собственост № 3112,3114,3115,3116, всички от 15.02.2013 г. се установява, че Общината е актувала като собствени различни обекти в сградата с идентификатор 10971.501.8.1, а именно: 

1.С акт № 3112/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.4, с площ от 294 кв.м., описан с предназначение „за спорта и развлекателна дейност”.

2.С акт № 3114/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.9, с площ от 475.5 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”.

3.С акт № 3115/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.10, с площ от 156.50 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”.

4.С акт № 3116/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.12, с площ от 206.60 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”.

За посочените имоти са приложени и схеми изготвени от СГКК-гр.В..

През 2007 г. сградата, представляваща „Гребна база” и находяща се в ПИ 539, к-с „К. /настоящ идентификатор 10971.501.8.1/ е актувана с акт № 440/01.02.2007 г. за публична общинска собственост. Видно от същия застроената площ е в размер 2436 кв.м., а съгласно акт № 540/18.10.1999 г. площта е 2100 кв.м..

По делото е представен проект /геодезическо заснемане/ за  допълване на КК, ведно със скици към същия. 

Съсобственик на сградата е и ЧЕЗ ”Електроразпределение” АД, по силата на акт № 15121/17.03.2003 г. за частна държавна собственост на трафопост ”Гребна база”, вграден в масивна сграда, построен в ПИ 539,кв.”К., с площ  от 34 кв.м..

Тези обстоятелства са видни както от цитирания акт, така и от приложената по делото експертна оценка за определяне идеалните части. Съгласно същата общата разгърната площ на сградата с идентификатор 10971.501.8.1 е 2859.60 кв.м, от която Община В. притежава 2011.60 кв.м., ищцовото дружество-814 кв.м., а ЧЕЗ-34 кв.м.. На база тези данни са изчислени и съответните идеални части, както следва: Община В.-70.35%, ищцовото дужество-28.46% и ЧЕЗ-1.19%.

Именно същите данни са възпроизведени и в констативен протокол от 07.04.2014 г. ,№ 62, т.І на Нотариус № 029 за определяне на % идеални части от общите части на съсобствениците, като видно от цитирания протокол, при съставянето му, от всички съсобственици, е присъствала единствено Община В..

Видно от ангажираната нотариална покана рег. № 1071, том I, акт № 57/28.03.2014 г. ответникът е поканил ищцовото дружество да се яви на 07.04.2014  г. в кантората на нотариус Л.Ц. град В. за определяне на дяловото участие на съсобствениците в общата сграда с приложен проект  за протокол/посочен по-горе/.      

С отговор до ответника рег. № 2600-11806/03.04.2014 г., ищецът е оспорил предлаганото разпределение на общите части на сградата от община В., поради погрешното пресмятане на общите части.

В тази връзка с уведомление до община В. рег. № 2600-11873/15.04.2014 г. ищцовото дружество е помолило ответника да поправи актовете за публична общинска собственост, касещи обектите с идентификатори: 10971.501.8.1.14, 10971.501.8.1.9 и 10971.501.8.1.12, като е посочило, че с тях са актувани общи части.  

В представеното заключение по назначената съдебно-техническа експертиза вещото лице е посочило, че:

1. с акт № 3112/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.4, с площ от 294 кв.м., описан с предназначение „за спорта и развлекателна дейност”, към който е включен входен коридор с площ от 81 кв.м., който от своя страна е част от общия за целия първи етаж коридор.

2. с акт № 3114/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.9, с площ от 475.5 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”, който  представлява открита обща тереса, с площ от 546 кв.м, около първия етаж на сградата. Вещото е отразило, че предназначението на обекта е обща тераса на първия етаж от сградата и се използва за тераса.

3. с акт № 3115/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.10, с площ от 156.50 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”. Посочено е, че съгласно строителното изпълнение на сграда през 1974 г. обекта включва 10 хотелски стаи с общ санитарен възел, които към момента на проверката се използват за складови помещения. В раздел ІІІ на заключението си в т. 5 вещото лице е посочило, че обект с идентификатор 10971.501.8.1.10 е построен върху покривната плоча над първия етаж на сградата с идентификатор 10971.501.8.1 и същия не представлява тераса.

4. с акт № 3116/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.12, с площ от 206.60 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”. Посочено е, че съгласно строителното изпълнение на сграда през 1974 г. обекта включва 8 хотелски стаи с общ санитарен възел, които към момента на проверката се използват по предназначение.

В раздел ІІІ на заключението си в т.2  вещото лице е посочило,че пространството извън стаите към обект с идентификатор 10971.501.8.1.12 не е обособено като тераса към хотелските стаи, а всъщност представлява част от плочата над първия етаж на сградата и е покрив на същата. Отбелязано е, че при изпълнение на строителството на сградата през 1974 г. пространството извън хотелските тераси е завършено в строителен вид като тераса и се използва по този начин. В т. 3, р.ІІІ е отразено, че пространството извън хотелските тераси към обект с идентификатор 10971.501.8.1.12, заема частта от пространството пред хотелските стаи с идентификатори 10971.501.8.1.13 и  10971.501.8.1.14, собственост на ищеца. В т.4 е посочено, че за да се стигне до тези стаи  откъм етажен коридор, осигуряващ достъпа и до стаите в обект с идентификатор 10971.501.8.1.12 е необходимо да се премине през фоайе, с площ от 62.2 кв.м., което от своя страна е прибавено към обект с идентификатор 10971.501.8.1.15, собственост на ответника, актуван с АОС № 3117/2013 г., целият с площ от 289 кв.м. 

Отделно вещото лице е отразило, че квадратурата на всеки един от горните обекти е взета предвид при определяне на идеалните части от общите части на сградата в направената през месец март експертна оценка,които след направеното „ допълнение към заключение”, находящо се на стр.122 от делото, са съответно: Община В.–РЗП общо-2011.60 кв.м. -70.35% ид.части, ищцовото дружество-РЗП-814 кв.м.- 28.46% ид.части, а ЧЕЗ-РЗП общо 34 кв.м.- 1.19% ид.части.

Вещото лице е изготвило и допълнително заключение по съдебно-техническата експертиза /стр.140 от дело/, с което е дало отговор на поставените от ищеца задачи.

Съгласно това заключение коридорите в обектите с идентификатор 10971.501.8.1.3 и 10971.501.8.1.11, собственост на ищеца, обслужват единствено собствените на ищеца помещения и в тази връзка не са общи части. Отделно е посочено, че през коридора на последния обект няма достъп до покрива на втория етаж.  

Представените от вещото лице заключения са обективни и компетентно дадени, поради съдът ги възприема.

          След като прецени събраните по делото доказателства Съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

 От фактическа страна:

               При посочените по-горе данни е безспорно, че страните по  делото са съсобственици на различини обекти в сграда "Морски клуб-гребна база", гр. В., кв. К., която сграда е на два етажа и е с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В. 

 Безспорно е също така и че с актове за публична общинска собственост № 3112,3114,3115,3116, всички от 15.02.2013 г. Общината е актувала, като собствени различни обекти в сградата с идентификатор 10971.501.8.1, а именно: 

1.С акт № 3112/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.4, с площ от 294 кв.м., описан с предназначение „за спорта и развлекателна дейност”.

2.С акт № 3114/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.9, с площ от 475.5 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”.

3.С акт № 3115/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.10, с площ от 156.50 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”,.

4.С акт № 3116/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.12, с площ от 206.60 кв.м., описан с предназначение „за друг вид самостоятелен обект в сграда”.

От заключението на вещото лице може да се направи извод, че единствено с акт № 3115/15.02.2013 г. не актуван обект, към който да се включени имоти с предназначение за общо ползване, докато при всички останали, в различно съотношение като квадратура,  са включени такива, а именно:

С акт № 3112/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.4 към който е включен и входен коридор с площ от 81 кв.м., който е част от общия за целия първи етаж коридор.

С акт № 3114/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.9, който е открита обща тераса около първия етаж на сградата.

          С акт № 3116/15.02.2013 г. е актуван имот с идентификатор 10971.501.8.1.12, към който е включено и пространството пред хотелските стаи, извън хотелските тераси, което е общо и за хотелските стаи с идентификатори 10971.501.8.1.13 и  10971.501.8.1.14, собственост на ищеца.

От правна страна:

   Съдът намира, че предявените отрицателни установителни иска,при заявените права и претенции,  са допустими,тъй катко е налице  правен интерес от предявяването на такива,с оглед отричането на собственическите права на ответника,имащо от своя страна  преюдициално значение за признаването и упражняване на самостоятелни права на ищеца. Съгласно чл. 124 ал.1  ГПК. всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато то е нарушено, или за да установи съществуването или несъществуването на една правно отношение или на едно право, когато има интерес от това, а за  да съществува интерес от  установителен иск, е достатъчно да се оспорва претендираното от ищеца право или да се претендира отричано от него право.  С предявяването на отрицателен установителен иск се цели защита на спорно право, като се твърди и иска установяване със сила на присъдено нещо, че ответникът не притежава това право.

В конкретния случай от съществено значение за предмета на спора е да се изясни дали в посочените по-горе имоти с идентификатори 10971.501.8.1.4, 10971.501.8.1.9, 10971.501.8.1.10  и  10971.501.8.1.12, са включени имоти, които са за общо ползване и съответно  не са индивидуална собственост на ответника.

  Съгласно чл. 38, ал. 1 от ЗС, при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са различни елементи на сградата, неизчерпателно изброени, които по естеството си или по предназначение служат за общо ползване. Общи части по естеството си са такива, без които етажната собственост не може да съществува/именно такава е входния коридор, който е включен в  имот с идентификатор 10971.501.8.1.4, актуван с акт № 3112/15.02.2013 г.. Същият осигурява достъп до обектите в сградата /Общи по предназначение са тези части от сградата, извън обектите индивидуална собственост, без които сградата може да съществува, но предназначението им е да обслужват етажните собственици /, като такива следва да се разгледат откритата обща тераса около  първия етаж на сградата,включена в  имот с идентификатор 10971.501.8.1.9,  актуван с акт № 3114/15.02.2013 г., както и общото пространство пред хотелските стаи,включено в имот с идентификатор 10971.501.8.1.12, актуван с акт №3116/15.02.2013 год.. 

Основна характеристика на общите части от втората група е, че те са предназначени за общо ползване от етажните собственици.

Във връзка с изложеното имота с идентификатор 10971.501.8.1.10, актуван с акт № 3115/15.02.2013 г., включващ 10 хотелски стаи с общ санитарен възел, собственост на ответника, не представлява обща част по смисъла на чл. 38 ал.1 ЗС.

При положение, че с акт № 3112/15.02.2013 г., акт № 3114/15.02.2013 г. и акт №3116/15.02.2013 г. са актувани и общи части е безспорно, че по отношение на актуваните с тях имоти Община В. не е едноличен собственик.

В тази връзка предявеният отрицателен установителен иск да се приеме за установено по отношение на община В., че не е едноличен собственик на имотите актувани с актове за публична общинска собственост № 3112, 3114 и 3116, всички от 15.02.2013 г.,  следва да бъде уважен,като в частта на имота актуван с акт № 3115/15.02.2013 г.същия се отхвърли.

С оглед основателността на посочения иск основателен се явява и втория такъв да се признае за установено по отношение на Община В., че не е собственик на 70.35 % от общите части на  сграда "Морски клуб-гребна база" в град В., кв.К..

Посоченото процентно съотношение представлява процента идеални части от общите части на съсобствениците в сградата.

Безспорно е, видно от приложената експертна оценка, както и от заключението на вещото лице, че при изчисляването на същата са взети предвид и са включени имотите, актувани с актове за публична общинска собственост № 3112,3114 и 3116, които, както се установи обаче не са еднолична собственост на Община В..

В тази връзка е безспорно, че ответника притежава по-малък процент от посочените 70.35 % идеални части от общите части на сградата.

С оглед на това предявеният отрицателен установителен иск следва да бъде уважен.

Съдът намира, че следва да остави без разглеждане като недопустим иска с правно основание чл. 537, ал.2 ГПК за отмяна на  съставените актове за публична общинска собственост № 3112, 3114, 3115, 3116, всички от 15.02.2013 г. на Кмета на Община В..

В процесния случай прилагането по аналогия касателно отмяната на констативните нотариални актове е неприложимо. Редът и формата за актуване и деактуване на имот като държавна или общинска собственост представляват вътрешнослужебна дейност на областната, респ. общинската администрация, тъй като правото на собственост на държавата и общината не възниква от съставянето на акта за общинска собственост. Поради това актуването или деактуването нямат конститутивен характер, от тях не възникват права и задължения, нито се засягат права и законни интереси.

Отписването на имот – публична общинска собственост, от актовите книги за общинска собственост е техническа дейност, свързана с отчета и регистрацията на общинските имоти, и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол.

Самото искане за отмяна на акта не може да се основе на разпоредбата на чл. 537, ал.2 ГПК, а следва да се адресира към компетентния орган и то едва след отпадане на основанието за актуване на тези имоти като общинска собственост.

Във връзка с изложеното производството по делото в тази му част следва да бъде прекратено, поради недопустимост на иска.

 С оглед изхода на делото, ищецът има право на разноски, съразмерно с уважената част от иска, на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, а от своя страна, ответникът също има право на разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска, на основание чл. 78 ал. 3 от ГПК.

Ищеца, видно от приложения списък по чл. 80 ГПК, претендира разноски в общ размер от 2540 лв., от които: 2200 лв. за адвокатско възнаграждение, държавна такса за предявяване на иска-120 лв., депозит за възнаграждение на вещо лице-200 лв., такса за вписване-20 лв., такса за съдебни удостоверения-10 лв..

   От приложеното адвокатско пълномощно, с което ищеца е упълномощил адвокат, от 12.05.2014 г., № 000003954 се установява, че за представителството по настоящето дело е договорено възнаграждение в размер на 2200 лв., за което обаче липсват данни да е платено /в съответния раздел на плъномощното липсва отбелязване, че сумата е  платена/. Във връзка с Тълкувателно решение № 6/06.11.2013 г. на ОСГТК на ВКС, Съдът приема, че посочената по-горе сума не следва да се присъжда, тъй като липсват доказателства, че страната е заплатила възнаграждението.

С оглед обстоятелството, че ищцовата страна е внесела като държавна такса по делото сумата от 80 лв., и за която е представила вносна бележка, именно същата следва да се възприеме като разноски по делото, а не посочената в списъка по чл. 80 ГПК сума от 120 лв..

Ответната страна също е представила списък на разноските по чл. 80 ГПК. В същия са посочени сумите от 200 лв. за възнаграждение на вещо лице и 1000 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Сумата от 200 лв., при данните по делото, са реално направени разноски от ответника.

Сумата посочена като юрисконсултско възнаграждение обаче не е съобразена с НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Възнаграждението е следвало да се определи съобразно чл. 7 ал.1 т.4, като се вземе предвид и чл.7 ал.6, и възлиза на 600 лв.

   С оглед изхода на делото и при съобразяване уважената част от иска, ответникът дължи на ищеца разноски общо в размер на 184.00 лв.

От своя страна, ответникът е направил разноски за депозит за вещо лице в размер на 200.00 лева, а юрисконсултското възнаграждение възлиза на 600 лв., или общо 800 лв.. При съобразяване отхвърлената част от иска, ищецът дължи на ответника разноски общо в размер на 160.00 лв..

При това положение, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата 24.00 лева, представляваща направени разноски по делото, изчислени по съразмерност и след компенсация.

   Във връзка с изхода на делото ответникът следва да заплати в полза на ВСС по сметка на ВРС невнесената държавна такса по съединените искове в общ размер на 70 лв.. 

   Воден от горното Съдът:

                                       

                                             Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община В., че не е едноличен собственик на актуваните недвижими имоти, находящи се в сграда "Морски клуб-гребна база" в град В., кв. К., с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В., а именно:

1. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.4 по КК и КР на гр.В.,с площ от 294 кв.м.,описан с предназначение „за спорта и развлекателна дейност”,актуван с акт за публична общинска собственост №3112/15.02.2013 г..

2. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.9 по КК и КР на гр.В., с площ от 475 кв.м.,описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”,актуван с  акт за публична общинска собственост №3114/15.02.2013 г.

3. Имот с идентификатор 10971.501.8.1.12 по КК и КР на гр.В., с площ от 206.60 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”, актуван с  акт за публична общинска собственост №3116/15.02.2013 г.,като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част, касаеща имот с идентификатор 10971.501.8.1.10 по КК и КР на гр.В., с площ от 156.50 кв.м., описан с предназначение „друг вид самостоятелен обект в сграда”, актуван с акт за публична общинска собственост №3115/15.02.2013 г. .

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община В., че не е собственик на 70.35 % идеални части от общите части на  сграда "Морски клуб-гребна база" в град В., кв.К., която сграда е с идентификатор 10971.501.8.1, построена в ПИ с идентификатор 10971.501.8 по кадастралната карта и кадастралния регистър на град В..

 

ОСТАВЯ без разглеждане предявения от „ДЖИ ЕЛ ДЖИ-ТРЕЙДИНГ” ЕООД против ОБЩИНА В. иск по чл.537 ал.2 от ГПК за отменя на  актове за публична общинска собственост № 3112/15.02.2013 г., № 3114/15.02.2013 г., № 3115/15.02.2013 г. и № 3116/15.02.2013 г., поради недопустимост на иска КАТО ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВО  в тази му част.

 

ОСЪЖДА Община В. да заплати на „ДЖИ ЕЛ ДЖИ-ТРЕЙДИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. С., ж.к. ”Б.Б.”, ул. ”Н.” № 36, ет.1, ЕИК131399670 сумата от 24 лв., направени разноски по делото, изчислени по съразмерност и след компенсация.

 

ОСЪЖДА Община В. ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на ВРС сумата в размер от 70 лв., представляваща държавна такса, както и сумата в размер на 5.00 /пет/ лв., в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

В частта, с която се прекратява производството, решението има  характер на определение  и може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд-В. в едноседмичен срок от връчването му. 

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници