Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (53)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 811-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 239

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр. В. 26.06.2015 г.

 

            В.ски районен съд, гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и осми май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                      Председател: Даниел Димитров

                                         Съдебни заседатели:

                                                             Членове:

при секретаря Е.Н. и в присъствието на прокурора ................................. като разгледа докладваното от съдия Димитров гр. дело № 811 описа за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е във фаза по допускане на делбата.

Делото е образувано по искова молба от М.В.Б. с ЕГН ********** и Б.С.Б. с ЕГН **********,***, с която са предявили против В.П.Ж. с ЕГН **********, Л.Н.Ж. с ЕГН **********, Н.Л.П. с ЕГН **********, Н.С.П. с ЕГН **********,***, С.П.В. с ЕГН ********** и В.Ч.В. с ЕГН **********,***, иск с правно основание  чл. 34 от ЗС, вр. чл. 69 от ЗН.

Поддържа се в исковата молба, че страните по делото са съсобственици на поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112 по кадастралната карта на гр. В., целият с площ от 291 кв.м., с административен адрес: гр. В., ул. „Ц.С.В.” №34, ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда, състояща се от първи етаж, с идентификатор № 10971.502.112.2.1, представляващ самостоятелно жилище /апартамент/ с площ от 61 кв.м. и 1/2 идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, както и от втори етаж с идентификатор № 10971.502.112.2.2, представляващ самостоятелно жилище /апартамент/ с площ от 62 кв.м. и 1/2 идеални части от общите части на сградата. С молба по делото и в открито съдебно заседание ищците поддържат допълнително включването в предмета на делбата и находящата се в гореописания поземления имот обект с идентификатор 10971.502.112.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., съсобствена между страните по делото.  

Сочи се, че страните не са могли доброволно да поделят имота и находящите се в него сгради и самостоятелни обекти.

Иска се да бъде извършена съдебна делба на процесния имот.

От ответниците В.П.Ж. с ЕГН **********, Л.Н.Ж. с ЕГН **********, Н.Л.П. с ЕГН **********, Н.С.П. с ЕГН ********** е постъпил писмен отговор в който не оспорват допустимостта и основателността на иска. Процесуалния представител на същите в открито съдебно заседание оспорва активната процесуална легитимация на ответника С.П.В., като счита че същата няма качеството на съсобственик по отношение на горепосочените имоти.

От ответниците С.П.В. и В.Ч.В. не е постъпил писмен отговор.

По делото са събрани писмени доказателства.

От събраните по делото доказателства Съдът прие за установено от фактическа страна:

Предмет на делбата е Поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., одобрени със Заповед РД-18-5/28.01.2009г. на изп. директор на АГКК, ведно с построените в него двуетажна жилищна сграда, състояща се от първи етаж, с идентификатор 10971.502.112.2.1, представляващ самостоятелно жилище /апартамент/ с площ 61 кв.м. и 1/2 ид.части от общите части на сградата, както и от втори етаж с идентификатор 10971.502.112.2.2, представляващ самостоятелно жилище /апартамент/с площ от 62 кв.м. и  1/2 ид.части от общите части на сградата, включително и имот-стълбище от 13 кв.м., съгласно решение № 653/13.03.2013 г. по гр.д. № 2762/2010 г. по описа на ВРС, с посочен в скица № 15-52497-09.02.2015 г. на СГКК -В. идентификатор 10971.502.112.3.

С оглед приложените по делото нотариални актове собственическите права върху посочения имот и обектите в него са учредявани и възникнали по следния начин:

Съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 111, том V, регистър 3991, дело №1214/1946 г. на нотариуса при В.ския областен съд имота е придобит от С.С.Г. /по мъж П.Т.М./ и съпругът й П.Т.М., с права 2/3 идеални части от правото на собственост на купувачката С.С.Г. и 1/3 идеална част от правото на собственост върху имота за купувача П.Т.М.. Според нормата на чл.103 от Преходни и заключителни разпоредби на Семейния кодекс от 1968 г. /отм./ собствеността върху имота е трансформирана в  СИО.

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 10, т.І дело № 10/1987 г. на нотариус при ВРС, П.Т.М. и С.С.М. са дарили внуците си П.В. Ч. и Н.Л.П.  с равни права с 1/2 идеална част от дворното място на горепосочения недвижим имот, ведно с целия първи етаж от изградената в дворното място двуетажна масивна жилищна сграда, който първи етаж е обособен като самостоятелно жилище с обща застроена площ от 61 кв.м, по действащия кадастрален план на гр. В. обозначен с идентификатор №10971.502.112.2.1, както и 1/2 от идеална част от общите части на сградата.

Видно от приложеното удостоверение за наследници, изх. № 1401/14.04.2014 г. на Община В., П.Т.М. е починал на 02.09.1988 г. и е оставил следните наследници: съпруга С.С.М. и дъщери- С.П.В. и В.П.Ж.. 

От прекратената поради смърт СИО-1/2  ид.ч. от имота, преживялата съпруга С.С.М. е придобила 1/4 ид.ч., а  останалата  в наследство от П.Т.М. 1/4 ид.част  е наследена след смъртта му през 1988 г. от наследниците: съпругата С.С.М. и дъщерите-С.П.В. и В.П.Ж. с равни дялове на всяка от тях- от по 1/12 идеална част от собствеността.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №170, т.ІІ, нот. дело № 640/ 1996 г.  на Нотариус при ВРС, С.С.М. е продала на внучката си М.В.Б., през време на брака на последната с ищеца Б.С.Б. /акт за граждански брак № 0311 от 04.09.1981 г., съставен в София-07, район 9,Столична община/ 2/12 идеални части от горепосочения поземлен имот, като със същия нотариален акт  имот № 170, т.ІІ, нот. дело № 640/1996 г. на Нотариус при ВРС С.П.В. е продала на дъщеря си М.В.Б. притежаваната от нея 1/12 идеална част от същия имот.

 С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 24, т.ІІІ, нот. дело № 716/ 1996г.  на Нотариус при ВРС, видно от приложеното решение № 653/13.03.2013 г. по гр.д.№ 2762/2010 г. по описа на ВРС, влязло в сила на 24.06.2014 г., С.С.М. е продала на внучката си Н.Л.П., което е станало през време на брака на последната с ответника Н.С.П., 2/12 идеални части от  поземления  имот.

След смъртта на П.В. Ч. /починал на 21.07.2008г./  притежаваната от него 1/4 идеална част от собствеността на поземления имот, както и 1/2 от първия етаж, е наследена от родителите му С.П.В. и В.Ч.В. с равни дялове за всеки от тях.

 С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 44, т. І, рег. № 755, дело № 39 от 2011 г. на Нотариус Ал. А., рег.№ 488 на НК, с район на действие ВРС, С.П.В. е дарила дъщеря си М.В.Б. с придобитата от нея по наследство от П.В. Ч. 1/8 идеална част от гореописания поземлен имот с идентификатор 10971.502.112, както и с 1/4 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.112.2.1, представляващ апартамент, със застроена площ от 61.00 кв.м., ведно с 1/8 идеална част от общите части на цялата сграда.

С нотариален акт за дарение на недвижим имот № 10, т. І дело № 10/1987г. на нотариус при ВРС, П.Т.М. и С.С.М. са дарили внуците си П.В. Ч. и Н.Л.П.  с равни права  1/2 идеална част от дворното място на горепосочения недвижим имот, ведно с целият първи етаж от находящата се в поземления имот двуетажна масивна жилищна сграда, който първи етаж е обособен като самостоятелно жилище и има площ от 61 кв.м. и по действащия кадастрален план на гр. В. е с идентификатор №10971.502.112.2.1.

Видно от удостоверение за наследници, изх.№ 590/19.02.2014 г. на Община В. П.В. Ч. е починал на 21.07.2008 г. и е оставил следните наследници: майка С.П.В. и баща В.Ч.В..

В тази връзка се налага извод, че след смъртта на съсобственика П.В. Ч. по наследство В.Ч.В. е придобил 1/8 идеална част от общото дворно място на имота, а от апартамента на първия етаж 1/4,  ведно с 1/8 идеална част от общите части на цялата сграда.

От своя страна, както се установи по горе, С.П.В. е прехвърлила наследените от нея идеални части, с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 44, т. І, рег. № 755, дело № 39 от 2011 г. на нотариус Ал.А., на своята дъщеря и  съделителка М.В.Б., а именно: 1/8 идеална част от поземлен имот с идентификатор 10971.502.112, както и с 1/4 идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.502.112.2.1, представляващ апартамент на първия етаж, със застроена площ от 61.00 кв.м., ведно с 1/8 идеална част от общите части на цялата сграда.

 С нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот за сума и срещу досегашна издръжка и гледане №166, т.VІІ, нот. дело № 2277/ 1994 г. на нотариус при ВРС С.С.М. е продала на дъщеря си В.П.Ж. /което се осъществява през време на брака на последната с Л.Н.Ж.-за браковете за които няма доказателства следва да се посочи,че обстоятелството не се оспорва и съдът го приема за установено/ 4/6 идеални части от втория етаж на двуетажната масивна жилищна сграда, по настоящата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. В.- самостоятелен обект с идентификатор № 10971.502.112.2.2, представляващ жилище-апартамент от 62 кв.м, както и 4/6 идеални части от принадлежащото самостоятелно стълбище, представляващо самостоятелен обект на собственост, съгласно решение № 653/13.03.2013 г. по гр.д.№ 2762/2010 г. по описа на ВРС /имащо характеристиката на официален свидетелстващ документ/ с идентификатор № 10971.502.112.3, съгласно скица № 15-52497-09.02.2015 г. на СГКК -В..

Видно от удостоверение за наследници, изх.№ 1401/14.04.2014 г. на Община В. С.С.М. е починала на 29.12.2005 г. и е оставила следните наследници: дъщери-В. П.Ж. и С.П.В..

В тази връзка се налага извод, че В.П.Ж. е придобила по наследство от баща си П.Т.М. 1/6 идеална част от втория етаж с идентификатор № 10971.502.112.2.2, както и 1/6 идеална част от принадлежащото самостоятелно стълбище с идентификатор № 10971.502.112.3, включително и съответните идеални части от общите части на сградата.

Останалата 1/6 идеална част от собствеността на цитираните имоти:- на самостоятелен обект с идентификатор № 10971.502.112.2.2 и обект сграда с идентификатор № 10971.502.112.3, включително и съответните идеални части от общите части на сградата, като наследство от П.Т.М., са придобити от другия наследник-С.П.В., която от своя страна ги прехвърля с Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 43, т.ІІ, рег.№ 1429, дело № 225 от 2005 г. на ВРС на дъщеря си М.В.Б..

При така устаноВ. фактическа обстановка Съдът намира следното от правна страна:

С решението по допускане на делбата съдът се произнася по въпросите: между кои лица, за кои имоти ще се извърши тя, както и каква е частта на всеки съделител.

Делба се допуска само на съсобствени – чл. 34, ал. 1 от ЗС и на сънаследствени чл. 69, ал. 1 от ЗН имоти. Размерът на частите на съделителите в делбата се определя от обема на правото им на съсобственост в имота.

В случая иска за делба е допустим и основателен по отношение на съделителите М.В.Б. с ЕГН **********, Б.С.Б. с ЕГН **********, В.П.Ж. с ЕГН **********, Л.Н.Ж. с ЕГН **********, Н.Л.П. с ЕГН **********, Н.С.П. с ЕГН ********** и В.Ч.В. с ЕГН **********. 

Правото на собственост върху процесния имот и обектите от находящата се в същия двуетажна масивна жилищна сграда и стълбище към същата е принадлежало на С.С.Г. /по мъж П.Т.М./ и на съпругът й П.Т.М., като в резултат на наследяване и редица сделки е възникнала съсобственост по отношение на поземлен имот с идентификатор №10971.502.112 между съделителите и при права, както следва:

М.В.Б.-1/8 ид.ч., М.В.Б. и Б.С.Б. общо в режим на СИО- 3/12 ид.ч., Н.Л.П.- 1/4 ид.ч., Н.Л.П. и Н.С.П. общо в режим на СИО- 2/12 ид.ч., В.Ч.В.-1/8 ид. ч., и В.  П.Ж. – 1/12 ид. ч.

Съсобственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.112.2.1 при права, както следва са съделителите: М.В.Б.-1/4 ид.ч., Н.Л.П.- 1/2 ид.ч. и В.Ч.В.-1/4 идеална част.

Съсобственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.112.2.2 при права, както следва са съделителите: М.В.Б.-1/6 ид. ч., В.П.Ж. и Л.Н.Ж. общо в режим на СИО- 4/6 ид.ч. и  В.П.Ж.- 1/6 ид.ч.

Съсобственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.112.2.2 при права, както следва са съделителите: М.В.Б.-1/6 ид. ч., В.П.Ж. и Л.Н.Ж. общо в режим на СИО- 4/6 ид.ч. и  В.П.Ж.- 1/6 ид.ч.

Участието в съсобствеността по отношение на сграда с идентификатор № 10971.502.112.3 е между съделителите при права: М.В.Б.-1/6 ид. ч., В.П.Ж. и Л.Н.Ж. общо в режим на СИО- 4/6 ид.ч. и  В.П.Ж.- 1/6 ид.ч.

От събраните по делото доказателства не се установи участие в съсобствеността на поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112, както и на останалите обекти на С.П.В. с ЕГН **********, привлечена като ответник по делото с исковата молба. Същата се е разпоредила със собствеността си и не притежава собственически права, поради която причина иска против нея следва да бъде отхвърлен. 

С оглед на горното следва да се допусне съдебна делба на имотите останали в наследството на наследодателите с правата посочени по-горе.

Така мотивиран, Съдът

 

                                        Р    Е   Ш   И :

ДОПУСКА извършването на делба на поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., одобрени със Заповед № ЗД-18-5/28.01.2008 г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. В., ул. „Ц.С.В.” № 34, целият с площ от 291 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, при съседи: 10971.502.113, 10971.505.280, 10971.502.111, между М.В.Б. с ЕГН **********, Б.С.Б. с ЕГН **********, В.П.Ж. с ЕГН **********, Н.Л.П. с ЕГН **********, Н.С.П. с  ЕГН ********** и В.Ч.В. с ЕГН **********, при права:

- 3/24 идеална част за М.В.Б. с ЕГН **********

- 6/24 идеални части общо в режим на СИО за М.В.Б. с ЕГН ********** и Б.С.Б. с ЕГН **********                       

- 6/24 идеална част за Н.Л.П. с ЕГН **********,

- 4/24 идеални части общо в режим на СИО за Н.Л.П. с ЕГН ********** и Н.С.П. с  ЕГН **********

-  3/24 идеална част за В.Ч.В. с ЕГН **********

-  2/24 идеална част за В.П.Ж. с ЕГН **********.  

ДОПУСКА извършването на делба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.112.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., одобрени със Заповед № ЗД-18-5/28.01.2008г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. В., ул. „Ц.С.В.” № 34, ет.1, ап. 1, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, с площ от 61 кв.м., ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, при съседи: над обекта: 10971.502.112.2.2, на същия етаж и под обекта-няма, между М.В.Б. с ЕГН **********, Н.Л.П. с ЕГН ********** и В.Ч.В. с ЕГН ********** , при права:

- 1/4 идеална част за М.В.Б. с ЕГН **********

- 2/4 идеална част за Н.Л.П. с ЕГН **********,

- 1/4 идеална част за В.Ч.В. с ЕГН **********.

ДОПУСКА извършването на делба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10971.502.112.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., одобрени със Заповед № ЗД-18-5/28.01.2008г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. В., ул. „Ц.С.В.” № 34, ет. 2, ап. 1, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, с площ от 62 кв.м., ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, при съседи: под обекта: 10971.502.112.2.1, на същия етаж и под обекта-няма, между М.В.Б. с ЕГН **********, В.П.Ж. с ЕГН ********** и Л.Н.Ж. с ЕГН **********, при права:

- 1/6 идеална част за М.В.Б. с ЕГН **********

- 4/6 идеални части за В.П.Ж. с ЕГН ********** и Л.Н.Ж. с ЕГН **********,

- 1/6 идеална част за В.П.Ж. с ЕГН **********.

ДОПУСКА извършването на делба на сграда с идентификатор № 10971.502.112.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. В., одобрени със Заповед № ЗД-18-5/28.01.2008г. на изп. директор на АГКК, с административен адрес: гр. В., ул. „Ц.С.В.” № 34, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10971.502.112, с предназначение на обекта: постройка на допълващо застрояване /стълбище/ с площ от 13 кв.м., ведно с 1/2 идеална част от общите части на сградата, между М.В.Б. с ЕГН **********, В.П.Ж. с ЕГН ********** и Л.Н.Ж. с ЕГН **********, при права:

- 1/6 идеална част за М.В.Б. с ЕГН **********

- 4/6 идеални части общо в режим на СИО за В.П.Ж. с ЕГН ********** и Л.Н.Ж. с ЕГН **********,

- 1/6 идеална част за В.П.Ж. с ЕГН **********.

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от М.В.Б. с ЕГН ********** и Б.С.Б. с ЕГН ********** против С.П.В., ЕГН ********** иск за делба на гореописаните недвижими имоти.

         Решението може да бъде обжалвано пред В.ския окръжен  съд в двуседмичен срок от връчване на препис от него на страните.

         След влизането му в сила, делото да се докладва с оглед продължаване на делбата във втората фаза.

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници