Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (53)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 607-2015

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 25.06.2015 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА

                                            

при участието на секретаря........................... М. П. ……………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело №  607 по описа за  2015 г. ............................. докладвано

от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА.............................................................................

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

            ИЩЕЦЪТ Л.Д.Г. – редовно призован, не се явява, вместо него се явява адв. Д. с пълномощно по делото.

            ОТВЕТНИКЪТ И. ЕООД – редовно призован, представлява се от адв. Б. с пълномощно по делото.

            АДВ. Д.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ПРИКАНВА страните към сключване на съдебна спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора. Разяснява на същите, че при посочените по-горе способи за уреждане на спора същият ще се уреди в по-кратки срокове. Указва на страните, че за постигане на съдебна спогодба, следва да се явят лично в съдебно заседание или да упълномощят свой процесуален представител, който от тяхно име да постигне спогодба, за което следва да представят по делото изрично пълномощно. При постигане на съдебна спогодба се дължат държавни такси в размер на 2%, докато при решаване на делото по същество държавните такси са в размер на 4 % върху цената на предявените искове.

АДВ. Д.: Моля да приемете писмени доказателства удостоверение за финансова тежест 2 броя вносни бележки за разноски и вносна бележка, от която е видно, че по делото са ни заплатени всички претенции и лихва за забава до 03.06.2015 г. Постигнали сме спогодба в смисъл, че те признават вземането и приемаме направени плащания за погасяване на вземането, платено ни е всичко до 03.06.2015 г. и главницата ни е платена.

АДВ. Б.: Признаваме задълженията така както са предявени, сумите са платени така както са предявени с ИМ и желаем делото да приключи със спогодба, поели сме съдебните разноски доказани по делото. Моля да ни осъдите да поемем ½ от ДТ дължима по делото.

Съдът с оглед изложеното от страните на основание чл. 234 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между Л.Д.Г., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и И. ЕООД, с ЕИК ********** и седалище и адрес на управление: гр. Б., кв. Л., промишлена зона Север по силата, на която И. ЕООД признават задълженията предмет на исковата молба заплатени от Д.С. БГ ЕООД на ищеца за сметка на ответника и ищецът заявява, че няма други претенции свързани с предявените в настоящото производство искове.

Страните се съгласяват след влизане в сила на определението да бъде отменено допуснатото обезпечение на предявените искове.  

 

С П О Р А З У М Е Л И     С Е:

 

 

....................................                                               ....................................

/адв. Д. Д./                                                                              /адв. Б. Б./

 

 

ОСЪЖДА И. ЕООД, с ЕИК 827231256 и седалище и адрес на управление: гр. Б., кв. Л., промишлена зона Север да заплати на ВСС по сметка на РС – Видин ДТ в размер на 344.18 /триста четиридесет и четири лева и осемнадесет стотинки/ лева.

Прекратява производството по гражданско дело № 607/2015 г. по описа на РС – Видин.

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ОС – Видин.  

Делото да се докладва след изтичане на едноседмичния срок за произнасяне по обезпечението.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.24 часа.     

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници