Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (53)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по ЧНД № 477-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 272

гр. Видин 24.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното

заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Даниел Цветков

при секретаря Л.А. и в присъствието на прокурора Кръстев, като разгледа докладваното от съдията Цветков ЧН дело №477 по описа за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното :

          Производството е по чл.155 и сл. от Закона за здравето /ЗЗ/, образувано по предложение №1276/ от 27.05.2015г. на РП - Видин за задължително настаняване и лечение на лицето В.В.И. *** с ЕГН:**********

          Представителят на РП - Видин заяви в с.з., че поддържа предложението за настаняване.

          Процесуалният представител на предложената за настаняване  заяви в с.з., че същата следва да  бъде настанена в психиатрично заведение и че това е в неин  интерес.                 

          От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          И. страда от психическо заболяване от години, като от данните по делото е видно, че  е лекувана в психиатрично заведение. След хоспитализацията е налице подобрение, но след това е престанала да приема поддържащата терапия и не се явява на контролни прегледи. И.  живее с майка си, като през последните месеци се наблюдава поредно обостряне на заболяването и, като същото се проявява с агресия към близките и околните, И. не се храни, или го прави рядко. Налице е влошаване на психическото състояние на болната, като видно от заключението на изготвената  съдебно - психиатрична експертиза, както и от разпита на експертите в с.з., В.И. страда от параноидна шизофрения, епизодично протичане с прогресиращ дефицит с  което представлява опасност за себе си и за околните. Експертите предлагат болната да бъде настанена на задължително лечение при стационарни условия. Установи се, че при И. са налице трайни психически увреди в резултат на психичното и заболяване, като вследствие на това последната може да извърши и обществено- опасни действия. Според заключението на експертизата, при болната не е налице способност за изразяване на информирано съгласие, поради което съдът намира, че е необходимо да се назначи лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на И..

           Така установената по-горе фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства: показанията на разпитаните свидетели- Е.Й.- майка на освидетелстваната, становището на д-р.К.Е.С.,  както и от заключението на  съдебно - психиатричната експертиза,  която съдът намира за компетентно извършена, поради което я кредитира.

             Между така събраните доказателства няма противоречия  кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът им дава вяра.

              При така установената фактическа обстановка съдът намира, че  са налице изискванията на чл.155 от ЗЗ за задължително настаняване и лечение на В.В.И. .

            Налице е първата предпоставка на чл.155 от ЗЗ за задължително настаняване и лечение на освидетелстваната, а именно,  същата страда от заболяване, посочено в чл.146, ал.1,т.1 от ЗЗ т.е. , лицето е психично болно с установено сериозно нарушение на психичните функции – параноидна шизофрения, епизодично протичане с прогресиращ дефицит, с което представлява опасност най-вече за себе си, а така също и за околните.                  

             При това положение съдът намира, че В.В.И. следва да бъде настанеа на задължително стационарно лечение в ДПБ гара Карлуково за срок от три месеца.

             На основание чл. 162, ал.3 от ЗЗдравето, съдът назначава Виолета Йорданова И. за лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на болната.

            Воден от горното и на основание чл.162 от Закона за здравето  съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            НАСТАНЯВА В.В.И. *** с ЕГН:********** за задължително лечение в ДПБ - гара Карлуково  при форма на лечение – стационарно за срок от 3-ТРИ месеца, считано от влизане на решението в сила.

            На основание чл. 162, ал.3 от ЗЗдравето, съдът назначава Виолета Йорданова И.- служител в отдел „Здравеопазване” към Община Луковит” за лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на И..

            Решението подлежи на обжалване пред ВОС в седмодневен срок от съобщението му до страните, като обжалването на решението не спира изпълнението му .

 

                   

            РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници