Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (96)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1912-2014

                                            Р Е Ш Е Н И Е  № 243

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                                             гр. В., 29.06.2015г.

 

Районен съд гр. В., гражданска колегия, в публичното заседание на двадесет и девети  май две хиляди и петнадесета година в състав :

                                                                                     Председател: Владимир Крумов

                                                                                     Съдебни заседатели:

                                                                                     Членове:

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора .................................. след като разгледа докладваното от съдия Крумов гр. дело № 1912 по описа за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 415, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал. 1, предложение първо от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от „БНП ППФ” ЕАД, с адрес: гр. С, ж.к. М*, БП, сгр. **, ЕИК *****, против Б.Е.К.,***.

Твърди се, че с Договор за потребителски заем с номер PLUS – ***** от 10.12.2012г. ищцовото дружество е отпуснало на ответника паричен кредит в размер на 4 000,00лв. Сумата, предмет на договора е предоставена лично на ответника, съгласно чл. 1 от договора. Въз основа на чл. 3 от договора за ответника е възникнало задължението да погаси заема на 12 месечни вноски всяка от които в размер на 353,53лв., които вноски съставляват изплащане на главница по заема и добавка, представляваща печалба на ищеца. Ответникът е преустановил заплащането на вноските по кредита на 18.10.2013г., като към същата дата са погасени 9 месечни вноски. На основание чл. 5 от договора вземането на ищеца е предсрочно изискуемо в пълен размер. Ответникът дължи на ищеца сумата от 940,22лв. представляващи останалите 3 месечни вноски, 48,46лв. обезщетение за забава. Твърди се, че ищцовото дружество е образувало ч.гр.д. № 1432 / 2014г. по описа на Районен съд гр. В. по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответната страна. Сочи се, че по горното дело в законоустановения срок е постъпило възражение от ответника срещу издадената Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че ответникът дължи на ищеца сумите в размер на 921,24лв. – главница, сумата от 18,98лв. – представляваща надбавка по чл. 3 от договора, сумата от 48,46лв. – обезщетение за забава, ведно със законната лихва считана от подаване на заявлението по чл. 410 до окончателното изплащане. Иска разноски по заповедното производство и разноски по настоящето производство.

От ответната страна е постъпил писмен отговор. Не оспорва исковете. Направено е възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК.

По делото са събрани писмени доказателства.

Съдът, като се запозна със становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност намира за установено от фактическа страна :

Между ищцовата страна и ответната страна е сключен Договор за потребителски заем с номер PLUS – ***** от 10.12.2012г., по силата на който, ищецът, като заемодател е предоставил на ответника, като заемател, сума в размер на 4 000,00лв. Договорено е кредита да се изплаща на 12 броя погасителни вноски, всяка в размер на 353,53лв. Общата стойност на плащанията е 4 242,40лв., годишен процент на разходите – 18,37% и лихвен процент 11,00%.  Ищцовото дружество е подало заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в Районен съд гр. В. на 07.07.2014г. като е образувано гр.д. № 1432 / 2014г. по описа на Районен съд гр. В.. По делото е издадена Заповед № 1161 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 09.07.2014г., с която е разпоредено длъжникът Б.Е.К., да заплати на кредитора сумата от 921,24лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 08.07.2014г. до окончателното му изплащане, 18,98лв. – възнаградителна лихва за периода от 18.10.2013г. до 20.12.2013г. и 48,46лв. мораторна лихва за периода от 20.11.2013г. до 25.06.2014г., както са присъдени и разноски по производството в общ размер на 325,00лв. Против заповедта за изпълнение е постъпило, в срок, възражение от ответната страна. В указания от съда срок заявителят е предявил настоящите искове.

На 14.05.2015г. ответникът е заплатил на ищеца сума в размер на 200,00лв. дължима по процесния договор.

Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към правния спор, поради което не следва да се обсъждат.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна :

Предявените искове са допустими. Против издадената заповед за изпълнение е подадено, в срока за това, възражение от ответната страна, като за ищеца възниква правен интерес от предявяване на искове за установяване на вземанията си по заповедното производство.

По същество иска за главница е частично основателен в размер от 788,68лв. Между страните е бил сключен Договор за потребителски заем с номер PLUS – ***** от 10.12.2012г., който по съдържанието си е договор за заем за потребление. Ответната страна не е изпълнила задълженията си по договора за връщане на заетата сума, като е изпаднала в забава.

От настъпилото плащане в хода на съдебния процес, съдът приема, че ответникът е погасил изцяло сумата от 18,98лв., представляваща надбавка по чл. 3 от Договора, и сумата от 48,46лв. представляваща обезщетение за забава за исковия период, като с останалата част съответна част от главницата.

Спорът между страните е относно размера на възнаграждението за юрисконсулт в заповедното производство и в настоящето производство. В заповедното производство е присъдено възнаграждение за юрисконсулт в размер на 300,00лв. Същият размер се иска и в настоящето производство. Съгласно чл. 7, ал. 5 от  НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на ал. 2 на базата на половината от стойностите на претендираните суми. Съгласно ал. 2 размерите на възнаграждения са :  при интерес до 1000 лв. - 300 лв., при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв. В заповедното производство възнаграждението за юрисконсулт се определя на базата на половината от стойността на претендираните суми, т. е. при интерес от 602,60лв. Възнаграждението е в размер на 300,00лв., което е в размерите по горната наредба. В настоящето производство исканото възнаграждение е също в минимален размер. Предвид това възраженията на ответника относно прекомерност на възнагражденията за юрисконсулт са неоснователни.

С оглед изхода на делото ответната страна следва да заплати на ищцовата страна сумата от 125,00лв. за държавна такса и 300,00лв. за възнаграждение за юрисконсулт.

На ищеца следва да се присъди и сумата в общ размер на 325,00лв. разноски по заповедното производство.

Направените от ответника разноски остават в негова тежест.

Воден от горното Съдът,

                                                                             

                                                 Р Е Ш И :

Признава за установено по отношение на Б.Е.К.,***.,  че „БНП ППФ” ЕАД, с адрес: гр. С, ж.к. М *, БП, сгр. **, ЕИК *****, има вземане спрямо Б.Е.К.,***., за сумата от 788,68лв., представляваща главница по Договор за потребителски заем с номер PLUS – ***** от 10.12.2012г., ведно със законната лихва върху сумата, считана от 08.07.2014г. до окончателното изплащане, която сума е включени в Заповед № 1161 - РЗ за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 09.07.2014г. по гр. д. № 1432 / 2014г. на Районен съд гр. В., като исковете в останалите части отхвърля като неоснователни.

Осъжда Б.Е.К.,***, да заплати на „БНП ППФ” ЕАД, с адрес: гр. С, ж.к. М *, БП, сгр. **, ЕИК *****, сумата от 425,00лв. за държавна такса и възнаграждение за юрисконсулт, разноски направени в настоящето производство, както и да заплати сумата в общ размер на 325,00лв. разноски по заповедното производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.                         

 

                                                                                    Районен съдия : / П /

          Вярно с оригинала

          Секретар:

Версия за печат
Свързани страници