Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Ноември 2019 (53)
Октомври 2019 (158)
Септември 2019 (43)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)
Юни 2019 (146)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1439-2015

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

гр.Видин, 25.06.2015г.

 

Видинският районен съд в закрито заседание на двадесет и пети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                        Районен  съдия: Андрей Дечев

 

като разгледа докладваното от районния съдия гражданско дело № 1439 по описа за 2015г., за да се произнесе, съобрази следното:

Производство по чл.51 и сл. от Закона за наследството.

Постъпила е молба от П.К.П., ЕГН **********,***,  в която депозира заявление, че като наследник на покойната си майка З.И.Т. , ЕГН **********, поч. на 12.09.2011г., Акт за смърт № 9/13.09.2011г., изд. от Община гр. Брегово, се отказва от оставеното от наследодателката си наследство. Моли този отказ да бъде вписан в съответния регистър при съда по реда на чл.49, ал.1 от ЗН  и да и бъде издадено удостоверение за направения и вписан отказ.

            Съдът, след преценка на приложените към молбата доказателства, приема за установено следното:

            Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Този отказ поражда права за останалите наследници, съгласно разпоредбата на чл.53 от ЗН.

            От представеното удостоверение за наследници № 68/28.04.2015г. издадено от Кметство с. Балей, се установява, че молителката е наследник на З.И.Т. , ЕГН **********, поч. на 12.09.2011г., Акт за смърт № 9/13.09.2011г., изд. от Община гр. Брегово. Съдът намира, че е спазена задължителната форма на отказа от наследство – писмена, като отказът е подписан от молителката и е с нотариална заверка на подписа и.

            Предвид изложеното и на основание чл.52 във вр. с чл.49 ал.1 от ЗН, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

             ДА  СЕ  ВПИШЕ  в особената  книга  на Районен съд – гр.Видин  направеният от П.К.П., ЕГН **********,***, отказ от наследството, оставено от  покойната и майка    З.И.Т., ЕГН **********, поч. на 12.09.2011г., Акт за смърт № 9/13.09.2011г., изд. от Община гр. Брегово        

            ДА СЕ ИЗДАДЕ на молителката удостоверение за вписания отказ от наследството.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване.                                                                                                                                    

 

                                                                                 Районен съдия:

Версия за печат
Свързани страници