Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 368-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 216

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  24.06.2015 год.

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                     

при секретаря К . И. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 368 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, която е подадена от „Б. Т. К.” ЕАД гр.София ,  против наказателно постановление № 1/06.02.2015г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което за нарушение на чл.4 ал.1 т.1  от Наредба №6 от 13.03.2008г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения във вр. чл.355 от ЗЕС на основание чл. 336 от  ЗЕС на дружеството жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

            С жалбата се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно, поради което се иска неговата отмяна.

            В съд. заседание  жалбоподателя– редовно призован   не се явява и не се представлява. Изпратени са писмени бележки в които се развиват аргументи за отмяна на НП.

За ответната по жалбата страна – редовно призовани - представител не се явява. Изпратени са писмени бележки в които се развиват аргументи за потвърждение на обжалваното НП.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, посочените основания в жалбата, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Жалбата е подадена в срока на чл. 59, ал. 2 от ЗАНН и процесуално допустима, а разгледана по същество се явява неоснователна.

И.М. – началник отдел в ГД „КС” на КРС е съставил АУАН на 15.08.2014 г. на дружеството – жалбоподател, за това, че за периода 19.04.2014г. – 03.06.2014г. „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД гр.София не е осигурило на В. В. – краен потребител на универсална услуга , предоставяна чрез телефонен пост с номер 093392275 , 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата възможности за приемане и осъществяване на национални и международни повиквания от / към географски и не географски номера , както и приемане и предаване на факсимилни съобщения на адреса на ползване на услугата – с. В. обл.В..  

Въз основа на съставения АУАН, при същата фактическа обстановка Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София е съставил наказателно постановление № 1/06.02.2015г., с което за нарушение на чл.4 ал.1 т.1  от Наредба №6 от 13.03.2008г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения във вр. чл.355 от ЗЕС на основание чл. 336 от  ЗЕС на дружеството жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

В съд. Заседание актосъставителят и свидетел по настоящето производство - М., подържа констатациите в акта, като дава подробни обяснения по извършената проверка и съставянето на акта. Заявява, че са снети и сведения от лицето, които са приложени към АНП. Твърди, че Вълчев за посочения период от 40 дни не е имал възможност осъществява входящи и изходящи повиквания.

 Към преписката са приложени констативни протоколи и жалби от В. В., както и отговори от БТК ЕАД София .

Съдът дава вяра на показанията на свидетелят и ги кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни и логични, и са относими към предмета на доказване в настоящето производство.

Съдът намира, че твърдението на жалбоподателя за не доказаност на нарушението е неоснователно. От приложените по делото писмени и гласни доказателства се установява по безсъмнен начин, че В. В. като краен потребител на универсална услуга, предоставяна чрез телефонен пост с номер 093392275, не е имал възможности за приемане и осъществяване на национални и международни повиквания от / към географски и не географски номера, както и приемане и предаване на факсимилни съобщения на адреса на ползване на услугата – с. В. обл.В. за периода 19.04.2014г. – 03.06.2014г. - 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата.  

Съдът намира, че възражението за наличие на непреодолима сила, причинила кабелна повреда и невъзможността за отстраняването й в срок също не е основателно. На първо място приложените по делото сигнали от в тази насока от БТК ЕАД до Началника на РУП Кула касаят други периоди от време.На второ място видно от Констативен протокол Вр –ИМ-012/28.07.2014г. повредите на посочения телефонен номер се за датата на обвинението не се дължат на кражба на кабел, видно от протокола IAD е изправен, технически и  има свързаност с мрежата , но не работи .

Предвид гореизложеното, съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на инкриминираното деяние и ги осъществява, както от субективна, така и от обективна страна.

При индивидуализиране на наказанието административно наказващият орган правилно е отчел всички смекчаващи и отегчаващи отговорността  обстоятелства, отчел е специфичността и важността на универсалната услуга и изискванията на Законодателя, съобразил се е с правната норма на чл. 12 от ЗАНН, както и с тази на чл. 27 от ЗАНН. Наложеното наказание е съразмерно на извършеното нарушение.

По гореизложените съображения и на основание чл.63, ал.1,пр.1-во от ЗАНН Съдът намира, че Наказателно постановление  № 1/06.02.2015г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София следва да бъде потвърдено, за което

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1/06.02.2015г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на „Б. Т. К.” ЕАД гр.София за нарушение на  на чл.4 ал.1 т.1  от Наредба №6 от 13.03.2008г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения във вр. чл.355 от ЗЕС на основание чл. 336 от  ЗЕС е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН с касационна жалба в двуседмичен срок от съобщаването на страните по реда на глава дванадесета от АПК.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници