Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
 • Видин, пл. "Бдинци" №1,
 • тел. 600782
 • факс 600791
 • дан. № 4050001011
 • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 367-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 235

 

гр. Видин,   26.06.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

          Видинският районен съд………….… наказателна колегия в публичното заседание на  двадесет и седми юни две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                            Председател: Андрей Дечев

                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…

                                                                             Членове:……...……………

при секретаря Д.Ж. и в присъствието на

прокурора………………………………… като разгледа докладваното от

съдията Дечев…………… НАХД № 367 ……

по описа………… за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

                                                                                                                          

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от ДЖИЕЛ ЕООД , БУЛСТАТ 105559350, със седалище и адрес на управление: гр. София. ж.к „Бъкстон", ул."Ген. Стефан Тошев" № 66Б, вх. Б, ет.7, ателие 1 и адрес за кореспонденция: гр. Видин, ж.к „Баба Тонка", бл.6, вх.А, ет.З, ап.13, управлявано от Л.Д.И., ЕГН **********, против Наказателно постановление №188/ 13.11.2014г. на Началника на Митница Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 108а, ал. 1 от ЗАДС – имуществена санкция в размер на 2000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 100а от ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението – общо 65 броя кутии цигари или 1300 къса, с валиден български акцизен бандерол и на основание чл. 124а, ал. 4 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в питейно заведение – гостилница „Дилиджанс”.

            Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано.       

          Ответната страна, чрез прпоцесуалния си представител,  заема  становище в с. з., да се потвърди атакуваното наказателно постановление като законосъобразно и обосновано, а жалбата да се отхвърли като неоснователна.         

          От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

           На 31.07.2014γ. актосъставителят З.Л.Н., митнически инспектор в Агенция "Митници" - ТМУ Видин съвместно с колегите си: Стефан Горанов и Любомир Цанков, митнически инспектори в ЦМУ, Йордан Йорданов и Бисер Горанов, полицаи в ГПУ Видин извършили проверка на територията на гр. Видин за наличие на акцизни стоки в нарушение на ЗАДС. Около 19:00 часа служителите проверили гостилница ..Дилижанс'7. находяща в местността „Малкия Чеир", гр.Видин стопанисвана от фирма „Джиел" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Бъкстон, ул. Ген. Стефан Тошев № 66Б, вх. Б, ет. 6, ап. ателие 1 и адрес за кореспонденция: гр. Видин, ж.к. „Баба Тонка бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 13 с ЕИК 105559350. При пристигане в гостилница „Дилижанс" на горепосочения адрес проверяващите открили лицето Калин Петров Бранков с ЕГН ********** и адрес: ***. Същият в момента на проверката присъствал в качеството на сервитьор в гостилница „Дилижанс". След като се представили на Бранков - служителите го уведомили, че ще бъде извършена проверка за акцизни стоки в нарушение на ЗАДС. Те попитали Калин Бранков дали в гостилницата има такива стоки при което той отговорил, че има такива. При проверката в гостилница „Дилижанс" под плота на бара били намерени 65/шестдесет и пет/ кутии цигари, от различни марки с валиден български акцизен бандерол. Компетентните органи поискали да им бъде представено валидно Разрешение за търговия с тютюневи изделия, издадено от Началника на Митница Видин по реда чл.90а от ЗАДС, но такова не им било представено. По време на проверката присъствало и лицето Д.И., който заявил, че е служител и баща на собственика на фирма „Джиел" ЕООД, Л.Д.И.. Същия отказал да им представи документ за самоличност, който му бил поискан от служителите на ГПУ- Видин. Калин Бранков дал писмени обяснения за намерените в обекта цигари с валиден български акцизен бандерол. В него се казва, че цигарите са закупени за клиенти /шофьори/. За извършената проверката и резултата от нея бил съставен протокол № 145 от 31.07.2014. Бранков подписал и получил екземпляр от него. На основание чл. 41 от ЗАНН и чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, откритата стока, предмет на нарушение бела задържана с Опис на иззети стоки с № 145 от 31.07.2014г., който е неразделна част от протокола, по вид и количество както следва:

 1. Цигари марка "Viceroy International" - 7 /седем/ брря кутии с
  валиден български акцизен бандерол.                                   

2.Цигари марка "Marlboro" - 7 /седем/ броя кутии цигари, или 440 къса3.      3.Цигари марка " Victory gold" - 6 /шест/ броя кутии цигари, или 120 къса, с български акцизен бандерол.

4.        Цигари марка "GD blue" -  10 /десет/ броя кутии цигари, или 200 къса, с валиден български акцизен бандерол.

5.        Цигари марка "Victory blue" - 9 /девет/ броя кутии цигари, или 180 къса, с валиден български акцизен бандерол.

6.        Цигари марка "Parliament silver blue" - 3 /три/ броя кутии цигари, или 60 къса, с валиден български акцизен бандерол.

7..        Цигари марка "Davidoff gold" - 5 /пет/ броя кутии цигари, или  100 къса, с валиден български акцизен бандерол.

 1. Цигари марка "LM blue'1 - 2 /два/ броя кутии цигари, или 40 къса, с валиден български акцизен бандерол.
 2. Цигари марка " Viceroy lOO's" - 1 /един/ брой кутия цигари, или 20 къса, с валиден български акцизен бандерол.
 3. Цигари марка "Eva slims" - 4 /четири/ броя кутии цигари, или 80 къса, с валиден български акцизен бандерол.
 4. Цигари марка "Karelia slims" - 3 /три/ броя кутии цигари, или 60 къса, с валиден български акцизен бандерол.
 5. Цигари марка "Karelia blue" - 1  /един/ брой кутия цигари, или 20 къса, с валиден български акцизен бандерол.

Общо: 65 /шестдесет и пет/ броя кутии цигари, или  1300 къса, с валиден български акцизен бандерол. След проверка в информационната система на Агенция „Митници" БАЦИС е установено, че на ДЖИЕЛ ЕООД, БУЛСТАТ 105559350 няма издадено Разрешение за търговия с тютюневи изделия, предвид разпоредбата на чл.90д от ЗАДС.

           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля З. Н. – актосъставител и административно-наказателната преписка.

            Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

           Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

 Съгласно чл. 108а, ал. 1 от ЗАДС, който съхранява, предлага или продава в търговски складове или обекти тютюневи изделия в нарушение на чл. 100а, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., съответно му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а съгласно ал.2 при повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 5000 лв., а имуществената санкция - от 4000 до 8000 лв. Логическото тълкуване на двете разпоредби сочи, че за да е налице нарушение по чл.108а от ЗАДС е необходимо да не е спазено изискването търговец да съхранява, предлага или продава тютюневи изделия в обект, за който няма разрешително за продажба на тютюневи изделия.

Чл. 100а на ЗАДС забранява продажбата, съхранението и предлагането на тютюневи изделия от търговци, които не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия, както и извън местата по чл. 90б.

   От събраните по делото писмени и гласни доказателства е доказано по несъмнен начин, че дружеството - жалбоподател е осъществило състава на нарушението по чл.108а, ал.1 от ЗАДС. Безспорно установено е, че на ДЖИЕЛ ЕООД, БУЛСТАТ 105559350, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Бъкстон", ул.'Тен. Стефан Тошев"№ 66Б, вх.. Б, ет.7. ателие 1 и адрес за кореспонденция: гр. Видин, ж.к ..Баба Тонка", бл.6, вх.А, ет.З, ап.13, управлявано от Л.Д.И. с ЕГН **********- съхранява тютюневи изделия- цигари-65 /шестдесет и пет/ кутии или 1300 къса в питейно заведение -гостилница „Дилижанс", находяща се на адрес: гр.ГЗндин, общ. Видин в местността „Малкия Чеир, без да притежава разрешение продажба на тютюневи изделия, задължително съгл.чл. 100а от Закона за акцизите и данъчните складове Извършването на нарушението се доказва от Протокол за извършена проверка № 145/31.07.2014г., ведно с Опис за иззети стоки, , от показанията на актосъставителя  и от останалите приложени към АНП писмени доказателства.

От друга страна, дружеството – жалбоподател е санкционирано за нарушение по чл.108а, ал.1 от ЗАДС, с изпълнително деяние „съхранява”. Тази разпоредба на Закона не държи сметка за собствеността на акцизните стоки, нито за тяхното предназначение. Деянието е съставомерно при констатиране от административнонаказващия орган на съхраняване на акцизни стоки в търговското помещение или складове, които то ползва, без разрешение за продажба на тютюневи изделия. От събраните по делото доказателства се установява, че тютюневите изделия са констатирани именно в такива помещения — зад щанда и в помещение, което се ползва от юридическото лице. Поради това е неоснователно твърдението на жалбоподателя, че няма нарушение по чл.108а, ал.1 от ЗАДС, ако тютюневите изделия са за лична употреба.

Административнонаказващият орган е квалифицирал правилно извършеното нарушение и в съответствие с разпоредбата на чл.83 от ЗАНН, като е отчел липсата на други нарушения по ЗАДС, е наложил имуществена санкция в минималния размер от 2000 лева съобразно административнонаказателната норма на чл.108а, ал.1 от ЗАДС.

Нарушението касае значими обществени отношения, свързани с установения в закона режим за регистрация на търговците на тютюневи изделия, който е въведен в защита на особено важни държавни интереси във връзка с контрола за движението на акцизните стоки. От друга страна вида и размера на предмета на нарушение - общо 65 кутии, сочат, че предметът на нарушението надвишава значително количеството тютюневи изделия за лични нужди. Количеството на съхраняваните тютюневи изделия и мястото на съхранение - зад щанда и в  помещение на търговския обект, изключват ниска степен на обществена опасност на деянието и същото не може да се квалифицира като маловажен случай.

             С обжалваното НП е постановено и отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението. Законодателят в чл.124, ал.1 от ЗАДС е предвидил, че вслучаите на нарушения по чл. 108а, стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са. Доколкото безспорно е налице извършено нарушение и тъй като съхраняването на тютюневи изделия в търговски обект без съответно разрешение е забранено, съдът намира, че правилно административнонаказващия орган е приложил разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗАДС.

             Атакуваното наказателно постановление е съобразено с изискванията на материалния и процесуалния закон, безспорно и безпротиворечиво е установено извършването на посочените в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление административни нарушения, а именно:  По делото безспорно са установени авторството на нарушителя, както и изискуемата от закона причинно-следствена връзка,  за което е наложена санкция в допустим от закона размер, като наказанието е съобразено със степента на обществената опасност на нарушението и  нарушителя. Нарушението е доказано от обективна и субективна страна. Атакуваното наказателно постановление съдържа законоустановените реквизити, описани в чл. 57 от ЗАНН.

       В този смисъл Съдът намира, че  НП е законосъобразно и обосновано и ще следва да бъде потвърдено, а жалбата  е неоснователна и ще следва да се отхвърли.

       Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд

Р  Е  Ш  И :

             

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №188/ 13.11.2014г. на Началника на Митница Видин, с което на жалбоподателя ДЖИЕЛ ЕООД , БУЛСТАТ 105559350, със седалище и адрес на управление: гр. София. ж.к „Бъкстон", ул."Ген. Стефан Тошев" № 66Б, вх. Б, ет.7, ателие 1 и адрес за кореспонденция: гр. Видин, ж.к „Баба Тонка", бл.6, вх.А, ет.З, ап.13, управлявано от Л.Д.И., ЕГН **********, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 108а, ал. 1 от ЗАДС – имуществена санкция в размер на 2000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 100а от ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението – общо 65 броя кутии цигари или 1300 къса, с валиден български акцизен бандерол и на основание чл. 124а, ал. 4 от ЗАДС е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в питейно заведение – гостилница „Дилиджанс”.

         Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.

                                                            

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници