Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 266-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 219

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

гр.Видин  24.06.2015 год.

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                     

при секретаря К . И. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 266 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

Делото е образувано по жалбата подадена от  „К. – Г.” ЕООД , представлявано от управителя И. Г. Ц. гр.Видин, против Наказателно постановление № 009/17.02.2015г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което за нарушение на чл. 324 ал.2 пр.2 вр. чл.79 от ЗЕС , на основание  чл.336 вр. чл.324 ал.2 и чл. 79 от ЗЕС на дружеството жалбоподател е наложено административно наказание –„ имуществена санкция ” в размер на 7000 лева.

С жалбата се твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно, поради което се иска неговата отмяна. В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован,не се явява.Представлява  от редовно упълномощен процесуален представител, който пледира за отмяна на атакуваното НП , като сочи аргументи в тази насока.

            За административно наказващия орган - редовно призовани, се явява редовно упълномощен представител.Моли за потвърждаване на НП.

В заседанието се явява актосъставителят М.Д.

                        Съдът, като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от правоимащо лице, а разгледана по същество, се явява основателна.

На 23.10.2014г. свидетелят М.Д. – началник отдел в ГД”КС” при КРС  е съставил АУАН на дружеството жалбоподател за това, на 19.08.2014г. в гр.Видин „К. – Г.” ЕООД осъществява електронни съобщения за собствени нужди /охранителна дейност/ чрез изградена електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба PMR, след като на дружеството е отнето изискуемото се по чл.79 от ЗЕС  разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс от КРС на 16.11.2009г.  

На 17.02.2015г. Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София въз основа на АУАН и при същата фактическа обстановка е съставил НП № 009/17.02.2015г.., с което на дружеството жалбоподател е наложено административно наказание –„ имуществена санкция ” в размер на 7000 лева за нарушение на чл. 324 ал.2 пр.2 вр. чл.79 от ЗЕС , на основание  чл.336 вр. чл.324 ал.2 и чл. 79 от ЗЕС.

Разпитан в съдебно заседание, актосъставителят М.Д. поддържа акта, като в свободен разказ излага констатираните обстоятелства.

Съдът дава вяра на този свидетел, тъй като изложените от същият  показания са последователни, логични, непротиворечиви са и са относими към предмета на делото.

            От правна страна, съдът намира, че при съставянето и връчването на  АУАН на 23.10.2014г. в присъствието на И. И. И., като представител на дружеството посочено като нарушител, е нарушена разпоредбата на чл.40, ал.1 от ЗАНН което представлява съществено процесуално нарушение, неотстранимо по своя характер и същото се явява основание за отмяна на обжалваното НП. АНО при получаване на административно-наказателната преписка, без да извърши надлежна проверка на дружеството да упражни правата си по чл.53, ал.2 от ЗАНН за установяване именно представляващия дружеството, е издал атакуваното НП срещу жалбоподателя.  

Разпоредбата на чл.40 от ЗАНН въвежда по императивен начин изискването за съставяне на акта в присъствие на нарушителя, като само при условията на ал.2 може да се състави в негово отсъствие, когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта. Само когато нарушителят не може да се намери или пък след покана не се яви, разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗАНН допуска АУАН да бъде съставен и в негово отсъствие. АУАН съгласно ЗАНН следва да бъде съставен само в присъствието на нарушителя. Нарушител е лицето, на което се вменява виновно нарушение. Със съставянето на акта в отсъствие на представител на нарушителя, без да са налице условията на чл.40, ал.2 от ЗАНН за това, т.е. представителя на дружеството да е бил надлежно поканен да се яви за съставяне на акт за нарушение е съществено нарушение на чл.40, ал.1, чл.42, ал.1, т.8 и чл.43, ал.1 от ЗАНН. Нарушението на тези правила е съществено, тъй като е довело до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя да се запознае с неговото съдържание, да изложи обяснения или възражения по акта, както и да направи такива в тридневния срок по чл.44, ал.1 от ЗАНН от подписване на акта. Тълкуването на точния смисъл и действително съдържание на тези норми очертава единствено нарушителя, на когото са гарантирани упражняване на определени права. Не е допустимо разширително тълкуване, т.е., че нарушителят може да бъде представляван от упълномощено лице с общо пълномощно. Делегиране на такива права по пълномощие не може да породи годни правни последици, предвид изискването  за запознаване със съдържанието на акта, правото на обяснения и възражения. Тези права нарушителя не би могъл да упражни без да е запознат с обстоятелствата на нарушението и неговата правна квалификация. Дори да се приеме, че пълномощникът, в присъствието, на който е съставен акта и е  изготвено атакуваното НП е бил упълномощен с права да представлява търговеца при подписване на актове и наказателни постановления, това упълномощаване има характер на общо, по което пълномощника няма представителни права на изрично упълномощен да представлява търговеца при подписване на конкретно посочен в пълномощното акт за нарушение. Това е в противоречие и с изискването на чл.24 от ЗАНН, административно наказателната отговорност е лична. Когато наказаното лице е ЮЛ или ЕТ, той може да упражни правата си чрез собственика и законния представител - управител и ангажирането на административнонаказателната отговорност на ЮЛ и ЕТ следва да се осъществява при спазване на всички правила на ЗАНН.

            Тъй като е издадено в нарушение на чл. 40, ал.1, чл.42, ал.1, т.8 и чл.43, ал.1 от ЗАНН, обжалваното НП като незаконосъобразно следва да се отмени.

            Предвид горното, след като е нарушена административно - наказателната процедура, съдът счита, че не следва да се произнася по същество на правния спор.

            Мотивиран от гореизложеното, съдът

                                         Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 009/17.02.2015г. на Председател на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което за нарушение на чл. 324 ал.2 пр.2 вр. чл.79 от ЗЕС , на основание  чл.336 вр. чл.324 ал.2 и чл. 79 от ЗЕС на дружеството жалбоподател „К. – Г.” ЕООД , представлявано от управителя И.Г. Ц. гр.Видин е наложено административно наказание –„ имуществена санкция ” в размер на 7000 лева.

Решението подлежи на обжалване пред АС Видин в двуседмичен срок  от получаване на съобщението за изготвянето му за двете страни.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници