Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 43-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 218

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин  24.06.2015 год.

 

Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и пети май през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                       Председател: Мариела Йосифова                                     

при секретаря К . И. и в присъствието на прокурора ................................ като разгледа докладваното от съдия Йосифова АНД № 43 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

            Административно-наказателното производство е с правно основание по чл.59, ал.1 и сл. от ЗАНН.

Производството е образувано по постъпила жалба от В.И.К. *** против наказателно постановление  № 1252/14.12.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Берковица , с което на жалбоподателят на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл. 213, ал.1 т.2 от ЗГ, както и на основание чл.273,ал.1 от ЗГ са отнети 3 куб.метра  дърва за огрев  и автомобил – бус „Фолксваген Транспортер” с рег № С 4736 РХ . В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на наказателното постановление. Моли съдът да отмени  наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателя се явява лично. Поддържа жалбата и моли за отмяна на НП. Представя и писмена защита с аргументи в тази насока.

Представител на административно наказващия орган, оспорва жалбата. Представя преписката по проведеното производство и моли наказателното постановление като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено

Съдът счита жалбата за допустима, предявена в предвидените процесуални срокове, от лице активно легитимирано и имащо правен интерес от атакуване на наказателното постановление.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

           Административнонаказателното производство е образувано със съставянето на АУАН от актосъставителят М.Г. , затова че В.И.К. транспортира 3.00 пр.м3 дърва за огрев от дървесен вид дъб , метровки , без превозен билет доказващ законния им произход в землището на с. Буковец обл. Видин по черния път до Ракетната, като нарушението е извършено и открито на 07.11.2013г., котгато жалбоподателя е спрян за проверка.

            Административно наказващия орган е съставил въз основа на АУАН обжалваното НП № 1252/14.12.2013 год. с което  на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ е наложил на В.И.К. *** глоба в размер  на 50.00лв., както и на основание чл.273,ал.1 от ЗГ е постановил отнемането на 3 куб.метра  дърва за огрев  и автомобил – бус „Фолксваген Транспортер” с рег № С 4736 РХ .

Установява се от разпитания по делото св. М.Г. - актосъставител, че на 07.11.2013г.,  жалбоподателя е спрян за проверка на  черния път до Ракетната произход в землището на с. Буковец обл. Видин.При проверката е констатирано , че транспортира 3.00 пр.м3 дърва за огрев от дървесен вид дъб ,без превозен билет доказващ законния им произход.

Разгледана по съществото си обаче, жалбата  е частично основателна.

При така установената фактическа обстановка, според съда жалбоподателя е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл.213,ал.1,т.2 от ЗГ. От обективна страна той на 07.11.2013г.,  е транспортирал с бус „Фолксваген Транспортер” с рег № С 4736 РХ  3.00 пр.м3 дърва за огрев от дървесен вид дъб ,без превозен билет доказващ законния им произход.

От субективна страна деянието е извършено-умишлено.

Съгласно санкционата разпоредба на чл. 266, ал.1 от ЗГ за административно нарушение по чл, 213, ал.1 т.2 от ЗГ се предвижда наказание глоба от 50 до 3 000лв.

Относно наложената санкция отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението – 3.00 куб.м. дърва за огрев, съда счита, че същата е законосъобразно наложена.

Относно наложената санкция отнемане на вещите, послужили за извършване на нарушението - бус „Фолксваген Транспортер” с рег № С 4736 РХ  , то съда счита че същата е незаконосъобразна. Съда намира , че административно - наказващият орган е допуснал нарушение при постановяване на отнемането на автомобила. От една страна не е ясна стойността на отнетия автомобил, която има вероятност да е значително над стойността на евентуално нанесените вреди от нарушението. Възможно е същата да се явява силно завишена за такова нарушение. Не на последно място съдът отчита , че нито в АУАН нито в НП е изяснен въпроса със собствеността на автомобила. Доказателства в тази връзка не са събирани, за да може административнонаказващия орган да приеме, че е налице хипотезата на чл.273,ал.1 от ЗГ, а именно че автомобилът е използван от нарушителя със знанието и съгласието на собственика. В случая би могло да намери приложение изключението на чл.273,ал.1 от ЗГ, според което не следва да има отнемане, когато се установи, че тези вещи са използвани независимо или против волята на собственика им. От друга страна при определянето на наказанието административнонаказващият орган не се е съобразил с разпоредбата на чл.20,ал.4 от ЗАНН, като не е отчел, че стойността на отнетия автомобил не съответства на характера и тежестта на административното нарушение. Според съда именно наказващия орган следва да ангажира доказателства, подкрепящи законосъобразността на НП и в тази му част, а не да прави предположения, както за собствеността на автомобила , така и евентуално ако има трето лице собственик дали същия е знаел и е бил съгласен с използването му.

В този смисъл неоснователно е твърдението в жалбата относно неправилността на НП и безспорното доказване на нарушението, жалбата е основателна досежно, частта с която е постановено  отнемането на автомобила.

При това положение и с оглед горните съображения, Съдът намира, че НП е законосъобразно и като такова следва да потвърдено, само в частта с постановеното отнемане на автомобила следва да се отмени.

 

  Мотивиран от гореизложените съображения и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН Съдът

 

                                      Р  Е  Ш  И :

 

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1252/14.12.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Берковица ,в частта му с която   на основание чл.273,ал.1 от ЗГ е отнет автомобил – бус „Фолксваген Транспортер” с рег № С 4736 РХ.

ПОТВЪРЖДАВА  постановлението в останалата част,  с която на основание чл. 266, ал.1 от ЗГ на жалбоподателя  В.И.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лева за нарушение на чл. 213, ал.1 т.2 от ЗГ, както и на основание чл.273,ал.1 от ЗГ са отнети 3 куб.метра  дърва за огрев  .

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Видин в 14 дневен срок от съобщението до страните.

 

                           

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници