Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по НАХД № 419-2015

МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ от 09.06.2015г. ПО НАХД № 419/2015 г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – ВИДИН

 

           Делото е образувано по постановление на Районна прокуратура – Видин за внасяне в съда на предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, против нарушителя ЕМИЛИЯН  ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ, роден на 06.08.1987г. в гр.Видин,българин,български гражданин,не женен,безработен,осъждан,живущ  в с.Флорентин,ул.”Шестнадесета”№2, ЕГН8708061722 в това,че на 27.09.2014г. в лек автомобил марка”Деу”,модел”Матиз” с рег.№ВН2893ВТ,негова лична собственост, паркирал пред кметството на с.Неговановци,обл.Видин,без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества,съответно коноп с общо нето маса 1,55гр.  И съдържание на наркотично действащия компонент тетрахидроканабинол 0,7% на стойност 9,30/девет лева и тридесет стотинки/лв. и жълто прахообразно вещество с нето маса 1,948гр. и съдържание на  амфетамин база 1% на стойност 58.44/петдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/лв.,като случаят е маловажен-престъпление по чл.354а,ал.5 във вр. с ал.3,т.1 от НК,.

 За Районна прокуратура-Видин, редовно призовани, представител не се явява и не се заема становище.

          Защитникът на нарушителя в с.з. моли за по-леко наказание.

След като се запозна със събраните при разследването доказателства, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Досъдебно производство № ЗМ 1027/2014 по описа на РУ - Видин е образувано и водено срещу Емилиян Георгиев Василев с ЕГН: 8708061722 от с.Флорентин, обл. Видин, за престъпление по чл. 354а, ал.З от НК.

С постановление от 25.03.2015 г. Емилиян Георгиев Василев е привлечен към наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.З, т. 1 от НК.

Като се запознах със събраните при разследването доказателства, намирам за установено следното:

На 27.09.2014 г. в РУ на МВР, гр. Видин постъпила информация за лицето Емилиян Георгиев Василев с данни, че същото държи у себе си и в управлявания от него лек автомобил марка "Деу", модел "Матиз" с per. № ВН 2893 ВТ, негова лична собственост, различни по вид наркотични вещества. Във връзка с така постъпилата информация била сформирана група , като в част от състава били - свидетелите Илиян Тошев, Румен Рангелов, Мариян Орловски и Александър Крушарски.

Около 22.00 часа автомобилът на Василев бил установен в с. Неговановци, обл. Видин, на площада пред кметството. В автомобила бил установен Василев като водач на МВПС-то, като с него пътувала и Зорница Ефтимова, с която Василев живеел на съпружески начала.

При предприетите в последствие процесуално следствени действия по претърсване на лекия автомобил на Василев била предоставена възможност да посочи и представи търсените наркотични вещества и, след като същият отрекъл да притежава такива, било извършено щателно претърсване на лекия автомобил. В хода на претърсването в джоба на предна лява врата (тази от към шофьорското място) е намерена синя на цвят пластмасова кутийка с поставени в същата две прозрачни найлонови пликчета, празни, но с остатъци от бяло прахообразно вещество в тях.

Видно от Протокол № 11/21.03.2015 г. на НТЛ при ОД на МВР, гр. Видин за извършено химическо изследване на съдържанието на пликчетата, същите "съдържат следи от наркотично вещество от групата на амфетамините".

Под задната седалка на автомобила след демонтиране на странична пластмасова кора от дясно се намират увити в прозрачен найлонов плик следните обекти: 8 бр. топчета от черна найлонова материя, отделени в прозрачен найлон, както и малко полиетиленово прозрачно пликче с бяло прахообразно вещество. При направените полеви наркотестове бялото вещество реагира на амфетамин, а сухата листна маса, установена в едно произволно избрано топче - на канабис.

Видно от изготвената в последствие физикохимична експертиза, Протокол № 1/06.01.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Враца, "в резултат на проведените анализи се констатира следното: Обект 1 - зелената маса от осемте обекта представлява коноп с концентрация на тетрахидроканабинол 0,7 %, еднаква за всички обекти". Общото нето тегло се определя на 1,55 гр. Обект 2 - жълтото прахообразно вещество представлява смес, в която се установи наличие на амфетамин. Нето тегло на обекта 1,948 гр. и концентрация на амфетамин база 1 %."

Съгласно експертизата "амфетаминът е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обнародван в ДВ, брой 30/1999 г. Съгласно ЗКНВП амфетаминът е включен в Списък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП.

Конопът, канабиса, има наркотично действие, няма легална употреба, пазар и производство, и е поставен под контрол (забрана) съгласно Списък I на Единната конвенция на ООН за наркотичните средства от 1961 г., ратифицирана от р. България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, обнародван в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г. Тетрахидроканабинолът е поставен под контрол в Спикък 1 - "Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП."

При извършения в последствие обиск на самия Василев, по иззетите от дланите на същия обтривки са установени следи от вещество, което при направения полеви наркотест реагира на амфетамин. Извършено е претърсване и изземване в бар-дискотека "Корона", стопанисвана от Василев, при което в кошче за смет е намерено и иззето прозрачно найлоново пликче с остатъци от зелена листна маса, за която с Протокол № 10/21.03.2015 г. за извършено химическо изследване на НТЛ при ОД на МВР, гр. Видин се установява наличие на следи от наркотично вещество тетрахидроканабинол, но недостатъчно като количество за извършване на физикохимична експертиза. Видно от протокола за претърсване в дискотеката в отвор на бара са намерени и иззети пластмасов капак от СД, 1 бр. пластика за АТМ-устройство и малка пластмасова плочка с квадратна форма, по които е установено наличие на следи от бяло прахообразно вещество, реагиращо на наркотично вещество амфетамин при изпробване с полеви наркотест.

От назначената и изготвена по делото съдебно-оценъчна експертиза е установено, че стойността на количеството коноп възлиза на сумата от 9,30 лева, а на веществото съдържащо амфетамин - 58,44 лева, или общо наркотичното вещество възлиза на сумата от 67,74 лева, което сочи на маловажност на случая.

От така изложената фактическа обстановка е видно, че с деянието обвиняемият Василев от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.З, т.1 от НК, а именно:

На 27.09.2014 г. в лек автомобил марка "Деу" модел "Матиз" с per. № ВН 2893 ВТ, негова лична собственост, паркиран пред кметството на с. Неговановци, обл. Видин, без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества, съответно коноп с общо нето маса 1,55 гр. и съдържание на наркотично действащия компонент тетрахидроканабинол 0,7 % на стойност 9,30 /девет лева и тридесет ст./ лв. и жълто прахообразно вещество с нето маса 1,948 гр. и съдържание на амфетамин база 1 % на стойност 58,44 /петдесет и осем лева и четиридесет и четири ст./ лв., като случаят е маловажен.

От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл, като форма на вината.

За престъпление по чл. 354а, ал.5, във вр. с ал.З, т.1 от НК е предвидено наказание - глоба в размер до 1000.00 /хиляда/лева.

Обвиняемият Василев е пълнолетен, не е осъждан /реабилитиран по право/ към момента на деянието и не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

Обвиняемият Василев не се признава за виновен.

Обвинението се доказва от свидетелските показания и другите документи приложени по делото.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

От изложеното е видно, че са налице предпоставките за приложение на чл.78а, ал.1 отНК.

          Водим от горното, съдът произнесе решението си, като  Признава  нарушителя ЕМИЛИЯН  ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ роден на 06.08.1987г. в гр.Видин,българин,български гражданин,не женен,безработен,осъждан,живущ  в с.Флорентин,ул.”Шестнадесета”№2, ЕГН8708061722 за ВИНОВЕН  в това,че на 27.09.2014г. в лек автомобил марка”Деу”,модел”Матиз” с рег.№ВН2893ВТ,негова лична собственост, паркирал пред кметството на с.Неговановци,обл.Видин,без надлежно разрешително държи високорискови наркотични вещества,съответно коноп с общо нето маса 1,55гр.  И съдържание на наркотично действащия компонент тетрахидроканабинол 0,7% на стойност 9,30/девет лева и тридесет стотинки/лв. и жълто прахообразно вещество с нето маса 1,948гр. и съдържание на  амфетамин база 1% на стойност 58.44/петдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/лв.,като случаят е маловажен-престъпление по чл.354а,ал.5 във вр. с ал.3,т.1 от НК,като на същото основание и във вр. с чл.78а от НК       ГО ОСВОБОЖДАВА  от наказателна отговорност  и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на  1000/хиляда/ лева.

           ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - 0,51 гр. коноп и 1,923 гр. жълто прахообразно вещество, съдържащо амфетамин, като остатък след извършена ФХЕ по Протокол № 1/06.01.2015 г. на БНТЛ при ОД на МВР, гр. Враца - на съхранение при домакин ОД на МВР, гр. Видин; 1 бр. прозрачен капак от СД, 1 бр. пластика за ATM устройство, 1 пластмасова плочка с квадратна форма, обозначени като "Обект № 2" при претърсване и изземване на бар-дискотека "Корона", с. Неговановци, обл. Видин, извършени на 28.09.2014 г.; 3 бр. обтривки от дясна и лява ръка, иззети при обиск на лицето Емилиян Василев, извършен на 28.09.2014 г.; 1 бр. найлонова торбичка и 1 бр. разкъсана опаковка от ВД, обозначени като "Обект № 3" от оглед на ВД от 10.11.2014 г.; синя пластмасова кутия, съдържаща 2 бр. прозрачни найлонови пликчета, и отделно опаковано прозрачно найлоново пликче, обекти на химическо изследване по Протоколи № 10 и 11 от 21.03.2015 г. на НТЛ при ОД на МВР, гр. Видин. Всички изброени ВД са на съхранение при домакин ОД на МВР, гр. Видин, лек автомобил марка "Деу" модел "Матиз" с per. № ВН 2893 ВТ, иззет с протокол за претърсване и изземване от 27.09.2014 г. и оставен на отговорно пазене на собственика си и обвиняем по делото Емилиян Василев с протокол от 28.09.2014 г.

               ОСЪЖДА ЕМИЛИЯН  ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ ,ЕГН8708061722 да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 300/триста/ лева възнаграждения за вещи лица.

 

.

 

                                                                       

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници