Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 654-2015

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 274

    гр.В., 24.06.2015 г.

 

                                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав  в публичното заседание на  десети юни през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                                                            Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от съдия Стоянова по гр.дело №.654 по описа за 2015 год. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 Делото е образувано по искова молба от К.С.П. ***, чрез адв. Ан. М.  против „Т. АС” ЕООД  – С..

           Твърди се от ищцата, че по силата на трудов договор от 16.01.2014г. е започнала работа при ответника на длъжност „началник депо” – В.. Посочва, че от лятото на 2014г. ответникът е преустановил плащането на трудовото възнаграждение и поради това на 27.03.2015г. ищцата е подала уведомление за прекратяване на трудовото правоотношение. Със заповед № 109/27.03.2015г. трудовото й правоотношение е прекратено на основание чл. 327, ал. 1,т. 2 от КТ.

            Иска от Съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на ищцата дължимото трудово възнаграждение, както следва:

сумата от 191.32 лева, представляваща неизплатена част от трудовото възнаграждение за м. август 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. октомври 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. ноември 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. декември 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. януари 2015г.

сумата от 959.48 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. февруари 2015г.

сумата от 915.00 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. март 2015г., ведно със законната лихва върху всяка една от главниците, считано от предявяване на иска в съда до окончателното плащане.  Претендират се и разноските по делото.

Ответникът не е подал отговор в законния срок, не се е явил в съдебно заседание и не е ангажирал доказателства.

            По делото са събрани писмени доказателства.

 С оглед данните по делото, съдът намира за установено следното:

            Страните са се намирали в трудово правоотношение по силата на трудов договор № 4/16.01.2014г. като ищцата е работила при ответника на длъжност „управител депо” до 27.03.2015 г., когато  същото е прекратено  на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ, поради забавяне изплащането на трудовите възнаграждения, видно от Заповед № 109/27.03.2015г.

От представеното допълнително споразумение към трудов договор от 01.10.2014г., се установява, че уговореното  основно трудово възнаграждение е 1200.00 лева. От представената служебна бележка изх. № 71/27.03.2015г., издадена от работодателя, се установява размера на дължимите трудови възнаграждения.  

При така установената фактическа обстановка, Съдът намира предявените искове за основателни и доказани.

 

Съгласно чл.124 от КТ задължението на работодателя по трудовото правоотношение е да заплаща  възнаграждение на работника или служителя за извършената работа, а според чл.128 от КТ той е длъжен да прави това в установените срокове. Същото се дължи и на основание чл.242 от КТ , според който положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Безспорно се установи наличието на трудово правоотношение между ищцата и ответника, което е прекратено на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от КТ, поради забавяне изплащането на трудовите възнаграждения. Ответникът  не е ангажирал доказателства, че е изплатил дължимите суми на ищеца в установените срокове за процесния период, а в негова тежест е да стори това. Общият размер на дължимото трудово възнаграждение за месеците август, октомври, ноември, декември 2014г. и януари, февруари, март 2015г. възлиза на сумата от 5903.76 лева, като няма данни да е извършено  плащане на възнагражденията. При това положение претенцията се явява основателна и доказана. Ответното дружество  ще следва да бъде осъдено да заплати  на ищеца неизплатено трудово възнаграждение така, както е поискано в исковата молба, ведно със законната лихва върху всяка една от главниците, считано от предявяване на иска в съда до окончателното плащане.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК във вр. с чл.359 от КТ, ответникът следва да  бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 236.15 лева и разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600.00 лева.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ще следва да се допусне предварително изпълнение на решението.

   Воден от горното , Съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА  „Т. АС” ЕООД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. Б.***, комплекс „Е. С.”, сграда*, ет. *, представлявано от И.Д. И. да заплати на К.С.П. с ЕГН ********** *** дължимото трудово възнаграждение, както следва:

сумата от 191.32 лева, представляваща неизплатена част от трудовото възнаграждение за м. август 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. октомври 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. ноември 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. декември 2014г.

сумата от 959.49 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. януари 2015г.

сумата от 959.48 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. февруари 2015г.

сумата от 915.00 лева, представляваща трудовото възнаграждение за м. март 2015г., ведно със законната лихва върху всяка една от главниците, считано от предявяване на иска в съда до окончателното плащане.

ОСЪЖДА  „Т. АС” ЕООД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. Б.***, комплекс „Е. С.”, сграда *, ет. *, представлявано от И. Д. И. да заплати на К.С.П. с ЕГН ********** *** сумата от 600.00 лева – разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Т. АС” ЕООД с ЕИК ********* със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. Б.***, комплекс „Е. С.”, сграда *, ет. *, представлявано от И. Д.И. да заплати  по сметка на ВРС сумата от 236.15 лева - държавна такса.

ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението по отношение на присъденото трудово възнаграждение.

  Решението подлежи на въззивно обжалване  пред ВОС в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 24.06.2015г.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/

Версия за печат
Свързани страници