Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 471-2015

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №2 48

гр.В., 24.06.2015 год.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

В.кият районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав в публично заседание на трети юни  през  две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                     Председател: Милена Стоянова                                                    

                                                              

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр.дело № 471 по описа за 2015 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по чл. 30, ал. 1 и чл. чл.26, ал.1 от ЗЗак.Д.

            Делото е образувано по искане на Директора на Д. “СП”  – гр. Б., обл. В., с която се иска да бъде прекратено настаняването на детето  М. Ст.. Б. с ЕГН ********** в социална услуга „К.Ц.” към КСУДС – гр. В. и детето да бъде настанено в професионално приемно семейство на Б.В.Н. с ЕГН **********, и С.К.Н. с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, като детето има право да ползва и „заместваща приемна грижа” в случай на нужда или краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.

Сочи се, че от раждането на детето до 19.02.2014г. същото е отглеждано в семейна среда. След постъпил сигнал от учител в СОУ”Хр. Б.” гр. Б.за разпространени в интернет пространството „голи” снимки на детето, неподходящи за възрастта й, Отдел „З.Д.” към Д. „СП”- Б.е предприел мярка за закрила на детето. Твърди се, че предвид съществуващия риск за нормалното развитие на детето и правото на закрила и специфична помощ от която се нуждае с цел кризисна интервенция – психологическа подкрепа и опазване на психическото здраве на малолетната, е предприета спешна мярка за закрила – настаняване в социална услуга от резидентен тип „К.Ц.” към КСУДС – гр. В. за срок от шест месеца. На 19.08.2014г. е прекратено настаняването и със заповед от 19.08.2014г. на Директора на Д”СП”- В. настаняването е удължено за срок от още шест месеца до 19.02.2015г. Поддържа се, че след проучване е прекратено настаняването в институцията и детето е настанено в професионално приемно семейство. Твърди се, че е изградена емоционална близост между детето с приемните родители. Същите показват взаимно много добри нагласи. Сочи се, че съгласно социалния доклад на Д”СП”- В. е целесъобразно за детето да бъде променена мярката за закрила и същата да бъде настанена за отглеждане в професионално приемно семейство. По този начин ще бъде осигурен най – добрия интерес на детето и ще бъдат защитени неговите права.

В съдебно заседание молителят Д”СП” – Б. поддържа молбата на формално основание.

            Заинтересованата страна Д”СП” – В., редовно призовани, представител се е явил в съдебно заседание и е заявил, че са съгласни с молбата, тъй като по този начин ще бъде най-добре защитен интересът на детето.

 Заинтересованите страни М.М.Д. и С.Б.С. – родители на детето оспорват искането в частта за настаняване на детето в професионално приемно семейство.

Заинтересованите страни Б.В.Н. и С.К.Н. – приемни родители заявяват, че са съгласни детето да бъде настанено в тяхното семейство.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства.

            Съдът, като се запозна с доказателствата по делото, приема за установено следното:

Детето М. Ст. Б. с ЕГН ********** е родено на ***г., видно от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 0004/09.01.2002г. от община Б., като негова майка е М.М.Д., а бащата е С.Б.С..

Със Заповед № ЗД – РД 03 / 038/ 20.02.2015г. на Д. „СП”- В. е прекратено настаняването на детето в социална услуга от резидентен тип „К.Ц.” към КСУДС – гр. В.. Със Заповед № ЗД-РД03 / 039 / 20.02.2015г. на Д. „СП” –В. детето е настанено в професионално приемно семейство на Б.В.Н. с ЕГН ********** и С.К.Н. с ЕГН **********, и  двамата с постоянен адрес:***, като детето има право да ползва и „заместваща приемна грижа” в случай на нужда или краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.

От приложените по делото социални доклади, се установява, че детето произхожда от пълно семейство. Майката е неомъжена като съжителства с бащата на детето. От раждането до ***г. детето е отглеждано в семейна среда. След постъпил сигнал от учител в СОУ”Хр. Б.” гр. Б.за разпространени в интернет пространството „голи” снимки на детето, неподходящи за възрастта й, Отдел „З.Д.” към Д. „СП”- Б.е предприел мярка за закрила на детето. Посочено е, че предвид съществуващия риск за нормалното развитие на детето и правото на закрила и специфична помощ от която се нуждае с цел кризисна интервенция-психологическа подкрепа и опазване на психическото здраве на детето, е предприета спешна мярка за закрила-настаняване в СУ резидентен тип Кризисен център към КСУДС гр. В.. Становището е, че предвид изтичане срока за настаняване и невъзможност за реинтеграция на детето, към момента е възможна промяна мярката на закрила – настаняване в професионално приемно семейство. В социален доклад – предложение са изложени същите факти с констатация за целесъобразност за промяна мярката за закрила. В социален доклад на Д”СП”- Б. са констатирани полагане на адекватни грижи спрямо детето от приемните родители. Емоционалната връзка дете-родители не е прекъсната. Жилищните и социално битовите условия при приемните родители са много добри. Социалният работник е посочил, че детето се чувства комфортно при приемните родители.

Установява се от представените писмени доказателства, че към 15.04.2015г. в централизираната информационна система на следствените служби за родителите на детето няма данни за образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения. От представеното свидетелство за съдимост, се установява, че към 09.04.2015г. майката на детето не е осъждана. Видно от служебна бележка от 23.04.2015г., издадена от ОСлО в ОП – В., следствено дело № 13 / 2014г. по описа на отдела за престъпление по чл. 159, ал. 1 от НК се води срещу неизвестен извършител.

Установява се също, че родителите на детето живеят съвместно под наем  в жилище в гр. В.. Бащата работи по трудово правоотношение на пълно работно време с месечно трудово възнаграждение от 340,00лв. Майката е безработна и поддържа регистрация в Дирекция „БТ” В.. Социалните работници посочват, че жилището е обзаведено, като е обособена детска стая. Помещенията са функционално обзаведени и хигиенично поддържани. Условията са подходящи за отглеждане на деца. Родителите редовно посещават детето при приемните родители, като му носят дрехи, обувки, лакомства. Няма пропусната среща на родителите и близките с детето. Последното чака с нетърпение срещите с родителите си и близките си.

Разпитаните по делото свидетели също установяват, че родителите редовно посещават децата си в гр. Б., които са настанени в приемно семейство. Същите желаят да полагат грижи за тях.

Изслушано в съдебно заседание детето М. заявява, че желае да живее с родителите си, мъчно й е за тях. Детето посочва, че майка й я посещава всеки петък в гр. Б.. Добре се чувства в приемното семейство, но има известни неразбирателства с приемните родители по отношение на храна и облекло. Становището на детето е, че желае да живее с родителите си.

Представени са и два броя становища от КСУДС – В. относно родителския капацитет на родителите на детето. И в двете становища е посочено, че е налице стабилна емоционална привързаност между децата и родителите. Родителите редовно посещават децата си, желаят да полагат грижи за тях и да ги отглеждат в семейна среда. Няма отразени негативни констатации и посочени реални рискове за децата и по-конкретно за детето М.. Въпреки това, становищата са, че все още следва да се работи за подобряване на родителския капацитет на родителите. На база на тези становища, е изготвено и ново социално проучване с мнение, че в интерес на детето М.е да бъде настанено в приемно семейство.

Изслушани в съдебно заседание социалните работници от КСУДС уточняват, че становищата им относно родителския капацитет на всеки от родителите са за минал период и не са в състояние да дадат такова към момента.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

В конкретния случай, малолетното дете е настанено спешно по административен ред в професионалното приемно семейство на Б. ***. В мотивите на заповедта е посочено, че от родителите не била постъпила молба за реинтеграция. От събраните по делото доказателства, се установява, че всъщност детето е било настанено в КСУДС – гр. В. за срок от 6 месеца, който срок е продължен и след това е настанено в професионално приемно семейство. В производство се установи, че родителите на детето желаят да полагат грижи за него в семейна среда. Молителят не  установи по безспорен и категоричен начин причините за настаняване на детето извън семейството. Социалните работници в социалните доклади, проучвания и становища не са посочили аргументи какъв е реалният риск за детето да се отглежда от родителите си в семейна среда, след като същите имат условията, възможностите и желанието за това. Изводът, че родителите следва да работят за повишаване на родителския си капацитет, без да се посочи ясно, точно и конкретно какво означава това,  не може да бъде основание детето да не се отглежда в семейна среда, още повече, при установена от социалните  работници стабилна връзка на родителите с детето, което се потвърди и от мнението на самото дете, изслушано в съдебно заседание.      

Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето, едно дете може да бъде настанено извън семейство си, ако същото е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане.

При преценка каква мярка за закрила да се предприеме по отношение на дете в риск, съдът преди всичко трябва да следва висшия интерес на детето и неговите потребности. Тези принципи са залегнали  както в Закона за закрила на детето, така и в Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. и ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., в сила от 3.07.1991 г.

Законът за закрила на детето отдава приоритет на това едно дете да бъде отгледано в неговата семейна среда, като само в изключителни случаи то може да бъде настанено извън семейството му, ако важни причини налагат това. По делото не се събраха никакви категорични  данни, че отглеждането на детето в семейна среда  крие риск за неговото физическо и психическо развитие. Прави впечатление, че при изготвяне на социалния доклад не са посочени ясни критерии, по които е извършено социалното проучване, поради което съдът не може да приеме безрезервно субективните изводи на социалния работник.  

С оглед на тези съображения, съдът счита, че искането за прекратяване настаняването на детето в КЦ към КСУДС – В.е основателно, тъй като срокът за настаняването му е изтекъл на 19.02.2015г.

            Искането за настаняване на детето в професионално приемно семейство е неоснователно и следва да се отхвърли. Молителят не доказа нуждата от настаняване на детето извън семейството. Не става ясно какъв е твърдения съществуващ риск за нормалното развитие на детето, както и каква е специфичната помощ, от която се нуждае с цел кризисна интервенция.  Родителите на детето притежават необходимите родителски качества за отглеждането му и съответните жилищни и социално-битови условия за това. Връзката на детето с родителите не е прекъсната. Релевантните факти в процеса са отношенията на детето с родителите му и условията за отглеждането му при тях. В настоящия случай е безспорно, че е налице емоционална близост на детето с родителите му и подходящи жилищни условия за отглеждането му. Не се доказаха твърдения за риск. Срещу родителите на детето няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения.

            Воден от горното, Съдът

                                                          

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на малолетното дете М. Ст. Б. с ЕГН **********  в социална услуга от резидентен тип „КЦ” към КСУДС – гр. В..

ОТХВЪРЛЯ искането на Д. “СП”  – гр. Б., обл. В.за настаняване на малолетното дете М. Ст. Б. с ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на Б.В.Н. с ЕГН ********** и С.К.Н. с ЕГН **********, и двамата с постоянен адрес:***.

            Решението може да бъде обжалвано от страните в седмичен срок от днес пред ВОС, като същото подлежи на незабавно изпълнение в частта на прекратяване на настаняването.

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/

Версия за печат
Свързани страници