Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 58-2015

                     Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                         

 

                                              гр.Видин, 23.06.2015г.

 

                                                 в името на народа   

 

ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ДВАДЕСЕТ   И   ШЕСТИ   МАЙ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ПЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:         

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П.   П.

                                       СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                             ЧЛЕНОВЕ:

ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.         И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:             КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.ПЕТКОВ,                  А.Н.Д.№ 58   ПО   ОПИСА   ЗА   2015 ГОД.,         И   ЗА   ДА   СЕ   ПРОИЗНЕСЕ   ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:

 

 

            Административно-наказателното производството е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и следващите от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от „Г.” ЕООД, гр.В., ул.”М.”, № , ЕИК  представлявано от управителя Г. Н. Е., против Наказателно постановление № 12-1202433 от 01.11.2013г. издадено от Директора на Дирекция “И. по т.” М., с което на жалбоподателя е наложена административна имуществена санкция в размер на 300лв./триста лева/ на основание чл.416, ал.5 във вр.с чл.415-В, ал.1 от КТ за извършено нарушение по чл.16, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ.

            Жалбоподателят с жалбата си и в съдебно заседание моли да бъде изменено атакуваното с нея наказателно постановление и да бъде намален размера на имуществената санкция в минимален.  

            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание, поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 16.10.2013г. контролните органи на Д ”ИТ” В. са извършили проверката на място в обект: Бистро „Е.” в гр.В., ж.к.”В.”, бл.№ , стопанисван от дружеството жалбоподател. Извършена е и проверка по документи на дружеството на 17.10.2013г. в Д ”ИТ” В. Проверени са трудови договори, ведомости за работни заплати, оценка на риска. Констатирано е, че дружеството като работодател не е изготвило оценка на риска за работно място „Сервитьор” и в цялост за търговския обект.

Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, акт за установяване на административно нарушение, писмо № 0050-5303/18.10.2013г., описания на дейността на фирмата, оценки на работното място, оценки на риска, оценка на професионалния риск, програма за извършване оценка на риска на работните места, обяснителна записка, актуализирана оценка на професионалния риск, списък на работните места, методика за оценка на риска на работните места, инструкции за безопасна работа в кухня, както и от гласните доказателства: свидетелските показанията на свидетеля-актосъставител П., показанията на свидетелката С., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.

            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че дружеството жалбоподател в качеството на работодател е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство по чл.16, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ, като при осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд не е изпълнило задължението си да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите. Юридическото лице следва да понесе предвидената в нормата на чл.415-В, ал.1 от КТ имуществена санкция, която е в границите от 100лв. до 300лв. АНО е определил и наложил такава, както е предвидена в максималния размер. Съдът обаче счита, че в случая може да бъде определен и наложен размер в минималния. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието, извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, от случилото се не са настъпили съществени увреждания нито за обществените отношения, нито за юридически и физически лица. Стореното е за първи път. Освен това в производството не са събрани доказателства по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН, което от своя страна да даде възможност за правилното индивидуализиране на размера на санкцията. Съдът намира, че наложеното административно наказание може да бъде намалено, като бъде определено в минималния предвиден от закона размер.

            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде изменено в този смисъл.         

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

                                                 

  Р     Е     Ш     И     :

 

            ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 12-1202433 от 01.11.2013 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” В., с което на „Г.” ЕООД, гр.В., ул.”М.”, бл.№  с ЕИК, представлявано от управителя Г. Н. Е., е наложена административна имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/, като намалява размера на имуществената санкция на 100 лв. /сто лева/.

            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници