Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2402-2013

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 237

 

     гр.Видин,  23.06.2015г.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  

публично заседание на двадесет и осми май през две хиляди и петнадесета година,

 в състав:

 

                                                                   Председател:Нина Николова

                             

при секретаря  М.П. като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 2402 по описа за 2013г., и за да  се произнесе взе предвид следното:

            Предявени са искове с правно основание чл.79, ал. 1 във вр. с чл. 280 от ЗЗД и чл.86, ал. 1 от ЗЗД.

            Подадена е искова молба от „А. 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Б.” ***, ЕИК: *********  против М.С.М. с ЕГН ********** ***. Поддържа се от ищеца, че на 10.11.2009г. с ответницата са сключили договор за охрана за срок от 1 година с възможност за удължаване по силата на чл. 34 от него, а ответницата е следвало да заплаща по 35 лева месечно. Твърди се, че ответницата е преустановила плащанията си, считано от 10.11.2011г. и отказва да осигури достъп за демонтиране на техниката. Посочва се, че и до настоящият момент се осъществява охрана в обекта. Иска се съдът да постанови решение, с което да осъди ответницата да заплати сумата от 840 лева, представляваща неплатена такса за охрана за периода 10.11.2011г. до 10.11.2013г., ведно със законна лихва от предявяването на иска – 15.11.2013г. до окончателното плащане, както и сумата от 90.05 лева – мораторна лихва и разноските по производството.

            Постъпил е отговор на исковата молба. Чрез особен представител ответницата оспорва иска изцяло и по размер. Поддържа се, че претендираната сума е за период, за който между страните не са съществували правоотношения, защото ищецът е следвало, преди да удължи мълчаливо договора, да уведоми за това ответницата. Иска се да бъдат отхвърлени исковете като неоснователни.

В производството са събрани писмени и гласни доказателства.

Видинският районен съд, като взе предвид изложените от страните правни и фактически доводи, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна: На 10.11.2009г. между ищеца и ответницата е сключен договор за охрана на обект за срок от една година с уговорена цена на извършваната услуга – 35 лева, платими ежемесечно до 10-то число на текущия месец.

В т. 33 от Договора е посочено, че същият се прекратява по взаимно съгласие, при изтичане срока на договора или при заличаване от Търговския регистър. В следващата т. 34 е посочено, че ако нито една от страните преди изтичането на срока не е уведомила другата за прекратяването с едномесечно писмено предизвестие, договорът се счита подновен при същите условия за всеки следващ период от година, без да е необходим изричен анекс.

От показанията на свидетеля К. И. се установява, че две години след сключването на договора ответницата е плащала месечната си такса, след което е преустановила плащането на таксата, но въпреки това от 2011г. до настоящият момент ищецът продължава да изпълнява задълженията си по договора, което се изразява в посещаване на обекта при получаване на сигнал от алармената система и това се случва 3-4 пъти в месеца.

От заключението на вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза се установява, че последното плащане по Договора за охрана е направено на 10.11.2011г. и размерът на неплатената главница за периода от 10.11.2011г. до 10.11.2013г. е 840 лева, а обезщетението за забава за към 15.11.2013г. е в размер на 90.05 лева.

С оглед изложеното Съдът намира, че предявените искове са доказани в основанието и размера си. Установи се, че е налице облигационно правоотношение, а именно сключен договор за охрана, който е вид договор за поръчка. Съгласно т.33 договорът се прекратява с изтичане на срока му, който е едногодишен.   В точка 34 е уговорено, че ако не е направено едномесечно писмено предизвестие за прекратяване, договорът се счита подновен за всеки следващ период от една година, без да е необходим изричен анекс. При тези обстоятелства е необходимо съдът да изследва действителната воля на страните. Видно е, че след изтичането на първата година договорът не е бил прекратен, тъй като не се установи волеизявление на една от страните, достигнало до другата за прекратяването му, а страните са продължили да изпълняват задълженията си по него за срок от още една година. След изтичането и на тази година ответницата е преустановила плащанията по Договора, а ищецът е продължил да изпълнява задълженията си. Съдът намира, че след като договорът не е бил прекратен след изтичането на срока, за който е уговорено действието му, и двете страни са продължили да изпълняват задълженията си по него за срок от още една година, то действителната им воля е била продължаване срока на действие на договора. С оглед това, както  и липсата на представено доказателство за отправено предизвестие за прекратяване от ищеца, Съдът счита, че между страните са съществували правоотношения по Договора за охрана и за периодите 10.11.2011г. – 10.11.2012г. и 10.11.2012г. – 10.11.2013г.

След като се установи, че за посоченият период ищецът е продължил да изпълнява задълженията си по договора, докато ответницата е преустановила изпълнението на своите, Съдът намира, че следва да уважи така предявените искове.

С оглед това и съгласно разпоредбата на чл.78 от ГПК, Съдът намира, че следва да присъди на ищеца и сумата от 759.50 лева, представляваща разноски по делото, от която 300.00 лева – адвокатско възнаграждение, 300.00 лева – възнаграждение за особен представител, 100.00 лева – депозит за вещо лице, 51.00 лева – ДТ и 8.50 лева –разходи за издаване на съдебно удостоверение и справка за настоящ адрес на ищеца.

 

               Воден от горното, Съдът         

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

               

               ОСЪЖДА М.С.М. с ЕГН ********** *** да заплати на „А. 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Б.” ***, ЕИК: *********  сумата от 840 лева, представляваща неплатено възнаграждение по договор за охрана за периода 10.11.2011г. до 10.11.2013г., ведно със законна лихва от предявяването на иска – 15.11.2013г. до окончателното плащане, както и сумата от 90.05 лева, представляваща обезщетение за забава.

    ОСЪЖДА М.С.М. с ЕГН ********** *** да заплати на „А. 2009” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Видин, ул. „Б.” ***, ЕИК: *********  сумата от 759.50 лева, представляваща разноски по делото, от която 300.00 лева – адвокатско възнаграждение, 300.00 лева – възнаграждение за особен представител, 100.00 лева – депозит за вещо лице, 51.00 лева – ДТ и 8.50 лева – разходи за издаване на съдебно удостоверение и справка за настоящ адрес на ищеца.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред ВОС по реда на въззивното производство.

 

               РАЙОНЕН СЪДИЯ: п

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници