Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 428-2015

                     Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е                         

 

                                              гр.Видин, 19.06.2015г.

 

                                                 в името на народа   

 

ВИДИНСКИЯТ   РАЙОНЕН   СЪД,   НАКАЗАТЕЛНО   ОТДЕЛЕНИЕ,   В   СЪДЕБНОТО   ЗАСЕДАНИЕ   НА   ОСЕМНАДЕСЕТИ   ЮНИ   ПРЕЗ   ДВЕ   ХИЛЯДИ   И   ПЕТНАДЕСЕТА   ГОДИНА   В СЪСТАВ:         

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. П.

                                       СЪДЕБНИ   ЗАСЕДАТЕЛИ:

                                                             ЧЛЕНОВЕ:

ПРИ   СЕКРЕТАРЯ   М.В.         И   В   ПРИСЪСТВИЕТО   НА   ПРОКУРОРА:             КАТО   РАЗГЛЕДА   ДОКЛАДВАНОТО   ОТ   СЪДИЯТА   ПЛ.ПЕТКОВ,                  А.Н.Д.№ 428   ПО   ОПИСА   ЗА   2015 ГОД.                    ВЗЕ   ПРЕДВИД   СЛЕДНОТО:

 

            Административно-наказателното производството е с правно основание по реда на чл.59, ал.1 и следващите от ЗАНН.

            Делото е образувано по жалба, подадена от „В. Г.” ООД, гр.Я., , бул.”Е.”, № 21, ЕИК, представлявано от Д. Г. В., против Наказателно постановление № 05-0000175 от 27.04.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” В., с което на жалбоподателя е наложена административна имуществена санкция в размер на 300лв./триста лева/ на основание чл.416, ал.5 във вр.с чл.415-В, ал.1 от КТ за извършено нарушение по чл.262, ал.1, т.3 във вр.с чл.264 от КТ.

            Жалбоподателят с жалбата си моли да бъде изменено атакуваното с нея наказателно постановление и да бъде намален размера на имуществената санкция в минимален.  

            Ответната по жалбата страна, административно-наказващият орган, чрез своя процесуален представител в съдебно заседание, поддържа наказателното постановление и моли то да бъде потвърдено, като законосъобразно и обосновано, като оспорва жалбата срещу него и моли тя да бъде оставена без уважение, като неоснователна.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 12.02.2015г. контролните органи на Д ”ИТ” В. са извършили проверката на място обект: магазин за мебели „М. В.” в гр.В., ул.”Ш.”, №  стопанисван от дружеството жалбоподател. Извършена е и проверка по документи на дружеството на 17.02.2015г. и 23.02.2015г. в Д”ИТ” В.. Констатирано е, че дружеството като работодател не е изплатило допълнително трудово възнаграждение на трима работници, които са положили труд на 26.12.2014г. официален празник.

Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка, акт за установяване на административно нарушение, платежна ведомост, платежен фиш три броя, график за явяването на работа два броя, както и от гласните доказателства: свидетелските показанията на свидетеля-актосъставител П., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират по между си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от видинският районен съд.

            От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че дружеството жалбоподател в качеството на работодател е нарушил разпоредбите на трудовото законодателство по чл.262, ал.1, т.3 във вр.с чл.264 от КТ, като не е изпълнила задължението си за изплащане на работниците допълнително трудово възнаграждение за положен труд на официален празник. Юридическото лице следва да понесе предвидената в нормата на чл.415-В, ал.1 от КТ имуществена санкция, която е в границите от 100лв. до 300лв. АНО е определил и наложил такава, както е предвидена в максималния размер. Съдът обаче счита, че в случая може да бъде определен и наложен размер в минималния. Извършеното не разкрива висока степен на обществена опасност на деянието, извършителят не разкрива висока степен на обществена опасност на дееца, от случилото се не са настъпили съществени увреждания нито за обществените отношения, нито за юридически и физически лица. Стореното е за първи път. Освен това в производството не са събрани доказателства по смисъла на чл.27, ал.2 от ЗАНН, което от своя страна да даде възможност за правилното индивидуализиране на размера на санкцията. Съдът намира, че наложеното административно наказание може да бъде намалено, като бъде определено в минималния предвиден от закона размер.

            От така изложените съображения до тук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде изменено в този смисъл.         

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

                                                 

  Р     Е     Ш     И     :

 

            ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № 05-0000175 от 27.04.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” В., с което на „В. Г.” ООД, гр.Я., , бул.”Е.”, № , ЕИК, представлявано от Д. Г. В., е наложена административна имуществена санкция в размер на 300лв./триста лева/, като намалява размера на имуществената санкция на 100лв./сто лева/.

            Решението може да бъде обжалвано пред видинския административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните по реда на АПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници