Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 392-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 209

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин 19.06.2015г.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на деветнадесети май две хиляди и петнадесета    година в състав:

                                                                       Председател: Вероника Станкова                                     

при секретаря М. П. и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 392 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на Д.Б.С., ЕГН:**********,*** против Наказателно постановление № 25-0000063/02.04.2015г.. на ИД ДИРЕКТОР на РД”АА”- гр.Видин, с което на жалбоподателя за нарушение на чл.8, ал.1 от НАРЕДБА №36/15.05.2006г. на МТ, на основание чл. 178в, ал.5 от ЗДвПму е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева.

Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление № № 25-0000063/02.04.2015г.. на ИД ДИРЕКТОР към РД”АА”- гр.Видин

Жалбоподателят – редовно призован не се явява, представлява се от редовно упълномощен процесуален представител.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  явява  се редовно упълномощен процесуален представител.Иска от съда потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява неоснователна.

На 16.03.2015г.И.К. – гл.специалист е съставил АУАН фабр.№190345 на жалбоподателя за това, че на същата дата при  извършена проверка е установено, че  водачът извършва обществен превоз на пътници с удостоверение за психологическа годност, от което е видно че са изтекли 3 години от датата на издаването му-16.08.2011г.

На  02.04.2015г. при същата фактическа обстановка   ИД ДИРЕКТОР на РД”АА”- гр.Видин, е съставил Наказателно постановление № 25-0000063/02.04.2015г., с което на жалбоподателя за нарушение на чл.8, ал.1 от НАРЕДБА №36/15.05.2006г. на МТ, на основание чл. 178в, ал.5 от ЗДвПму е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева.

От разпитаните в съд. заседание свидетели-К. и В.  – се установи, че първият от тях е  съставил АУАН след като е  извършил проверката на водача.Същите дават показания, че водачът е управлявал  пътнически автобус.същият е представил удостоверение за психологическа годност с изтекъл срок.

Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели и ги кредитира, тъй като същите са логични , житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.

Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.

                        Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаните  деяние в съставения против жалбоподателя акт се доказва по безспорен и несъмнен начин и съдържа всички обективни и субективни признаци на вменените му нарушения.

                        Съдът не възприема и не споделя възраженията на процесуалният представител на жалбоподателя, че липсва умисъл, респ. субективна страна на нарушението по доводите развити от защитата.

                        Действително към момента на издаване на удостоверението за психологическа годност-16.08.2011г.,  съгласно НАРДБА №36 не е бил записан и указан три годишен срок на валидност  на същото.Това е станало с изменение  в бр. 41 ДВ/12г.

                        Незнанието обаче на закона не може да служи за оправдание на лицата , извършили нарушение, респективно престъпление. Още повече, че се касае за нормативни актове, касаещи пряката им работа и длъжност.Освен това от момента на влизане на измененията в цитираната по-горе Наредба до констатиране на нарушението са изтекли три години.

                        Наложените наказания са  в рамките на предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието  е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,  не се съобразил  с правната норма на чл.12 от ЗАНН, както и с тази на чл.27 от ЗАНН. Наложените наказания са съответни на извършените нарушения..

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление  следва да бъде потвърдено

                  Водим от горното Съдът,

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 

                        ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 25-0000063/02.04.2015г.. на ИД ДИРЕКТОР на РД”АА”- гр.Видин, с което на жалбоподателя -Д.Б.С., ЕГН:**********,***  за нарушение на чл.8, ал.1 от НАРЕДБА №36/15.05.2006г. на МТ, на основание чл. 178в, ал.5 от ЗДвП му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 лева.

 

Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници