Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 384-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 208

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

гр.Видин 19.06.2015г.

 

            Видински районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание  на  деветнадесети май две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                       Председател: В. Станкова                                       

при секретаря М.Петкова и в присъствието на прокурора ................................                           като разгледа докладваното от съдия Станкова АНД № 384 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството по делото е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

              Образувано е по жалбата на  С.С.К.,*** против Наказателно постановление №1664/18.12.2013г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП” към  на ОДМВР-ВИДИН , с което на жалбоподателя  на основание чл.182, ал.1,т.6 му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца.

              Иска се от Съда да постанови решение, с което да отмени Наказателно постановление №1664/18.12.2013г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП” към  на ОДМВР-ВИДИН.

Жалбоподателят – редовно призован не се явява, не се представлява.

            За административно – наказващия орган – редовно призовани –  представител не се явява.

                        Съдът като се запозна с доказателствата по делото приема за установено следното:

Жалбата е допустима – подадена е в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от правоимащо лице.

Разгледана по същество се явява неоснователна.

На 24.10.2013г. Б.Б. – мл. автоконтрольор е съставил АУАН № 1664. на жалбоподателя за това, че на 09.08.2013г. около 14,11ч. в с.Ботево, обл.Видин в посока с.Арчар при максимална допустима скорост от 40 км./ч., въведена с пътен знак „В 26” управлявал лек автомобил със скорост 99, км./ч., като превишаването на скоростта е с 59 км./ч.Нарушението е установено с техническо средство.

Попълнена е декларация от собственика по чл.188 от ЗДвП.

На 18.12.2013г. НАЧАЛНИК   сектор „ПП” към  на ОДМВР-ВИДИН при същата фактическа обстановка е съставил  Наказателно постановление №1664/18.12.2013г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП” към  на ОДМВР-ВИДИН , с което на жалбоподателя  на основание чл.182, ал.1,т.6 му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца.

От разпитаният в съд. заседание -актосъставител –Б. се установи, че същият е  съставил АУАН след като е  съставил АУАН  въз основа на заснетото с мобилна камера и съответният клип, съдържащ се в нея.

Видно от попълнената декларация по чл.188 от ЗДвП е, че автомобилът е бил управляван във въпросното време и час именно от жалбоподателя-С.К..

Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са логични , житейски обясними, подкрепят се от останалите материали по делото.

Горното се установява и от приложените по делото писмени доказателства.

                        Предвид гореизложеното, Съдът намира, че описаните  деяние в съставения против жалбоподателя акт се доказва по безспорен и несъмнен начин и съдържа всички обективни и субективни признаци на вменените му нарушения.

                        За твърдените в жалбата обстоятелства не се представят по делото никакви доказателства.

                        Наложените наказания са  в рамките на предвиденото от закона. При индивидуализиране на наказанието административно – наказващият орган  е отчел всички смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,  съобразил се е  с правната норма на чл.12 от ЗАНН, както и с тази на чл.27 от ЗАНН. Наложените  наказания са съразмерни на извършените нарушения.

По гореизложените съображения Съдът намира, че Наказателно постановление  следва да бъде потвърдено

             Водим от горното Съдът,

 

                                     Р             Е            Ш            И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1664/18.12.2013г. на   НАЧАЛНИК  сектор „ПП” към  на ОДМВР-ВИДИН , с което на жалбоподателя- С.С.К.,  ЕГН:********** ***  на основание чл.182, ал.1,т.6 му е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 400 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца

 

                        Решението може да бъде обжалвано пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВИДИН по реда на глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.        

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници