Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (84)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (153)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
споразумение по НОХД № 579-2015

                              П Р О Т О К О Л

                                           гр. Видин,  18.06. 2015 г.

 

Видинският районен съд …………………………………...в публично

съдебно заседание на   осемнадесети юни две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   П. П.

 

                                                Съдебни заседатели: 1.   

                                                                                          2.    

 

при участието на секретаря       М. В.

и прокурора               Е. М.                       сложи за разглеждане

НОХД № 579 по описа за  2015 г.                                        докладвано

от   СЪДИЯТА  ПЕТКОВ

              На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

              За РП Видин се явява прокурорът М.

              Подсъдимият К. В. А. налице и с адв. Г. П.в с пълномощно от по-рано.  

              Свидетелят М. Т. О. налице.  

              Свидетелят В. А. И. налице.

              Вещо лице Р. П. И. налице.

              Вещото лице Е. П. Г. не се явява, редовно призован.

              Съдът разяснява на подсъдимия правата му по чл. 274, 275 и по чл. 55 от НПК.

              По хода на делото.

              ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.  Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение за решаване на делото и ще Ви моля да ми дадете възможност да го предложим.

              АДВ. П.: Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи. Нямам искания по доказателствата. Имам искания по хода на съдебното следствие. Поддържам казаното от прокурора.

              Съдът ОПРЕДЕЛИ:

              ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

              Снема самоличността на подсъдимия.

    К. В. А. -   роден на г. в гр. В., живущ гр. В., ул. „Е. Й.” № , вх. , ет. , ап.  и настоящ адрес: гр. В.,  ул. „С. П.” № , българин, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан,   безработен, с ЕГН  .

               Съдът ОПРЕДЕЛИ:

               С оглед на искането за сключване на споразумение Съдът освобождава явилите се свидетелите и вещото лице.  

                На вещото лице Р. П. И. определя възнаграждение в размер на 15 лв. от бюджета за явяване в съдебно заседание.

                АДВ. П.: Моля да одобрите споразумението, което предлагаме на прокуратурата, съгласно което подсъдимият А. се признава за ВИНОВЕН в това, че  на  04.06.2015 г. в гр. В., ж.к. „Г. М.” пред вх. , на бл.  без надлежно разрешително държал в себе си 22,72 грама високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис/, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидраканабинол – 4 процента на стойност 136,32 /сто тридесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, за което и на основание същия текст му налага   наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

                  Да бъдат възложени разноските на подсъдимия, а веществените доказателства по делото да бъдат отнети в полза на държавата и да бъдат унищожени.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с това споразумение. Моля да бъде одобрено. Същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Отказвам се от съдебното разглеждане на делото по общия ред и доброволно подписвам споразумението.

 

               С  П  О  Р  А  З  У  М  Е  Л  И   С  Е :

 

ПОДСЪДИМ:                                               ПРОКУРОР:

            /К. А./                                                 /Е. М./

 

АДВОКАТ:

            /Г. П./

 

Съдът като взе предвид постигнатото между страните споразумение и че то не противоречи на закона и морала, както и заявеното от подсъдимия А., приема, че споразумението може да бъде прието, за което и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК

                                О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА споразумението постигнато между страните и изложеното по-горе, съгласно което подсъдимият К. В. А. -   роден на г. в гр. В., живущ гр. В., ул. „Е. Й.” № , вх. , ет., ап.  и настоящ адрес: гр. В.,  ул. „С.п.” № , българин, български гражданин, с основно образование, женен, не осъждан,   безработен, с ЕГН    се признава за ВИНОВЕН в това,  че  на  04.06.2015 г. в гр. В., ж.к. „Г. М.” пред вх. , на бл.  без надлежно разрешително държал в себе си 22,72 грама високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис/, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидраканабинол – 4 процента на стойност 136,32 /сто тридесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, за което и на основание същия текст за което и на основание същия текст му налага   наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

                ОСЪЖДА подсъдимия Асенов да заплати на държавата по сметка на ОД МВР В. сумата 133.38 /сто тридесет и три лева и тридесет и осем стотинки/ лева, изразходвана за изготвяне на експертизи и по сметка на Видински районен съд сумата в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, изразходвана за явяване на вещо лице в съдебно заседание.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 22,72 грама високо рисково наркотично вещество – коноп /канабис/ на съхранение в Митница С. и найлонов плик, кутия за рутер, 2 бр. камъни, кабел и инструкции за рутер за интернет на съхранение в РУ В. да бъдат предадени в полза на държавата и да бъдат унищожени.

На основание чл. 24, ал. 3 от НК Съдът  

                     О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 579/2015 г. по описа на ВРС.  

Протоколът написан в съдебно заседание в 11.30 часа.

 

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                            СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници