Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 170-2015

                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 208  

           гр.Видин,  12.06.2015г.

 

         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видински      районен         съд               гражданска колегия  в  

публично  заседание четиринадесети май през две хиляди и петнадесета година,

 в състав:

 

                                                                   Председател:Нина Николова

                             Съдебни заседатели:

                                               Членове:

 

при секретаря  М.П. и в присъствието  на прокурора      

като разгледа  докладваното от съдията  Николова  гр.дело № 170 по описа за 2015г., и за да  се произнесе взе предвид следното:

            Предявеният иск е с правно основание чл.240, ал.1 от ЗЗД.

            Предявен е иск от Р.А.К., ЕГН ********** от гр. В. против Е.Ц.Б.,*** за заплащане на сумата от 4700 лева, предоставена от ищеца на ответницата по силата на договор за заем. Поддържа се от ищеца в исковата молба, че на 25.08.2012г. двамата с ответницата са постигнали устно съгласие той да й даде в заем сумата от 4700 лева с уговорката тя да бъде върната в шест месечен срок, а реалното предаване на парите е станало на 27.08.2012г. в присъствието на двама свидетели. В уточняващата молба ищецът посочва, че съгласието за сключване на договора за заем е постигнато в гр. Д. на събиране в дома на общ техен приятел, а уговорката е била сумата да бъде върната след като ответницата се устрои и започне работа в ЮАР. Посочва се от ищеца, че на 05.01.2015г. от ответницата е получена покана за доброволно изпълнение, с която й е даден три дневен срок да върне заетата сума, но действия в тази насока не са предприети.

Иска се Съдът да постанови решение, с което да осъди ответната страна да заплати сумата от 4700 лева, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане, както и да заплати направените по делото разноски.

В срок е депозиран отговор на исковата молба. Поддържа се от ответницата, че предявеният иск е неоснователен. Твърди се, че никога не е сключвала с ищеца договор за заем, нито е получавала от него процесната сума. Посочва се, че взаимоотношенията й с ищеца са много лоши, че на 16.10.2012г. ответницата е заминала в ЮАР, където е заживяла съвместно с ищеца и от това съжителство се е родило дете. В последствие ответницата е напуснала ищеца и е образувала дело по ЗЗДН, по което е издадена Заповед за защита от домашно насилие, а взаимоотношенията по повод на малолетното дете са уредени с влязло в сила решение.

Моли да бъде отхвърлен иска и бъдат присъдени разноските по делото.

В производството са събрани писмени и гласни доказателства.

Видинският районен съд, като взе предвид изложените от страните правни и фактически доводи, и съобразявайки представените по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното от фактическа страна: На 25.08.2012г. на събиране в къщата на свидетеля П.И.И. в гр. Д. страните по делото са се договорили ищецът да даде в заем сумата от 5000 лв на ответницата, а на 27.08.2012г. на паркинга на Гранд Мол – гр. В. на ответницата е предоставена сумата от 4700 лева. Тези обстоятелства се установяват от разпитаните в производството свидетели П.И.И. и Минков, както и от обясненията на ищеца, които кореспондират със събраните гласни доказателства. Съдът дава вяра на показанията на тези свидетели, тъй като същите са били очевидци както на даването на сумата, така и на уговореното между страните основание. Същите нямат роднинска връзка със страните в производството и показанията им са обективни, непротиворечиви и последователни. Договорът за заем е неформален договор и когато липсва писмен акт установяването му, е допустимо това да стане и чрез свидетелски показания, когато е на стойност по-малка от 5000 лева, съгласно чл. 164, ал.1, т.3 от ГПК

По делото като доказателство е представена покана за доброволно изпълнение, която, видно от известието за доставяне, е получена от ответницата на 05.01.2015г., с която покана е даден три дневен срок за връщане на заетата сума.

В производството са представени и други писмени доказателства от страните, които са неотносими към предмета на делото и съдът не ги обсъжда.

С оглед изложеното Съдът намира, че предявеният иск е доказан в основанието и размера си. Установи се, че е налице облигационно правоотношение, а именно сключен договор за заем, с поети от страните задължения за предаване на сумата, което се установи, че е изпълнено, и за връщане на сумата от заемополучателя, което не се установи от ответника да е направено. Съгласно чл.240, ал.1 ЗЗД, заемополучателят има задължението да върне получените вещи, в случая пари, на заемодателя. Установи се, че сумата от 4700 лева е получена от ответницата и е получена по силата на договор за заем, както и не се установи, че същата е върната на заемодателя. Доколкото от ответницата се поддържа, че не е получавала никаква сума от ищеца на никакво основание, и не се твърди,че са получени, но на  друго правно основание, ирелевантни за установяване на сключения договор за заем, поетите задължения по същия и изпълнението им, са фактите, отнасящи се до целите и подбудите на заемополучателя за получаване на заема, респ. неотносими към спора са твърденията и доводите на ответника за влошени взаимоотношения между страните. Елементите от фактическия състав на договора за заем се установяват в разпоредбата на  чл. 240, ал. 1 от ЗЗД, която съдържа определение на този вид съглашение. От даденото в тази разпоредба определение е видно, че договора за заем е реален договор. Реален е договорът, чийто фактически състав включва освен съгласие на страните и предаване на вещите, които са негов предмет. Следователно елементите от фактическия състав на договора заем са първо, съгласие на страните за предаване от заемодателя в собственост на заемателя на парична сума и второ, предаване на тази сума от заемодателя на заемателя. Доказателствена тежест за пълно и главно доказване на така установените елементи от фактическия състав на договора заем носи ищецът, защото той извлича търсената от него изгода от доказване на сключен договор за заем с ответника и неизпълнено договорно задължение на последния.Това приема ВКС в Решение № 837 от 13.12.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1727/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Алексей П.И.И., постановено по реда на чл.290 ГПК.

По възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение на ищеца, направено от ответницата Съдът намира същото за неоснователно. Минималното дължимо възнаграждение, съгласно чл.7, ал.2,т.2 от Наредба №1 от 09.07.2004г. за минималните  размери на адвокатските възнаграждения е в размер на 559 лева, като съгласно пар. 2 от ДР на Наредба №1 ,във вр.с чл.78, ал.5 от ГПК платените разноски от 850 лева не са явяват прекомерни, тъй като платеното възнаграждение е по-ниско от двукратния размер на възнаграждението, посочено в чл.7, ал.2,т.2 от Наредба №1 от 09.07.2004г.  

По отношение на искането за присъждане на разноските по делото, съгласно разпоредбата на чл.78 от ГПК и с оглед изхода на делото, Съдът намира, че следва да се присъдят на ищеца.

 

               Воден от горното, Съдът         

 

                                                       Р  Е  Ш  И:

 

               

               ОСЪЖДА Е.Ц.Б., ЕГН ********** и адрес: *** да заплати на Р.А.К. с ЕГН ********** и адрес ***, сумата от 4700  / четири хиляди и седемстотин / лева, получена по силата на договор за заем от 27.08.2012г., ведно със законна лихва, считано от 29.01.2015г. до окончателното издължаване, както и сумите от 188 лева- платена ДТ и  850 лева, представляваща  адвокатско възнаграждение по делото.

   Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред ВОС по реда на въззивното производство.

 

               РАЙОНЕН СЪДИЯ: П

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 

СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници