Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 310-2015

Р Е Ш Е Н И Е № 191

гр. Видин 29.05.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Видинският районен съд, наказателна колегия в публичното

Заседание на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: ДАНИЕЛ ЦВЕТКОВ

при секретаря Л.А., като разгледа докладваното от съдията Цветков  НАХ дело №310 по описа на съда за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното :

            Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена  в срок от Р.Л.Т. ***9,   против Наказателно постановление № 14-0953-001917/2015г. на Началника на отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР- Видин, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание  чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП- глоба в размер на 100лв.        

           Жалб. не се явява по делото, изразява становище в жалбата си, че НП е незаконосъобразно, тъй като в обстоятелствената част на НП се твърдяло, че при установяването на нарушението, е управлявал л.а. „Мерцедес” с посочен рег.№, което не съответствало на истината, като освен това, така изложената фактическа обстановка в НП се отличавала от изложената такава в АУАН, където било отбелязано, че нарушението било извършено при управлението на л.а. „Ауди 80” , а не на л.а. „Мерцедес”.

            Ответната страна чрез своя проц. представител изразяват становище, че е допусната тех .грешка като е посочен погрешно л.а. „Мерцедес”, но която грешка в никой случай не е довела до ограничаването правото на защита на жалбоподателя.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Процесното НП е издадено срещу жалб. Т., въз основа на издаден АУАН за извършено административно нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Според АУАН, на 22.11.14г. в гр.Видин, жалб. Т. е управлявал л.а. „Ауди 80” с Рег.№ ВН4562 ВК с превишена скорост- 76 км./ч., която била установена с тех. средство- „Радар” TR4D.

Въз основа на АУАН било издадено и процесното НП, като в същото се излага съвсем различна фактическа обстановка, а именно, че на 22.11.14г. в гр.Видин, жалб. Т. е нарушил правилата за движение визирани в чл. 21, ал.1 от ЗДвП при управлението на съвсем друг автомобил- „Мерцедес С320” с Рег.№ СН 69 37 АК, собственост на лицето Тихомир Найденов.

          В конкретния случай съдът счита, при издаването на НП АНО е нарушил както процесуалните права на нарушителя, довели до нарушаването правото му на защита, така и процесуалните правила отнасящи се към издаването на НП- не е дадено вярно описание на нарушението, както и на обстоятелствата които го потвърждават.         

Във вр. с изложеното, съдът обуславя извода, че при издаване на НП наказващият орган грубо е нарушил императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, като не е посочил вярно обстоятелства, изтъкнати по- горе от съда, като по този начин АНО е издал НП при неизяснена фактическа обстановка, като по този начин се поставя под въпрос и дължащата се административно- наказателна отговорност от страна на жалб.Т..

           В чл.57 ЗАНН са дадени задължителните реквизити на едно наказателно постановление, които се явяват като гаранция за неговата законност и които са предпоставка НП да породи съответните материалноправни и процесуалноправни последици, т.е. да може да предизвика ефект на правораздавателен акт за налагане на едно административно наказание, съобразено с целите визирани в чл. 12 ЗАНН. Несъобразяването от страна на АНО с която и да е от задължителните предпоставки отнасящи се до издаването на НП, представлява съществено процесуално нарушение, което неминуемо води до отмяната на НП от съда.

Следа да се отбележи още, че изтъкнатото от страна на АНО обстоятелство, че жалб. Т. притежава само л.а. „Ауди 80”, съвсем не води до извода, че същият не би могъл да извърши описаното и твърдяло за извършено адм. нарушение с друг. Автомобил, в т.ч. и „Мерцедес”, който да не е негова собдственост.

           От изложеното до момента  и като се съобрази с приложените към делото писмени и гласни доказателства обсъдени по– горе,  съдът счита, че  НП е издадено в  противоречие с  установените процесуалните правила и като такова следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

             Воден от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Видинският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

           

           ОТМЕНЯ НП № 14-0953-001917/2015г. на Началника на отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР- Видин, с което на жалбоподателя Р.Л.Т. ***9,   е наложено административно наказание на основание  чл. 182, ал.1, т.3 от ЗДвП- глоба в размер на 100лв.        

           Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК в 14 дневен срок от съобщението му пред Административен съд гр. Видин.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници