Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 245-2015

Р Е Ш Е Н И Е  

№186

гр. Видин, 27.05.2015 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД - наказателен състав в публично заседание на двадесет и седми април,    две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариела Йосифова

при секретаря: К. И.,

като разгледа НАХД № 245/2015г. по описа на Видински РС, и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

 

       Обжалвано е Наказателно постановление № 14-0953-001896 от 20.01.2015г. издадено от Началник отдел  ОП при ОД МВР Видин, с което на М.Б. от Великобритания ,  на основание чл.179 ал.2 вр. ал.1 т.5 пр.5  от ЗДвП е наложено административно наказание Глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.44 ал.1 от ЗДвП.

            Жалбоподателят редовно и своевременно уведомен на посочения от него адрес, се явява и се  представлява от редовно упълномощен процесуален представител който  поддържа искането на своя повереник за отмяна на обжалваното НП поради допуснатите съществени нарушения на  процесуалния закон при издаване на обжалваното НП,  като в съдебното заседание посочи основанията за това искане.

            За АНО се явява ю.к. Петрова, която моли за потвърждаване на НП и сочи съображения за което.  

            Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

             Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок от връчване на НП и пред надлежния съд – поместоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това жалбата е допистума.

             Разгледана по същество е  основателна.

 

             От фактическа страна: На 17.11.2014г.  слежителя на оДМВР Видин – св. В.Е. бил изпратен на ПТП на път за с. Раброво и съставил АУАН на жалбоподателя за това , че на посочената дата в 15.05 часа като водач на лек автомобил «Тойота Естима « с рег. № ВН4007ВВ не е осигурил достатъчно странично разстояние при разминаване с насрещно движещ се автобус в следствие на което е настъпило ПТП с мат. Щети. Актът е съставен от свидетел В.Е., в присъствието на друг служител на сектор ПП при ОД МВР Видин – Красимир Асенов и посочения в акта нарушител.  Актът е бил подписан от лицата посочени в него, като в графа обяснения и възражения жалбоподателя е написал собственоръчно такива на родния си език. С химикал е добавен текста – преводач Росица Владимирова Стоянова и е положен подписа на същата. На основание акта, на 20.01.2015г. е издадено и обжалваното НП , с което се налага Глоба в размер на 100 лева на жалбоподателят. В законоустановения срок чрез АНО е обжалвано издаденото НП пред РС Видин.

               Разпитан в съдебно заседание като свидетел актосъставителят В.Е. изложи факти и обстоятелства идентични с  отразените в акта съставен от него.

            В съдебно заседание по искане на проц. Представител на жалбоподателя е разпитана и св. Росица Владимирова Стоянова, която твърди , че е била пътник в автомобила , управляван от жалбоподателя. Описва фактическа обстановка .

 Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите,  тъй като същите са логични,  последователни, без вътрешни противоречия и се подкрепят от приетите по делото  писмени доказателства.

              При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

              АУАН и издаденото въз основа на него НП са издадени от компетентни органи, в изпълнение на делегираните им правомощия по закон.

              На основание събраните и приложени по делото доказателства съдът обоснова своето заключение за нарушение на процесуалните правила както при съставянето на АУАН така и при издаването на НП. Актосъставителят и АНО са съставили и издали административни актове в нарушение на разпоредбата на чл.84 от ЗАНН връзка с разпоредбата на чл.21, ал.2 от НПК срещу лице чужд гражданин, за когото няма никакви доказателства, че владее говоримо и писмено български език. Съгласно посочените правни норми актосъставителят и АНО е следвало да осигурят присъствието на преводач. В тежест на административния орган е да осигури преводач и да се убеди, че нарушителят е разбрал съдържанието на предявения му акт. Процесът по установяване на административно нарушение и налагане на съответното наказание следва да се осъществява от компетентните органи в съответствие със законодателството на Р. България. Наличието на затруднения в администрацията, независимо от причините, не може да се преценява във вреда на санкционирания.

              В чл.1 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ се определят общите правила за административните нарушения и наказания, реда за установяване на административните нарушения, за налагане и изпълнение на административните наказания и осигурява необходимите гаранции за защита правата и законните интереси на гражданите иорганизациите.  В чл. 84 от ЗАНН е посочено, че доколкото в този закон няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения, както и за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, на касационни жалби пред окръжния съд и предложения за възобновяване, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалниякодекс /НПК/.

Съгласно чл. 21 от НПК, намиращ субсидиарно приложение по силата на чл. 84 от ЗАНН, наказателното производство се води на български език. Съгласно ал. 2 на чл. 21 от НПК, "Лицата, които не владеят български език, могат да се ползват от родния си или от друг език. В тези случаи се назначава преводач.".

              Предявяването на акта е, за да се запознае нарушителя с него. Запознаването със съдържанието му е предпоставка за упражняване на правото за защита. Нарушителят следва да разбере за какво е привлечен да отговаря. Неспособността на нарушителя да разбере за какво е привлечен да отговаря засяга правото му на защита, поради което допуснатото процесуално нарушение е съществено. Същото е от категорията на неотстранимите, опорочава цялата административно-наказателна процедура и е основание за отмяна на наказателното постановление.  Следва да сеима предвид, че Съдът приема за недопустимо преводът да се извърши от случайно лице с непроверена компетентност, както и от лице, което участва в производството в друго качество в производството –   актосъставител, връчител, свидетел, административно-наказващ орган. Предвид гореизложеното, с оглед осигуряване прилагането на принципа за обективност в производството и осигуряване правото на защита на лицата, при връчване на АУАН на чужденец, невладеещ български език, към момента на връчване на АУАН, контролния орган е следвало да назначи с нарочен акт заклет преводач на родния език или на друг език, разбираем за лицето, срещу което е издаден АУАН. В акта лицето следвало да запише, че е бил осъществен превод и че е разбрало в какво нарушение е обвинено, след което да положи подписа си.  По същия начин, с превод, осигурен от заклет преводач, назначен от Наказващия орган, следва да се връчи и Наказателното постановление, като лицето отново преди подписа си следва да запише, че му е осигурен превод и е разбрало за извършването на какво нарушение се наказва. Тъй като законът не съдържа изискване относно формата на превода - устна или писмена, следва да се приеме, че вместо да се осигури присъствие на заклет преводач, извършващ превода при връчването на АУАН, съответно на НП, би могло на лицето да се връчи ведно с АУАН, съответно с НП, съставени на български език и превод на същите на съответния разбираем за нарушителя език. Писменият превод също следва да бъде извършен от заклет преводач. Обстоятелството дали лицето владее български език следва да се установи от контролните органи при личния контакт с нарушителя. При връчването на лицето следва изрично да се задават въпроси, от които да се установи владее ли български език и разбира ли в какво нарушение е обвинено, респективно за какво нарушение е наказано. Ако лицето заяви, че владее български и контролния орган се убеди в това, следва да запише тази констатация в  АУАН.

            Тъй като посочените действия осигуряващи реалното упражняване правото на защита на нарушителят не са били осъществени от контролния орган – актосъставителя, нито от АНО съдът намира,  че допуснатото нарушение на процесуалните правила е от  категорията на съществените. То е такова, тъй като пряко рефлектира върху правото на защита на нарушителя и възможността на същия да го реализира в пълен обем, тъй като го поставя в невъзможност да разбере кое е мястото, където в обективната действителност са се осъществили фактите и обстоятелствата срещу които ще се защитава. На следващо място, същото е неотстранимо в настоящото производство, поради което съдът намира че следва обжалваното НП да бъде отменено изцяло без да се разглежда делото по същество.             

                С оглед на изложеното и на основание чл.63, ал.1, пр.3 от ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И :

      ОТМЕНЯ  изцяло Наказателно постановление № 14-0953-001896 от 20.01.2015г. издадено от Началник отдел  ОП при ОД МВР Видин, с което на М.Б. от Великобритания ,  на основание чл.179 ал.2 вр. ал.1 т.5 пр.5  от ЗДвП е наложено административно наказание Глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.44 ал.1 от ЗДвП.

 

               Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административен Съд Видин по реда на Глава ХІІ от АПК от страните, в 14 дневен ред от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници