Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 200-2015

 

Р Е Ш Е Н И Е   №187

 

гр. Видин, 28.05.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Видинският районен съд, наказателна колегия, в публичното заседание на двадесет и осми април през две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Даниел Цветков

при секретаря Л.А. и в присъствието на прокурора ………………… като разгледа докладваното от съдия Цветков НАХ дело №200 по описа за 2015г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН.

Делото е образувано по подадена в срок жалба от П.С. ***, със съдебен адрес гр.Видин ул. „Бдин”, бл.6, ап.4, против  Наказателно постановление  № 14-0953-001309г. на Началник сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2, от ЗДвП за извършено нарушени по чл. 20, ал.2, чл.100 от ЗДвП.

В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя твърди, че НП е незаконосъобразно и неправилно тъй като преди възникването на инцидента жалб. С., като водач на МПС загубил съзнание, предвид влошеното му здравословно състояние, поради и което изпаднал в невъзможност да контролира л.а. В подкрепа тезата на защитата са представени са епикризи от които е видно, че същият страда от сърдечно заболяване. Поддържа се още, че не е налице чл. 7, ал.1 от ЗАНН, т.е., че деянието не било извършено виновно от жалб.С..

Процесуалния представител на ответната страна изразява становище, че НП е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.  Сочи се още, че дори и да се приеме, че извършеното административно нарушение е извършено по непредпазливост, то това следва да бъде изрично упоменато в ЗДвП.   

От събраните по делото доказателства,  взети по отделно и в тяхната съвкупност, Съдът прие за установено следното:

На 11.08.2014г. в гр.Видин, около 16.10ч., при управлението на л.а. „Рено Меган Сценик” с Рег.№ ВН 5958 ВР по ул. „Цар Александър ІІ” в посока ОКС, жалбоподателят с. не успял да контролира ППС, което управлявал, освен това не избрал и скоростта на движение съобразно атмосферните условия, релефа, с условията на видимост, интензивност на движение и др. обстоятелства, за да спрат пред предвидимо препятствие или създадена опасност за движение, поради и което навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в спрял автомобил със специален режим на движение, като в следствие настъпилото ПТП били причинени материални щети и по двата автомобила.

След като установил всичко това, свид. А.В. съставил АУАН, който бил връчен на жалбоподателя срещу подпис. Въз основа на акта било и издадено обжалваното НП на Началника на сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя били наложени посочените по- горе административни наказания.

           Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото писмени и гласни доказателства-административнонаказателната преписка и показанията на свидетеля В.. Съдът дава вяра на показанията на последния,  тъй като те изцяло кореспондират с установената фактическа обстановка по делото, както и с приложените доказателства.

Следва да се има предвид в настоящият случай, че дори да се приеме, че административното нарушение е извършено при форма на вината – непредпазливост, за да се стигне до отмяната на НП следва да има изрично посочени в закона предпоставки за това, обстоятелства, каквито не са налице в настоящият случай.

          При така установената фактическа обстановка Съдът намира, че жалбата е неоснователна, а НП-законосъобразно и обосновано.

            Съдът приема, че актът за установяване на административното нарушение е съставен, съгласно изискванията на ЗАНН.  Фактическите констатации, отразени в акта, не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства.  Жалбоподателят не можа да ангажира никакви доказателства, които да обосноват извода, че отразената в акта фактическа обстановка не отговаря на действителната.  Напротив- същата се подкрепя от показанията на разпитаните в хода на делото актосъставител и от приложената преписка.

С оглед изложеното до момента съдът приема, че жалб. С. е осъществил, както от обективна, така и от субективна страна административните нарушения за които е наказан.

Съгласно санкционната норма на чл.  179, ал.2 се предвижда наказание – глоба от 100 до 200лв.  

В конкретния случай Съдът счита, че Наказващия орган правилно е определил наложеното наказание, същото е в пределите на предвидения минимум, поради и което за съда не съществува правна възможност да променя неговия размер.

             От описаните по-горе доказателства събрани в производството,  става ясно, че е осъществен визирания в НП на Началника на сектор „ПП” при ОДМВР-Видин  административно-наказателен състав, извършено е административно нарушение, спазена е законовата процедура по констатиране на това нарушение и е издадено атакуваното наказателно постановление, поради което съдът счита, че то следва да бъде потвърдено.

   Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

                       

 

Р Е Ш И :

 

   Потвърждава НП № 14-0953-001309г. на Началник сектор „ПП” към ОДМВР-Видин с което на жалбоподателя П.С. ***, със съдебен адрес гр.Видин ул. „Бдин”, бл.6, ап.4,  е наложено административно наказание- „глоба” в размер на 100 лв. на основание чл.179, ал.2, от ЗДвП за извършено нарушени по чл. 20, ал.2, чл.100 от ЗДвП.

             Решението подлежи на касационно обжалване пред Видински Административен съд по реда на АПК, в четиринадесет дневен срок от съобщението му на страните.

 

 

                                                  Районен съдия:

Версия за печат
Свързани страници