Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 2474-2014

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 26.02.2015 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА

                                            

при участието на секретаря........................... М. П. ……………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 2474 по описа за  2014 г. ............................. докладвано

от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА.............................................................................

 

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

            Вместо ищеца се явява майката и законен представител М.Ц.П. – редовно призован явява се лично.

            ОТВЕТНИКЪТ Е.В.Т. – редовно призован явява се лично.

            ИЩЕЦЪТ: Моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКЪТ: Моля да се даде ход на делото.

            СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът приканва страните към сключване на спогодба.

М.П.: Постигаме спогодба с която ответникът се задължава да заплаща издръжка на детето С.Е. В. в размер на 140.00 лева месечно от датата на предявяване на иска.

Ответникът: Съгласен съм да заплащам този размер.

С оглед постигнатата спогодба и на основание чл. 234 от ГПК, съдът намира, че спогодбата не противоречи на закона и добрите нрави в интерес е на детето, поради което същата следва да бъде одобрена от съда.

С оглед горното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между С.Е. В., с ЕГН **********, представляван от своята майка и законен представител М.Ц.П., с ЕГН **********, двамата с адрес:*** и Е.В.Т., с ЕГН **********,*** съдебна спогодба по силата, на която Е.В.Т., с ЕГН **********,*** се задължава да заплаща на С.Е. С.Е., с ЕГН **********, представляван от своята майка и законен представител М.Ц.П. с ЕГН **********, двамата с адрес:*** месечна издръжка в УВЕЛИЧЕН размер от 80.00 лева на 140.00 лева считано от 01.01.2015 г. до настъпване на основания водещи до изменение, отпадане  и прекратяване на издръжката.  ведно със законната лихва за просрочено плащане на същата.

 

С П О Г О Д И Л И   СЕ:

 

 

...............................................                     .................................................

/М.Ц.П./                  /Е.В.Т./  

 

ОСЪЖДА Е.В.Т., с ЕГН **********,*** да заплати на Държавата по сметка на ВРС ДТ в размер на 43.20 лева представляващ 2% върху увеличения размер на издръжката.

Прекратява производството по гражданско дело № 2474/2014 г. по описа на ВРС.

 Определението в прекратителната част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВОС.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.27  часа.     

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници