Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
спогодба по гр.д. № 1642-2014

П Р О Т О К О Л

 

                                             гр. Видин, 25.02.2015 г.

 

Районен съд – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИНА НИКОЛОВА

                                            

при участието на секретаря........................... М. П. ……………………      

и прокурора ……………………..................................... сложи за разглеждане

гражданско дело № 1642 по описа за  2014 г. ............................. докладвано

от   СЪДИЯТА НИКОЛОВА.............................................................................

          При изпълнение условията на чл. 142, ал. 1 ГПК на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

            ИЩЕЦЪТ „В.” ООД – редовно призован, представлява се от адв. Л.И. с пълномощно по делото.

            ОТВЕТНИКЪТ Н.З.М. – редовно призован, явява се лично и с адв. Л. Ф. с пълномощно от днес.

            ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.С.В. налице.

            АДВ. И.: Моля да се даде ход на делото.

            АДВ. Ф.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че няма процесуална пречка за даване ход на делото, поради което:

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ. И.: Поддържам исковата молба. Нямам възражения по проекто – доклада.

АДВ. Ф.: Нямам възражения по проекто – доклада.

На основание чл. 146, ал. 1 от ГПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОБЯВЯВА изготвения и връчен на страните проект за доклад за окончателен доклад по делото.

На основание чл. 146, ал. 3 от ГПК предоставя възможност на  страните на изложат становища във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат съответните процесуални действия.

УКАЗВА последиците при неизпълнение, а именно преклудиране възможността на направят това по-късно освен в случаите по чл. 147 от ГПК.

Допуска до разпит и снема самоличността на вещото лице.

Е.С.В., 60 г., б. р.

На вещото лице се напомни наказателната отговорност по чл. 291 от НК и същото обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.В.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. И.: Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ. Ф.: Нямам въпроси към вещото лице.  

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Е.С.В., на което да се изплати възнаграждение в размер на 110.00 /сто и десет/ лева внесен депозит.

СЪДЪТ ПРИКАНВА страните към сключване на съдебна спогодба, медиация или извънсъдебно доброволно уреждане на спора. Разяснява на същите, че при посочените по-горе способи за уреждане на спора същият ще се уреди в по-кратки срокове. Указва на страните, че за постигане на съдебна спогодба, следва да се явят лично в съдебно заседание или да упълномощят свой процесуален представител, който от тяхно име да постигне спогодба, за което следва да представят по делото изрично пълномощно. При постигане на съдебна спогодба се дължат държавни такси в размер на 2%, докато при решаване на делото по същество държавните такси са в размер на 4 % върху цената на предявените искове.

АДВ. И.: При постигане на спогодба държим да се заплатят изцяло разноските по делото, която включва направени разноски за адвокатски хонорар в размер на 1500 лева, който е съобразен с наредба за адвокатски хонорара и депозита за вещо лице.

АДВ. Ф.: Заявявам, че сме съгласни да постигнем спогодба като запорираната сума с налагане на запор върху банкова сметка *** Н.З.М. по запорираната сметка общи задължения в размер на 24317.70 лева да бъде преведена на ищеца „В.” ООД като след превеждане на сумата запора да бъде вдигнат относно разноски 50% от ДТ и ще се задължим да платим половината ДТ на ищеца, съгласно чл. 78, ал. 9 от ГПК - разноските остават за страните, така както са направени. Съгласни сме да заплатим разноски в размер на 500.00 лева за адвокатско възнаграждение и 110.00 лева за вещо лице. В този смисъл предлагам спогодба на ищеца, като заявяваме, че сме съгласни да заплатим сумата, която е над запорираната сума.

С оглед изявленията на страните на основание чл. 234 от ГПК съдът намира, че постигнатата спогодба не противоречи на закона, морала и добрите нрави и същата следва да бъде одобрена, за което

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата между „В.” ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Св. Р.В., № 91 представлявана от управителя Н.С.П. и Н.З.М., с ЕГН **********,*** съдебна спогодба по силата, на която Н.З.М. се задължава да заплати на „В.” ООД сумата от 24317.70 лева, представляваща главница 22474.02 лева по фактури №3795 от 13.08.2013 г. и № 4201 от 30.11.2013 г. и сумата от 1843.68 лева представляваща обезщетение за забавено плащано за периода от възникване на плащанията по фактурите до 19.08.2014 г. Сумите ще бъдат платени в 3 - дневен срок от днес по банков път чрез превод от банкова сметка, ***. д. № 1642/2014 г. по описа на ВРС с цел обезпечение на вземанията по същото дело, с IBAN ***зискателя „В.” ООД с IBAN ***к /България/. Разноските в производството представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 1500.00 лева, възнаграждение на вещо лице в размер на 110.00 лева и половината от платената от ищеца ДТ в размер на 487.00 лева да бъдат платени в 10 - дневен срок от днес по сметка на взискателя „В.” ООД с IBAN ***к /България/. Сумата от 2.00 лева е платена в съдебно заседание от Н.З.М. на „В.” ООД. Ищецът се задължава в 3 - дневен срок след получаване на сумите да предприеме действия по отмяна на обезпечението, като запорът ще се вдигне след изплащане на сумите.

 

С П О Г О Д И Л И   С Е:

 

 

………………………….........                   .................................................

    /адв. Л.И./                             /Н.З.М./

 

 

На „В.” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Св. Р.В., № 91 представлявана от управителя Н.С.П. да се върне 2% от внесената в полза на ВРС ДТ, а именно 487.00 /четиристотин осемдесет и седем/ лева.

Прекратява производството по гражданско дело № 1642/2014 г. по описа на РС – Видин, Гражданско отделение, 2-ри състав.

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ВОС.

Протоколът написан в съдебно заседание, което приключи в 10.50 часа.     

 

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:                     

 

                                                     СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници