Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2025-2014

Р Е Ш Е Н И Е  № 35

 

гр. В., 26.02.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 В.ският районен съд гражданска колегия в публичното заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                                             Председател : Владимир Крумов

 

при секретаря Г. Н. и в присъствието на прокурора .................................................

като разгледа докладваното от съдията Крумов гр. дело № 2025 по описа за 2014 год., и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Предявен е иск с правно основание чл. 200 от КТ от Б.В.М., ЕГН **********,***, против "В.” АД, ЕИК : ******, гр. В., ЮПЗ с правно основание чл. 200 от КТ, и чл. 86 от ЗЗД.

 

Твърди се от ищеца, че вследствие на дългогодишна работа като ел. монтьор в „Х Ц” в ответното дружество е получил професионалното заболяване „Хроничен бронхит”, установено с Протокол № 2 / 01.04.1993г. на Диагностична комисия за потвърждаване на професионални заболявания при Работническа поликлиника – гр. В., и Акт за трудова злополука, в резултат на което била намалена трудоспособността на ищеца и се наложило същият да промени начина си на живот. Сочи се, професионалното заболяване е от такъв характер, че изисква ежедневно приемане на допълнителна усилваща храна и поддържащи здравето и живота на ищеца лекарства. Твърди се, че въпреки спазването на хигиенно - диетичния режим заболяването на ищеца се развива, тъй като е с прогресиращ характер и белодробното му заболяване прераснало в „ХОББ”, Хронично белодробно сърце и Хронична дихателна недостатъчност – ІІст. Твърди се, че на 15.02.2008г. ищецът придобил право на пенсия по чл. 68 от КСО, пенсия по чл. 78 от КСО и социална пенсия по инвалидност, които са безсрочни. Поддържа се, че с Експертно решение № 0334 / 22.02.2008г. на Университетска болница – МБАЛ”С.И.Р.” ЕАД гр. С., било признато влошаване на професионалното заболяване на ищеца като му била призната 60 % трайно намалена работоспособност за срок от три години. Сочи се, че въпреки, че горното решение се е превърнало в пожизнено, ищецът отново се явил на ТЕЛК поради влошаване на състоянието му и с Експертно решение № 0164 / 28.01.2011г. на Университетска болница – МБАЛ”С.И.Р.” ЕАД гр. С., било констатирано, че професионалното заболяване на ищеца, усложнено с белодробен емфизем, чести екзацербации, са довели до значителни функционални промени от страна на дишането и на ищеца му била призната 60 % трайно намалена работоспособност за срок от три години. Твърди се, че хронично-рецидивиращия характер на професионалното заболяване на белите дробове на ищеца и рисковете за летален изход налагат постоянен прием на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства, както и спазването на специален диетичен режим, свързан с прием на допълнителна усилваща храна. Поддържа се, че спазването на хигиенно – диетичен режим е свързано с големи ежемесечни разходи, извън тези които ищецът би имал ако би бил здрав и не бе получил професионалното заболяване на белите дробове. Сочи се, че за претърпените от ищеца имуществени вреди във връзка със спазването на хигиенно – диетичен режим за предходни периоди били присъдени обезщетения, но и след тези периоди ищеца продължава да търпи същите имуществени вреди. Изложени са обстоятелства във връзка с претърпени от ищеца неимуществени вреди и имуществени вреди. Иска се да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от по 275,49лв. представляваща ежемесечно обезщетение за претърпени имуществени вреди, за периода от 01.07.2014г. до 01.01.2015г., ведно със законната лихва за забава, считана върху всяко ежемесечно обезщетение от по 275,49лв., считана от първо число на следващия месец, за който се дължи сумата от 275,49лв. до окончателното издължаване. Искат се и направените по производството разноски.

Ответната страна, чрез процесуалния си представител, е представила писмен отговор, с който оспорва иска. Възраженията са : не е осъществен фактическия състав на чл. 200 от КТ, липсва правопораждащ юридически факт, претенциите са погасени по давност.

По делото са събрани писмени доказателства и гласни доказателства. Назначени и изслушани са две съдебно – медицински експертизи.

Съдът, като взе предвид събраните по делото гласни доказателства и писмени доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна :

С ПРОТОКОЛ № 2 от 01.04.1993г. на Диагностична комисия за потвърждаване на професионални заболявания при Работническа поликлиника гр. В. и АКТ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА № 34 от 08.10.1993г. е признато на ищеца професионалното заболяване „Хроничен бронхит”, „Невритис нерви акустици билатералис”. С Експертно решение № 0164 / 28.01.2011г. на Университетска болница – МБАЛ”С.И.Р.” ЕАД гр. С., на ищеца е призната 70 % трайно намалена работоспособност за срок от три години – до 01.01.2014г.

От заключението на назначената и изпълнена по делото съдебно­медицинска експертиза, което съдът възприема като обективно изготвена, както и от разпита на експерта д - р Н.И. в съдебно заседание, се установи, че ищецът следва да използва усилваща диета и хранителни продукти с определени калории. За да се намалят периодите на обостряне, е необходимо повишаване на защитните сили на организма, което се постига чрез спазване на ХДР, което включва прием на храни богати на белтъци, въглехидрати, мазнини, витамини, минерални соли, които се доставят на организма чрез прием на нетлъсти меса, мляко и млечни произведения, пресни плодове и зеленчуци, като се прилага усилваща диета № 11. За да се постигне усилваща диета е необходимо дневните калории да се повишат с 25%, което е 3500 калории отговарящи на 14 700 Джаула. Заключението на експерта е, че левовата равностойност на продуктите, необходими за спазване на ХДР за периода от 01.07.2014г. до 31.12.2014г. е 599,47лв.

От заключението на назначената и изпълнена по делото съдебно­медицинска експертиза, което съдът възприема като обективно изготвена, както и от разпита на експерта д - р С.В., в съдебно заседание, се установи, че за исковия период  стойността на ползвани медикаменти за поддържащо лечение на ежедневен прием е в размер на 663,42лв. Вещото лице е посочило, че през част от исковия период, в резултат на влошаване състоянието на ищеца, се е налагало допълнително лечение с други медикаменти, посочени в заключението, на обща стойност 140,06лв. Посочено е, че за исковия период допълнителни средства за консумативи, такси, консултации, манипулации, пътувания, прегледи се изразходват минимум 180,00лв. Отбелязано е, че ищецът ползва многократно допълнителни медикаменти, посочени в заключението, чиято обща стойност за исковия период е 180,00лв. Общата сума на разходите на ищеца по прием на нужните лекарства и манипулации, както и за прием на лекарства при вероятни усложнения, за исковия период е 1 163,48лв.

От разпита на свидетелите Р.Ю.М. и В.Б. В. се установи, че ищецът през част от исковия период приема много лекарства, ходи на лекарски прегледи. Спазва препоръчания му диетичен режим, като задължително включва в храната си телешко месо, риба, пресни плодове и зеленчуци, сирене и млечни продукти.

Съдът дава вяра на показанията на свидетелите, независимо от близката им родствена връзка с ищеца. Показанията са логични и непротиворечиви, съответстват със събраните по делото писмени доказателства, относно здравословното състояние на ищеца.

Останалите събрани по делото доказателства съдът намира, че не са необходими към предмета на правния спор, поради което не следва да се обсъждат.

Между така събраните доказателства няма противоречия, съответстват помежду си и взаимно се допълват, поради което съдът им дава вяра.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна:

По същество иска е основателен до размера претендиран от ищеца.

Страните са били в трудово правоотношение, като ищецът е получил професионалното заболяване, през исковия период ищецът страда от професионалното заболяване и усложненията от него, ищецът е претърпял имуществени вреди - претърпени загуби под форма на разходи за спазване на ХДР за закупуване на храна и лекарства, налице е причинна връзка между професионалното заболяване и усложненията от него и претърпените вреди. В следствие на професионалното заболяване и неговите усложнения е необходимо, ищецът да спазва строго диетичен режим, изразяващ се в приемането на усилена храна, както е необходим и непрекъснат прием на животоподдържащи медикаменти. Субсидиарното приложение на гражданския закон спрямо уредбата на имуществената отговорност на работодателя обхваща всички въпроси, които не са изрично регламентирани в раздел I на глава 10 от КТ - "Имуществена отговорност на работодателя", включително тези, които имат отношение към обема и съдържанието на вредата. Няма пречка да бъдат обезщетявани бъдещи вреди, стига тяхното настъпване да е сигурно, а рамерът - установим. /Решение № 155 от 22.02.2010 г. на ВКС по гр. д. № 3836/2008 г., III г. о., ГК, докладчик  Таня Митова/.

В случая ищецът е посочил конкретен период на претендираните бъдещи вреди. От заключенията на съдебно-медицинските експертизи се установявява, че за спазване на ХДР на ищеца, за периода от 01.07.2014г. до 01.01.2015г. ще бъдат необходими общо 599,47лв. за прием на храна и 1 163,48лв. за прием на лекарства, включително стойност на използвани допълнителни лекарства, както и средства за консумативи, такси, изследвания, консултации, манипулации, пътувания. Това е сигурният размер на бъдещите вреди, които ищецът ще търпи от полученото професионално заболяване за исковия период, който обхваща периода на последното инвалидизиране на ищеца. Съдът дава вяра на заключението на вещото лице – д-р С. Въбанова в частта, в която същата е отразила предполагаеми суми за консумативи, такси, изследвания, консултации, манипулации, пътувания за бъдеще време, тъй като тяхната необходимост е сигурна, с оглед хронично – рецидивиращия характер на заболяването и необходимостта от перманентно лечение.

Възраженията на ответника за липса на правопораждащ юридически факт и погасени по давност претенции са неоснователни. По силата на § 3 на ПЗР на Закона за здравето, лицата, на които до 31 декември 2004 г. е определен срок за степен на трайно намалена работоспособност, при навършване на 65-годишна възраст се смятат с пожизнено определена степен на трайно намалена работоспособност. Неоснователно е възражението на ответника за изтекла погасителна давност. Предмет на делото са имуществени вреди за периода от 01.01.2014 г. до 01.01.2015 г., а искът е предявен на 24.10.2014г., като не е изтекъл тригодишния давностен срок по чл. 358 ал. 1, т. 3 от КТ . Погасителната давност започва да тече от датата, на която вземането е станало изискуемо. Вземането е изискуемо с обективното причиняване на вредите. Вземането е изискуемо не от датата на протокола на диагностичната комисия, а от моментите, в които реално са претърпени вредите.

 Върху присъдени суми като обезщетение за вреди от професионално заболяване или трудова злополука по чл. 200 от КТ се дължи законната лихва върху тези суми не от датата на исковата молба, а от датата на увреждането. Обективната отговорност по чл. 200 от КТ не изключва приложението на разпоредбите на чл. 84, ал. 3 ЗЗД. В КТ няма конкретен текст за размера на дължимите се лихви, а самата разпоредба на чл. 200 КТ изисква наличие на вреда - професионално заболяване или трудова злополука. След като се отнася до претърпени от работника вреди, лихвата върху дължимата се сума се събира от момента на увреждането.

При това положение ответната страна следва да заплати на ищеца сумите от по 275,49лв. ежемесечно за исковия период, съобразно изменението на иска, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, настъпили в резултат на професионалното му заболяване „Хроничен бронхит” и настъпилите негови усложнения – „ХОББ”, Белодробно сърце и Хронична дихателна недостатъчност – ІІст., за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г., произтичащи от необходимостта за ежедневно спазване на хигиенно – диетичен режим, за което се налага изразходването на средства за усилена храна и лекарства, ведно със законната лихва за забава, считана върху всяко ежемесечно обезщетение от по 275,49лв., считана от първо число на следващия месец, за който се дължи сумата от 275,49лв. до окончателното издължаване.

Ответната страна следва да заплати на ищеца разноски по производството в размер на 463,20лв. за възнаграждение за адвокат и снабдяване с удостоверение.

Ответникът ще следва да бъде осъден да заплати в полза на Районен съд В. сумата от 66,12лв. представляваща държавна такса и сумата от 164.00лева, представляваща възнаграждение за вещи лица, внесени от бюджета, изчислени съобразно уважената част от иска.

Воден от горното съдът

РЕШИ:

 

Осъжда "В.” АД, ЕИК : ******, гр. В., Южна промишлена зона да заплати на Б.В.М., ЕГН **********,***, сумите от по 275,49лв. ежемесечно за периода от 01.07.2014г. до 01.01.2015г., които суми представляват обезщетение за претърпени имуществени вреди, настъпили в резултат на професионалното му заболяване „Хроничен бронхит” и настъпилите негови усложнения – „ХОББ”, Белодробно сърце и Хронична дихателна недостатъчност – ІІст., за периода от 01.07.2014г. до 01.01.2015г., които вреди произтичат от необходимостта за ежедневно спазване на хигиенно – диетичен режим, за което се налага изразходването на средства за усилена храна, лекарства и лечение, ведно със законната лихва за забава, считана върху всяко ежемесечно обезщетение от по 275,49лв., която лихва е считана от първо число на следващия месец, за който се дължи сумата от 275,49лв., до окончателното издължаване.

Осъжда "В.” АД, ЕИК : ******, гр. В., Южна промишлена зона да заплати на Б.В.М., ЕГН **********,***, сумата от 463,20лв. направени разноски по производството за възнаграждение за адвокат и разноски за издаване на удостоверение.

Осъжда "В.” АД, ЕИК : ******, гр. В., Южна промишлена зона  да заплати в полза на Районен съд В. сумата от 66,12лв., представляваща държавна такса.

Осъжда "В.” АД, ЕИК : ******, гр. В., Южна промишлена зона  да заплати в полза на Районен съд В. сумата от 164,00лева, представляваща възнаграждения за вещи лица.

Отхвърля искането на "В.” АД, ЕИК : ******, гр. В., Южна промишлена зона  за присъждане разноски по производството, като неоснователно.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд гр. В. в двуседмичен срок считан от връчването му на страните.      

           

 

Районен съдия : / П /

 

 

Вярно с оригинала

Секретар:

Версия за печат
Свързани страници