Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 1650-2014

      Р Е Ш Е Н И Е № 52

                                                    гр.В., 24.02.2015г.

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

В.ският районен съд, гражданско отделение, 3 – ти състав в публично съдебно заседание на втори февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:

             Председател: Милена Стоянова

 

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от съдията Стоянова гр.дело № 1650 по описа  за 2014год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Делото е образувано по искова молба от „БНП П. П. Ф.” ЕАД гр. С. против Ж.Й.К. ***, с която е предявен установителен иск по чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 240 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД.

Твърди се в исковата молба, че на 29.04.2013 год. „БНП П. П. Ф.” ЕАД с договор за потребителски заем с номер CASH-10152480 е отпуснало паричен кредит на ответника Ж.Й.К. в размер на 500 лева. Посочва, че сумата, предмет на договора, е предоставена лично на ответника. Така за него е възникнало задължението да погаси заема на 49 седмични вноски, всяка по 23.00 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на дружеството. Посочва се също, че към  10.05.2013г.  ответникът не е погасил нито една вноска и на основание чл.4 от договора, вземането на БНП П. П. Ф. ЕАД е станало предсрочно изискуемо в пълен размер. Ответникът е останал да дължи на ищеца 49 погасителни вноски по договора, които с начислената надбавка са в общ размер от 1127.00 лева към 31.05.2013г., към която дата заемът е станал изискуем в целия му размер. Поддържа се също, че ответникът дължи и обещетение за забава в размер на законната лихва от 41.34 лева за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита, а именно от 31.05.2013г. до 27.03.2014г.

Посочва се, че по реда на чл. 410 от ГПК е образувано частно гр.д. № 840/2014г. по описа на ВРС срещу  ответника и ищецът се е снабдил със Заповед за изпълнение. По делото в законоустановения срок е постъпило възражение от длъжника, заради което предявява настоящия иск.

Иска се от съда да постанови решение, с което да признае за установено, че е налице вземане  от страна на ищеца по отношение на ответника в размер на  500.00 лева – главница по кредита; сумата от 627.00 лева, представляваща надбавка; сумата от 41.34 лева, представляваща обезщетение за забава  за периода от 31.05.2013г. до 27.03.2014г., или общо дължима сума 1168.34 лева, ведно със законната лихва върху дължимите суми, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда до окончателното им изплащане, както и съдебни разходи по заповедното производство в размер на 25.00 лева и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00 лева. Претендират се и разноските по делото.

Ответникът в законоустановения едномесечен срок не е подал отговор на исковата молба, не е ангажирал доказателства и не е направил искане за събиране на такива.

По делото са събрани писмени доказателства, назначена и изслушана е съдебно- счетоводна експертиза.

С оглед данните по делото, съдът намира следното от фактическа и правна страна:

Не се спори от страните, че на 29.04.2013 год. „БНП П. П. Ф.” ЕАД с договор за потребителски заем с номер CASH-10152480 е отпуснало паричен кредит на ответника Ж.Й.К. в размер на 500.00 лева със срок на погасяване – 11.04.2014г. Съгласно договореното ответникът е следвало да погаси заема на 49 седмични вноски, всяка по 23.00 лева, които вноски съставляват изплащане на главницата по заема и добавка, представляваща печалба на БНП П. П. Ф. ЕАД.

От заключението на вещото лице, се установява, че ответникът не е погасил нито една седмична погасителна вноска и поради това неизплатената главница по договора е в размер на 500.00 лева, дължимата надбавка за порцесния период е в размер на 627.00 лева, а размерът на законната лихва за периода от 31.05.2013г. до 27.03.2014г. е  41.90 лева.

По делото не се представиха доказателства ответникът да е изпълнил точно и в срок задълженията си по договора и да е извършила погасяване на  дължимите суми.

Поради гореизложеното, предявения установителен иск е основателен и доказан и като такъв ще следва да бъде уважен изцяло.

От представеното гр.д. № 840/2014г. по описа на ВРС, се установи, че ищецът е направил разноски по заповедното производство в размер на 25.00 лева за платена държавна такса, както и му е присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00 лева.

С оглед изхода на делото, и на основание чл. 78 от ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноски в настоящото производство за платена държавна такса в размер на 125.00 лева, за вещо лице в размер на 100.00 лева и за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00 лева.

Воден от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА за установено, че „БНП П. П. Ф.” ЕАД с ЕИК 130697606 със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. М. 4, Б. П. С., сгр. 14, представлявано от Л. Л. П. притежава право на вземане  към Ж.Й.К. с ЕГН ********** с постоянен адрес:*** в размер на сумата от 500.00 лева – главница по кредита, сумата от 627.00 лева, представляваща надбавка, сумата от 41.34 лева, представляваща обезщетение за забава  за периода от от 31.05.2013г. до 27.03.2014г. по договор за потребителски заем с номер CASH-10152480 от 29.04.2013г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 22.04.2014г. до окончателното изплащане, както и сумата от 25.00 лева – разноски по заповедното производство и сума от 300.00 лева – юрисконсултско възнаграждение по издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 840/2014г. по описа на ВРС.

ОСЪЖДА Ж.Й.К. с ЕГН ********** с постоянен адрес:*** да заплати на „БНП П. П. Ф.” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. М. 4, Б. Бп С., сгр. 14  разноски по настоящото производство в общ размер от 525.00 лева.

Решението подлежи на обжалване пред ВОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.С.

Версия за печат
Свързани страници