Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 156-2015

       Р Е Ш Е Н И Е  № 90

гр. В., 25.02.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          В.ският районен съд, гражданско отделение, 3 – ти състав в публично заседание на  осемнадесети февруари през две хиляди и петнадесета година в състав:                                                                         

                                          Председател : Милена Стоянова

при секретаря П. Й..............., като разгледа докладваното от съдия Стоянова гр. дело № 156 по описа за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 50 от СК за развод по взаимно съгласие по молба на С.С.И. и Г.Л.И.,***.

В съдебно заседание молителите, чрез изрично упълномощени процесуални представители поддържат, че желаят бракът им да бъде прекратен по взаимно съгласие, без да се издирват мотивите за това. Изложили са споразумение, с което са уредили спорните въпроси помежду си.

Съдът, след като се запозна с молбата, споразумението и останалите приложени по делото доказателства, намира същата за основателна.

Видно от представения дубликат на удостоверение за сключен граждански брак, издаден въз основа на акт за граждански брак № 1 от 04.01.1987г., издаден от с. А., бракът между страните е сключен на 04.01.1987г.

Споразумението като непротиворечащо на закона ще следва да бъде утвърдено с решението.

На основание чл. 329, ал.1 от ГПК окончателната държавна такса, която Съдът определи на 40.00 лева, следва да бъде заплатена от страните по равно.

Мотивиран от горните съображения, Съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРЕКРАТЯВА с развод гражданският брак между С.С.И. с ЕГН ********** *** и Г.Л.И.  с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак № 1 от 04.01.1987г., издаден от с. А., общ. Д., обл. В.  по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение, като:

Молителите са заявили, че нямат непълнолетни деца от брака си.

Молителите са заявили, че нямат претенции за издръжка един към друг за бъдеще време.

Молителите са заявили, че придобитите по време на брака движими вещи ще си поделят извънсъдебно.

ПРЕДОСТАВЯ  ползването  на семейното жилище, находящо се в с. А., общ. Д., обл. В., ул. А.ица № 64, на Г.Л.И..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Л.И.  с ЕГН ********** следните недвижими имоти:

1/ парцел Х-1354 в кв. 26 по регулационния план на с. А., общ. Д., обл. В., целият от 450 кв.м. с уредени сметки по регулация, незастроен , до съседи на парцела: от изток и юг – улици, от запад – ПИ № 418 на наследници на П. П., от север – тупик.

Данъчната оценка на имота е 1 683.50 лева, съгласно удостоверение изх. № 5506000140/26.01.2015г., изд. от Община Д..

2/ едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 62.00 кв.м., построена с отстъпено право на строег върху урегулиран поземлен имот VІІІ-1298 в кв. 89 по действащия план на с. А., утвърден със Заповед № 50/16.02.1990г. на кмета на община Д., ведно с правото на строеж върху цялото място, описано по-горе, при граници и съседи на целия имот: улица, УПИ VІІ и УПИ ІХ.

Данъчната оценка на имота е 1 757.00 лева, съгласно удостоверение изх. № 5506000141/26.01.2015г., изд. от Община Д..

3/ поземлен имот № 725 в кв. 20 по кадастралния план на с. А., община Д., обл. В., целият с площ от 1000 кв.м., за който е отреден УПИ ХІІ-725 в кв. 20 по плана на с. А., общ. Д., обл. В., ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 70 кв.м., до съседи на ПИ: улица, ПИ № 726, ПИ№ 724 и зеМ.елски земи.

Данъчната оценка на имота е 7 883.40 лева, съгласно удостоверение изх. № 5506000139/26.01.2015г., изд. от Община Д..

4/ обособен обект – борса за строителни материали с. А., общ. Д., обл. В., включващ: поземлен имот № 000203 по плана за земеразделяне на с. А., община Д., обл. В., с № по ЕКАТТЕ 00672 с плок от 9.679 дка, с начин на трайно ползване – стопански двор, ведно с построените в имота сгради: масивна сграда – магазин за строителни материали и железария със застроена площ от 115 кв.м., складово хале със застроена площ от 420 кв.м.и санитарно – битови помещения със застроена площ от 68 кв.м. и всички подобрения в имота, в т.ч. ограда, комуникации, асфалтови и бетонни алеи и други, и заедно с правото на строеж за описаните сгради, съоръжения и други подобрения, до съседи на имота:  имот № 000206 – пасище, мера на община Д., имот № 000200- жилищна територия с. А., имот № 000205 – пасище, мера на община Д., имот № 580002 на С. И. С., имот № 580003 на „Е. – М.” АД

Данъчната оценка на имота е 70 388.10 лева, съгласно удостоверение изх. № 5506000142/26.01.2015г., изд. от Община Д..

Молителите са заявили, че за уравнение на дела си С.С.И. е получила сумата от 3000.00 лева.

Молителите са заявили, че  разходите по делото се поемат от Г.Л.И..

ОСЪЖДА Г.Л.И.  с ЕГН ********** да заплати окончателна държавна такса по сметка на ВРС в размер на 40.00 лева, както и държавна такса върху дяловете в общ размер от 1 634.24 лева.

                Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:  М.С.

Версия за печат
Свързани страници