Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по АНД № 1443-2014

Р Е Ш Е Н И Е № 37

 

гр. Видин,   26.02.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

          Видинският районен съд………….… наказателна колегия, в публичното заседание на  двадесет и седми януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                            Председател: Андрей Дечев

                                                         Съдебни заседатели: ………...……...…

                                                                             Членове:……...……………

при секретаря Д.Ж. и в присъствието на

прокурора………………………………… като разгледа докладваното от

съдията Дечев…………… НАХД № 1443……

по описа………… за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното :

                                                                                                                          

         Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба, подадена от М.Б.Б., ЕГН **********,***, против Наказателно постановление №1/07.10.2014г.на Началника на РУ към ОДМВР - гр. Видин, упълномощен с МЗ № 1з-1761/28.08.2014г., с което на жалбоподателя е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 261 /1/ от ЗГ – глоба в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 213 ,т.2 от ЗГ.

          Жалбоподателят в жалбата си оспорва НП, като  заема становище да се уважи жалбата като основателна, а атакуваното наказателно постановление да се отмени като незаконосъобразно и необосновано. Същият, лично и чрез процесуалния си представител, заема идентично становище в с.з.  

             Ответната страна не заема  становище в с. з.

           От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и взети в тяхната съвкупност, Съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

            Съставен е АУАН № 1/09.09.2014 год.от свид. Л. К. за това, че жалбоподателят Б. затова , че на 09.09.2014г., около 10,15 часа в гр.Видин, ж.к."Панония", бл.2, вх.А в мазе собственост на Радка Илиева Петрова с ЕГН: ********** стопанисвано от него, при полицейска проверка по преписка с вх. № 13915/2014г. по описа на РУ-Видин се установило, че същият съхранява около 4,68 пространствени кубични метра дърва за огрев от цер за който не представил превозен билет или друг заместващ го документ за тях.

            Свидетелите К. и Цоков твърдят, че дървата се намирали в мазе, собственост на тъщата на жалбоподателя – Радка Илиева Петрова. Проверката била по повод подадена жалба вх. № 13915/2014г. до началника на РУ-Видин от жалбоподателя Б. за измама, като същият заявил в жалбата си до органите на МВР, че е измамен, тъй като са му доставени дърва за огрев с 2 куб. м. по-малко от заплатените на доставчика Емилият Евгениев Христов. При проверката актосъставителят К. поискал превозен билет за дървата, като Б. му отговорил, че такъв не му е даден от доставчика на дървата, след което К. му съставил процесния акт.

            Свидетелят Цоков твърди, че парите за дървата са предоставени от тъщата на Б. Радка Петрова, т.к. тя сама си поемала отоплението и дървата били предназначени за нея, като Цоков помагал при получаването на дървата.

            Така установената фактическа обстановка се доказва от събраните по делото гласни и писмени доказателства - показанията на свидетеля Л. К. – актосъставител, свид. Цоков и административно-наказателната преписка, съдържаща АУАН № 1/09.09.2014 год., Наказателно постановление №1/07.10.2014г.на Началника на РУ към ОДМВР - гр. Видин, копия от договор за покупко-продажба на жилище, сигнал/жалба, постановление за отказ да се образува наказателно производство на РП - Видин, удостоверение за наследници, писмо от РУ към ОД на МВР-Видин

             Между така събраните доказателства няма противоречия, кореспондират помежду си и взаимно се допълват, поради което Съдът ги кредитира.

             Съдът, за да се произнесе, взе предвид следното:

          

           Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

            Съгласно чл. 213 ал.1 от Закона за горите се забраняват покупко – продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: 1. дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка. 2. дървесина, непридружена с   превозен билет и т.н. Текстът на закона съдържа отделни състави на нарушения, посочени в т. 1 – т. 4, които предвиждат отделни забрани за дейности свързани с товарене, транспортиране на дървесина, а именно без да са налице контролна горска марка, превозен билет и т.н. Всяко неизпълнение на посочените забрани в чл. 213 ал. 1 от ЗГ, представлява отделно нарушение, за което е предвидена санкция в чл. 266 ал. 1 от ЗГ. Според санкционната разпоредба се наказва с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по – тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти. В случая и в АУАН и в НП е посочено, че нарушението е по т. 2, а именно съхраняване на дървесина, за която няма издаден превозен билет.  

        Съгласно чл. 42 т. 4 и чл. 57 ал.1 т. 5 от ЗАНН, както в АУАН, така и в НП следва да се съдържа описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. В случая е посочено време и място на извършването и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. АНО е следвало обаче да конкретизира не само изпълнителното деяние – “съхранява”, а да съобрази  и всички законови изисквания за фактическото описание на деянието. Посочването на т. 2 от чл. 213 ЗГ – дървесина, непридружена с превозен билет не отговаря на посоченото санкционно основание за налагане на наказанието - чл. 261. (1) от ЗГ: Наказва се с глоба от 50 до 500 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, физическо лице, което:1. не изпълни разпореждане на компетентен орган, издадено в рамките на дадените му със закона правомощия;2. не осигури достъп, не представи необходимите документи и данни на контролните органи. Следвало е да се посочи съотносимата санкционна разпоредба на чл. 266, ал. 1 от ЗГ.

            Не е изчислена паричната равностойност на предмета на нарушение.  По този начин са създава неяснота относно приетото от административния орган за нарушение, доколкото деянието, противоречи на предписаната в съответната норма правило за поведение, квалифицирано като нарушение. Тежестта за установяване на конкретното деяние, съставляващо административно нарушение по чл. 213 т. 2 от ЗГ, неговият извършител и вината е на административнонаказващия орган. Негово е задължението да проведе пълно доказване на спорните по делото обстоятелства, които са останали неизяснени в хода на административнонаказателното и съдебно производство. С това е било нарушено правото на защита на наказаното ли

            В този смисъл Съдът намира, че наказателното постановление е незаконосъобразно и необосновано и ще следва да бъде отменено. Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН Видинският районен съд

Р  Е  Ш  И :

             

           ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1/07.10.2014г.на Началника на РУ към ОДМВР - гр. Видин, упълномощен с МЗ № 1з-1761/28.08.2014г., с което на жалбоподателя М.Б.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 261 /1/ от ЗГ – глоба в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл. 213 ,т.2 от ЗГ.

           Решението подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщението до страните пред Административен съд-гр. Видин.

                                                            

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници