Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 110-2015

                                             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                                           Гр. Видин, 18.02.2015г.

 

                                   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

                 ВИДИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  ІІІ наказателен състав в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари, две  хиляди  и  петнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Мариела Йосифова

 

след като се запозна с докладваното от съдията ЧНД № 110/2015г. по описа на ВРС,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.244 , ал.5 от НПК.

 

                Постъпила е жалба от „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД гр.София , представлявано от управителя Д. П. М. чрез адв. С. Асланска от САК, в качеството на пострадало лице по досъдебно производство № ЗМ 122/14г. по описа на РУ Видин , преписка №3125/2013г. на РП Видин.

, срещуПостановление от 31.01.2015г. на РП гр.Видин за спиране на наказателното производство, водено срещу  НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ   за престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

                С жалбата   „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД гр.София , представлявано от управителя Д. П. М. чрез адв. С. Асланска от САК на основание чл.244, ал.5 от НПК обжалва Постановлението от 31.01.2015г. на РП гр.Видин  за спиране  на наказателно производство  по досъдебно производство - дознание № ЗМ 122/14г. по описа на РУ Видин, като счита че същото е  необосновано, тъй като не е обсъдена деликтната, личната, отговорност на Кристиян Георгиев Христов . С жалбата се прави искане за отмяната  на атакуваното постановление на РП Видин и връщане на делото за продължаване на следствените действия.

               Съдът, като съобрази доводите изложени в жалбата и  събраните по делото писмени и гласни доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

                Предмет на преценка в това производство,пред съда е законосъобразността на постановлението на Районна Прокуратура гр.Видин съобразно разпоредбите на чл.244, ал.5 от НПК.

                Досъдебното производство е образувано  по повод съобщение до органите на досъдебното производство срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за извършено престъпление по чл.216, ал.1 от НК. На основание събраните по досъдебното производство доказателства същото е изпратено на РП Видин с мнение за спиране на наказателното производство поради „липса на достатъчно доказателства за установяване на извършителя и привличане на обвиняемо лице”. С постановление от 31.01.2015г. на  РП гр.Видин  е спряно наказателното производство водено срещу НИ по ДП ЗМ 122/14г. по описа на РУ Видин на основание чл.244, ал.1 т.2 от НПК тъй като извършителя на деянието не е установен .

                                Съгласно разпоредбата на чл.244, ал.5 от НПК постановлението на прокуратурата може да се обжалва от обвиняемия, пострадалия или неговите наследници пред съответнияпървоинстанционен съд в седемдневен срок  от получаването на преписа. Предвид приложените по делото доказателства за връчване на постановлението на жалбоподателката, съдът счита, чесъщата е депозирана в срок, поради което е процесуално допустима, а по същество се явява неоснователна.

    Досъдебното производство  ДП   №  ЗМ122/2014г. по описа на РУ-Видин е образувано срещу неизвестен извършител за това, че на неустановена дата за времето от  м.септември 2013г. до 06.11.2013г. в град Видин противозаконно повредил чужда недвижима вещ – апартамент  № 12 находящ се във вход А на бл.9, в ж.к.”Крум Бъчваров”, собственост на Финанс Инфо Асистанс ЕООД – град София, представлявано от управителя Д. М.    -  престъплениепо чл.216, ал.1 от НК.

 В хода на извършеното разследване не са събрани доказателства за авторството на деянието,което мотивирало прокурора да изготви постановление за спиране на наказателното производство, в което постановление  разпоредил на основание чл.245, ал.1 от НПК на органите на МВР  да извършат нужните действия за установяване на авторството на деянията по чл.216, ал.1 от НК .

               С атакуваното постановление прокурорът е постановил спиране на наказателното производство, тъй като в хода на разследването, въпреки проведените от разследващите органи необходими и възможни следствени действия, извършителят на престъплението не е бил разкрит.

                Съдът, обсъждайки събраният на досъдебното производство доказателствен материал, намира, че на предварителното производство не се са събрани достатъчно доказателства, откоито да се направи категоричен и обоснован извод за авторството на деянието. Поради това, съдът приема, че Постановлението на РП гр.Видин., с което е спряно производството по ДП   №  ЗМ122/2014г. по описа на РУ-Видин на основание чл.244, ал.1, т.2 от НК – срещу неизвестен извършител, е законосъобразно и обосновано.

                При постановяване на настоящия съдебен акт съдът се ръководи от разпоредбите на Тълкувателно решение №2/2002 г. на ВКС. Предвид същото, Съдът има право да отмениПостановлението на прокурора и да му го върне, само когато констатира, че на досъдебното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които налагат приповтарянето на определени следствени действия, както и ако са нарушени или ограничени правата на защита на обвиняемия, неговия защитник, гражданския ищец, гражданския ответник и техните повереници. Съдът не разполага със законовата възможност да отмени Постановлението за спиране и да върне делото на прокурора, със задължителното указание да внесе обвинение срещу определено лице, след като същият е преценил че обвинението е недоказано.

              Прокурорът е този, който в качеството си на обвинител, преценява срещу кого да внесе обвинението пред решаващият орган и да защитава обвинителната си теза чрез обвинителният акт. Единствено в правомощията на държавният обвинител – прокурора, е да повдигне обвинение за извършено престъпление, в случай на преценка, че са събрани достатъчно доказателства затова. В случаите на недоказаност на обвинението, прокурора прекратява или респективно спира, наказателното производството за деянието, за което е повдигнато. Не е в правомощията на съда да дава подобни указания на Прокурора.

                Спирането на наказателното производство от Прокурора е правно -регламентирана дейност, с която временно се преустановява извършването на процесуално - следствени действия,както и спиране на цялостната процедура по воденето на делото, поради възникнали  пречки за разкриване на обективната истина. Спирането има временен характер. Целта е постигане напроцесуална икономия, като в същото време се насочат усилията на съответните органи за отстраняване на възникналите пречки и събиране на доказателства за разкриване авторът на деянието,докато делото е спряно .

                При отпадане на основанията за спиране, наказателното производство се възобновява по съответния законов ред и процедурата продължава до пълното изясняване на обстоятелстватапо делото.

                Съдът, проследявайки извършените на досъдебното производството следствени действия, намира, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, което даналага отмяната на атакуваното Постановление за спиране на наказателното производството по ДП  № ЗМ122/2014г. по описана РУ-Видин.

                                На основание изложеното и чл.244, ал.5 от НПК, съдът

 

                                                     О П Р Е Д Е Л И :

 

                ПОТВЪРЖДАВА постановление от 31.01.2015г. на РП гр.Видин  с което на основание чл.244, ал.1, т.2 от НПК е спряно  на наказателно производство  по досъдебно производство - дознание № ЗМ 122/14г. по описа на РУ Видин преписка №3125/2013г. на РП Видин,  образувано срещу НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ за престъпление по чл.216, ал.1 от НК.

 

               На основание чл.244, ал.5, предл.2 – ро от НПК определението не подлежи на обжалване и протест.

 

              Препис от постановлението, ведно с ДПроизводство да се изпрати на Районна прокуратура гр.Видин.

  

             Препис от постановлението да се изпрати на жалбоподателят   .                

                                 

     

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Версия за печат
Свързани страници