Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
определение по ЧНД № 27-2015

ПРОТОКОЛ

гр.Видин, 17.02.2015 г.

 

Видинският районен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. СТАНКОВА

                                            Съдебни заседатели: 1.

                                                                                       2.                                                                              

 

при участието на секретаря О.П. и прокурора С. К. сложи за разглеждане ЧНД № 27 по описа за  2015 г. докладвано от СЪДИЯ СТАНКОВА

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За Районна прокуратура – Видин се явява прокурор К..

Молителят не се явява. Вместо него се явява адв. К.А. с пълномощно от по-рано.

По делото е постъпило удостоверение с изх. № 1638/03.02.2015 г. на СИС при ВРС, в което е отразено, че няма образувани изпълнителни дела срещу лицето А.В.Д..

Постъпил е отговор и от ЧСИ В.Т., рег. № 724 с район на действие района на ОС Видин, в който е отразено, че няма образувани изпълнителни дела срещу лицето А.В.Д..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО.

ПРОКУРОРЪТ: Моля да дадете ход на делото.

АДВ. А.: Моля да дадете ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Приема представените по същото писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.

АДВ. А.: Няма да соча други доказателства. Моля да дадете ход на делото по същество.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице условията на чл. 87, ал. 1 НК за допускане на реабилитация, с оглед на това, че няма данни молителят да е възстановил причинената вреда от извършеното деяние.

АДВ. А.: Считам, че следва да се допусне реабилитация по НОХД № 908/2004 г. по описа на ВРС с оглед наличието на законовите изисквания, както и това, че липсва осъждане за имуществено възстановяване на вреди и това се потвърждава със справките на ЧСИ и ДСИ, видно от които не са налице изпълнителни производства. Допълнителните ми съображения са, че по следващите наказателни дела № 759/2009 и № 524/2010 по описа на РС – Видин, съдът с определение е допуснал реабилитация, т.е. единствено и само НОХД № 908 /2004 е единствената пречка да бъде реабилитиран изцяло подзащитния ми.

Съдът, след като съобрази становището на страните, представените по делото доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, посочените основания в молбата, прие за установено следното от фактическа страна:

Молителят А.В.Д. е осъден с Присъда по НОХД 584/1997 г. по описана ВРС, като му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от една година, чието изтърпяване е отложено на основание чл. 66, ал. 1 НК за срок от „четири години“, считано от влизане на присъдата в сила. Присъдата е влязла в сила на 23.05.1998 г. По същата е реабилитиран по право, на основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от НК с изтичане на изпитателния срок на 23.05.2002г.

С присъда по НОХД № 245/1999 г. на ВОС същият е осъден да заплати „ГЛОБА“ в размер на 50,00 лв. Присъдата е влязла в законна сила на 28.11.1999 г. По същата е реабилитиран по право – 21.11.2003 г.

 С присъда по НОХД № 908/2004 г. по описа на Видински районен съд молителят А.В.Д. е осъден, като му е наложено наказание – „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година, при първоначален „ОБЩ“ режим. Присъдата е влязла в законна сила на 05.03.2007г.

Със споразумение по НОХД № 756/2009 г. по описа на ВРС същият е осъден на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от шест месеца, при първоначален „СТРОГ“ режим в затворническо общежитие от закрит тип. Споразумението е влязло в законна сила на 13.10.2009 г.

Със споразумение по НОХД № 542/2010 г. по описа на ВРС същият е осъден на „ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки: Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.; Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца; Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа за една календарна година. Споразумението е влязло в законна сила на 12.05.2010 г.

Наказанията по НОХД № 756/2009 г. по описа на ВРС и по НОХД № 542/2010 г. по описа на ВРС са кумулирани и му е наложено едно общо наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, което е изтърпяно, считано на 13.09.2010 г.

С Определение от 21.10.2014 г. по ЧНД № 1138/2014 г. ВРС е допуснал съдебна реабилитация на осъдения А.В.Д. по НОХД № 756/2009 г. и НОХД № 542/2010 г.

Видно от приложените по делото справки от Държавен съдебен изпълнител и ЧСИ В.Т. срещу осъдения Д. няма образувани изпълнителни дела. По делото няма данни същият да е възстановил причинените от престъплението имуществени вреди.

 

Водим от горното, съдът счита, че не са налице основанията на чл.87 от НК, за което

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДОПУСКА реабилитация по присъда по НОХД № 908/2004 г. по описа на Видински районен съд, с която е наложено наказание –„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година, при първоначален „ОБЩ“ режим, като присъдата е влязла в законна сила на 05.03.2007 спрямо осъдения А.В.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***.

Определението подлежи на обжалване пред ВИДИНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД в 7-дневен срок, считано от днес.

Протоколът написан в съдебно заседание в 11,10 часа.

 

 

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            СЕКРЕТАР:

Версия за печат
Свързани страници