Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
мотиви по АНД № 1815-2013

         МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ №29/15.01.2015 г. ПО АНД № 1815/2014г. ПО ОПИСА НА ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД

 

           Административно-наказателното производство е с правно основание чл. 375 и сл. От НК..

Делото е образувано по постановление на РП-ВИДИН, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК на С.В.К., ЕГН **********,*** на 16.08.1968г., живущ ***, женен, с висше образование, безработен, неосъждан за  това, че на 22.07.2010г.в град Видин в качеството си на управител на „Ц.” ООД  с ЕИК 1***  при кандидатстване на търговското дружество за инвестиционен кредит по направление „Животновъдство” от Държавен фонд „Земеделие” –  гр.София подал в Областна Дирекция на Държавен фонд земеделие – гр.Видин, Заявление за кандидатстване за инвестиционен кредит с входящ № 02-05/496 от 22.07.2010г., като съзнателно се ползвал от неистински частен документ приложен към заявлението за кредит, а именно оценителски доклад от 19.07.2010г., на които е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на лицензирания оценител – инж. И.В.И. *** и го употребил, за да докаже че съществува правото на обезпечение на кредита чрез стойността посочена в оценителския доклад на сградите и земята в имота в който са построени – бивш стопански двор в землището на с.Балей, област Видин, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316 във връзка с чл.309, ал.1 от НК.

            Представител на РП-ВИДИН не се явява в съд. заседание и не взима становище.

            Предложеният за освобождаване – С.В.К. се явява в съд. Заседание, заявява, че не се признава за виновен.Дава обяснения и моли за оправдаване изцяло по повдигнатото обвинение.

            В същата насока са и доводите на адвокат-защитника му.

            От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени всяко поотделно и в съвкупност, Съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Обвиняемият С.К. е управител на „Ц.” ООД, регистрирана  с решение № 463 от 04.06.2007г. по ф. № 270 / 2007г. по описа на Окръжен съд – Видин.

 Дружеството  се управлява и представлява от  С.К..

С молба за кредит с вх.№ 02-05/496 от 22.07.2010г. подадена в Областна Дирекция на ДФ „Земеделие – гр.Видин управителят на „Ц.” ООД – С.К.  кандидатствал за кредит в размер на 1 882 022.3 0лева по инвестиционна програма „Животновъдство”.  

Исканите кредитни средства представлявали 98,8 % от размера на инвестицията. Целта на кредита била реконструкция и преустройство на 3 броя бивши краварници за птицеферма, закупуване на технологично оборудване за отглеждане на пилета и закупуване на пилета. Предвиденото собствено участие представлявало 1,2% от размера на инвестицията в размер на 23 020.06 лева.

Като обезпечение по инвестиционния кредит обвиняемият К. предложил учредяване на ипотека върху земеделска земя в размер на 19, 615 дка в землището на село Балей, община Брегово, област Видин, както и   върху 3 бр. стопански сгради, бивши краварници.

За целта представил при кандидатстването оценителски доклад  на предлаганите активи от 19.07.2010г., на който бил придаден вид, че е  изготвен от свидетеля-инж.И.В.. Според оценителския доклад справедливата пазарна стойност общо на всички предлагани като обезпечение активи  е 1 599 918,55/ един милион петстотин деветдесет и девет хиляди  деветстотин и осемнадесет лева и 55 ст.

Документите на търговско дружество „Ц.” ООД били приети и обработени от свидетеля И.И..

 Свидетелят И.И. от 01.08.2000г. до 27.07.2011г. работел в ОД на ДФ „Земеделие” – Видин на различни длъжности, като през 2010г. заемал длъжността експерт в отдел „ПСМП”.

След подаването на документите свидетелят И.И. заедно с колегата си Н.Л.  и свидетеля Б.С. – началник на отдел „ПСМП”  в Дирекцията  отишли да извършат проверка на място на обектите  в бившия стопански двор в село Балей. На място проверяващите констатирали, че сградите  посочени в документите от обвиняемия К. са разрушени и разграбени  и само една от тях евентуално ставала за нещо. За  онагледяване на  извършената проверка на място направили снимки. За проверката К. бил уведомен и поканен да присъства от свидетеля С..К. заявил, че е на почивка, но ще подсигури лице да присъства на проверката, но така и не изпратил такова лице.

Свидетелят И. съвместно със свидетеля С.   изготвили становище по молбата, което изпратили на ЦУ на ДФ „Земеделие”, в което изразили мнение, че представената оценка на недвижимите имоти – краварници е нереална и завишена.

Съдът е разпитал в съдебно заседание свидетелите – В.В., И.В., И.И.,, Б.С. и Н.Л..

Свидетелката В. дава показания в насока, че същата не е възлагала на инж.В. изготвянето на експертизи, че същият не е изготвял експертизи в нейно присъствие, нито е полагал подписи и печат върху официални документи в нейно присъствие.Участвала е единствено в дела, в които същият е бил вещо лице, а тя –страна по делото.

Показанията на тази свидетелка по никакъв начин не допринасят за изясняване на обективната истина по делото, същите нямат отношение по отношение доказване на главния факт по делото, а именно обвиняемият съзнателно  ползвал  ли се е от неистински частен документ приложен към заявлението за кредит, а именно оценителски доклад от 19.07.2010г., на които е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на лицензирания оценител – инж. И.В.И. ***.

Свидетелите –И., С. и Л. са категорични, че тримата са отишли на мястото и са установили, че сградите са в много по-лошо състояние, от това, което е описано и дадено като оценка в доклада.

Свидетелите И. и С. заявяват, че от документална гледна точка при подаване на документите лично от обвиняемия същите са били изрядни.Впоследствие обаче било установено, че от извършване на проверката на място, която е документирана със снимков материал и констативен протокол е установено, че въпросните сгради не отговарят на оценката, която е дадена в оценителския доклад, съпровождащ нужната документацията за кандидатстване.Същите дали становище, което било изпратено в Централата им в гр.София, че проектът може да бъде осъществен единствено и само  ако се представи по-голямо обезпечение, което да отговаря на изискванията за искания кредит.

Свидетелят В. дава показания, че същият не е изготвял въпросният оценитилски доклад, не е полагал лично подпис и печат върху същия, както и че към онзи момент не е бил лицензиран оценител на недвижими имоти, а само на машини и съоръжения.Заявява, че работата към онзи момент на оценителите не е била законово урегулирана и поради тази причина се е случвало оценителите, респективно вещите лица да изготвят експертизи по искане на страните.Твърди, че лично той е изготвял такива по искане на свидетелката В., като се е случвало да ги оформя с подпис и печат в нейната кантора.Заявява, че подробно е описал по досъдебното производство, възложените от В. експертизи и доклади.

Съдът дава вяра на показанията, на горните трима свидетели, тъй като същите не си противоречат по между си, изложени са последователно и логично, отразяват реално извършената от тях работа при изпълнение на служебните им задължения.Същите се подкрепят и от съставения констативен протокол за извършена проверка и даденото впоследствие становище по отношение на искания от обвиняемия кредит.

Съдът дава вяра на показанията на този свидетел, тъй като същите са непротиворечиви, добросъвестно дадени, действително отговарят на съществуващата към момента на деянието практика за възлагане на отделни експертизи на оценители от страна на адвокати и техните клиенти.

В този смисъл съдът не дава вяра на показанията на свидетелката В., която твърди, че никога не е възлагала такива на инж.В..Още повече, че по делото са събрани надлежни доказателства какви точно експертизи същата е възлагала, видно от данните по досъдебното производство.

 Горната фактическа обстановка се подкрепя и от събраните писмени доказателства-приобщени по делото по реда на чл. 283 от НПК, а именно :комплексна експертиза, становище, констативен протокол,снимков материял, свидетелство за съдимост, набор от документи за кандидатстване за кредит, досе на „Ц. „ООД във ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ.

От заключението на изготвената комплексна експертиза, се установява, че от първа до шеста страница на оценителския доклад са напечатани по различно време в сравнение със седма  страница. Седма страница най-вероятно е била част от друг документ преди да е била част от представения.

Видно от констативен протокол от 04.08.2010г., Комисията е дала следните становища и препоръки, а именно, че продложените за обезпечение на искания кредити имоти не могат да послужат като такова, поради състоянието в което се намират към момента на проверката.Дадена е препоръка кредитоискателят да предложи друго обезпечение, което да удовлетвори изискванията за получаване на искания кредит.За онгаледявяне на проверката е е направен и приложен по делото и снимков материал.

Видно от изготвеното становище по молба за кредит вх. №02-05/496/22.07.2010г. е , че проектът е добре замислен, но няма необходимото обезпечение, поради което е изключително рисков.В заключение е дадено, че инвестиционният проект не може да бъде одобрен при исканите параметри и условия от кредитоискателя, като се указва при какви параметри същият може да бъде одобрен.

Видно от изисканото от съда и приложено по делото  оригинал на досие на „Ц.”ООД от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДФ”ЬЗЕМЕДЕЛИЕ”-ВИДИН е , че проектът за инвестиционен кредит с вх. №02-05/496/22.07.10г. е получен на 25.11.2010г. от Д.Г..

В съдебно заседание обвиняемият К. не се признава за виновен. Моли за оправдателна присъда.Не желае да даде обяснения.

При тези данни, Съдът приема, че  С.К. е осъществила състава на чл. 316, във вр. с чл. 309, ал.1 от НК.

От обективна страна: Обвиняемият С.К. *** в качеството си на управител на „Ц.” ООД  с ЕИК 1***  при кандидатстване на търговското дружество за инвестиционен кредит по направление „Животновъдство” от Държавен фонд „Земеделие” –  гр.София подал в Областна Дирекция на Държавен фонд земеделие – гр.Видин, Заявление за кандидатстване за инвестиционен кредит с входящ № 02-05/496 от 22.07.2010г., като съзнателно се ползвал от неистински частен документ приложен към заявлението за кредит, а именно оценителски доклад от 19.07.2010г., на които е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на лицензирания оценител – инж. И.В.И. *** и го употребил, за да докаже че съществува правото на обезпечение на кредита чрез стойността посочена в оценителския доклад на сградите и земята в имота, в който са построени – бивш стопански двор в землището на с.Балей, област Видин, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вината-пряк умисъл, като деецът е съзнавал обществено опасният му характер, и е предвиждал настъпването на общественоопасните последици. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на  извършителя.

От изнесеното по-горе безспорно е установено, че обвиняемият съвсем съзнателно  е изготвил перфектна документация, в която е фигурирал оценителския доклад, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на лицензирания оценител – инж. И.В.И. *** и го употребил, за да докаже че съществува правото на обезпечение на кредита чрез стойността посочена в оценителския доклад на сградите и земята в имота, в който са построени -за кандидатстване за кредит.Свидетелят С. дори заявява в показанията си, че рядко се случва при кандидатстване за кредит  при тях да се представя пълна документация, обикновено връщат хората, за някой документ, който не е представен.В тази документация е присъствал и оценителския доклад, който по същество е най-важният, тъй като доказва наличието на реално обезпечение за искания кредит.Същият сам е внесъл документите във фонда, представяйки цялата документация, следователно той е бил наясно какви документи са приложени и какво внася, още повече, че и на място се прави проверка на документите от съответното длъжностно лице-в случая свидетелят И..

За посоченото по-горе престъпление е предвидено наказание „Лишаване от свобода” за срок до две години.

Деецът не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78 а от НК, видно от справката за съдимост на същия.

            От деянието не са  причинени имуществени вреди другиму, видно от Постановлението на РП-ВИДИН.

            Не са налице отрицателните предпоставки на чл. 78а, ал.7 от НК.

            При това положение Съдът счита, че са налице условията на чл. 78а, ал.1 от НК, като К. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи законопредвиденото наказание-„глоба”, което е в границите от 1000 до 5 000 лева.

            Съдът счита, че целите на наказанието по чл. 36 от НК ще бъдат реализирани, като на дееца се наложи минималното наказание по чл. 78а от НК- „Глоба” в размер на 1000 лева.

            При определяне на наказанието , Съдът съобрази, че дееца, не разкрива висока степен на обществена опасност, същият е бивш военен без провинения, които обстоятелства Съдът прецени като смегчаващи отговорността обстоятелства.

Обвиняемият С.В. К. следва да бъде осъден да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР – Видин сумата от 188.30 (сто осемдесет и осем лева и тридесет стотинки) лева, изразходвана за възнаграждение на вещо лице по досъдебното производство

Водим от горното и на основание чл. 378,ал.4, т.1 от НПК, Съдът постанови решението си

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Версия за печат
Свързани страници