Търсене в сайта


Последни актуализации

Архиви
Декември 2019 (154)
Ноември 2019 (180)
Октомври 2019 (151)
Септември 2019 (42)
Август 2019 (62)
Юли 2019 (199)

Информация
  • Видин, пл. "Бдинци" №1,
  • тел. 600782
  • факс 600791
  • дан. № 4050001011
  • БУЛСТАТ 000159747
решение по гр.д. № 2084-2014

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 53

    гр.В., 16.02.2015 г.

 

                                               В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

В.ският районен съд, гражданска колегия, 3- ти състав  в публичното заседание на  втори февруари през две хиляди и петнадесета година в състав :

 

                                                            Председател : Милена Стоянова

 

при секретаря П. Й. като разгледа докладваното от съдия Стоянова по гр.дело №.2084 по описа за 2014 год. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 Делото е образувано по искова молба от В.К.В. от гр. В., чрез адв. И.И.  против „Т. АС” ЕООД  – С..

Претенциите на ищцата произтичат от  възникнало  трудово правоотношение с ответника. Посочва се, че ищцата е работила при ответника по трудово правоотношение до 23.09.2014г., прекратено по взаимно съгласие на страните. Поддържа, че за месеците април, май, юни, юли, август и септември  2014г. трудовите възнаграждения не са й изплатени.

Иска да бъде постановено решение, с което ответникът да бъде осъден да й заплати дължимото трудово възнаграждение за месеците април, май, юни, юли, август и септември  2014г. в общ размер от 2100.00 лева.

С протоколно определение от 02.02.2015г. по искане на ищцата размерът на претенциите е намален на сумата в общ размер от 842.06 лева.

Ответникът не е подал отговор в законния срок, не се е явил в съдебно заседание и не е ангажирал доказателства.

            По делото са събрани писмени доказателства, назначена и изслушана е съдебно – счетоводна експертиза.

 С оглед данните по делото, съдът намира за установено следното:

            Страните са се намирали в трудово правоотношение по силата на трудов договор № 15 от 19.04.2013г. като ищцата е работила при ответника на длъжност „метач” до 23.09.2014 г., когато  същото е прекратено  на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ, видно от представения препис на трудова книжка.

Вещото лице по назначената съдебно-счетоводна експертиза, която Съдът възприема като обективно и компетентно изготвена и не е оспорена, дава заключение за размера на неизплатените трудови възнаграждения за процесния период.

При така установената фактическа обстановка Съдът намира предявените искове за основателни и доказани.

Съгласно чл.124 от КТ задължението на работодателя по трудовото правоотношение е да заплаща  възнаграждение на работника или служителя за извършената работа, а според чл.128 от КТ той е длъжен да прави това в установените срокове. Същото се дължи и на основание чл.242 от КТ , според който положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Безспорно се установи наличието на трудово правоотношение между ищеца и ответника, което е прекратено по взаимно съгласие на страните. Ответникът  не е ангажирал доказателства, че е изплатил дължимите суми на ищцата в установените срокове.

  При това положение, ответникът ще следва да бъде осъден да заплати  сумата от 842.06 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищцата за месеците април, май, юни, юли, август и септември  2014г.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК във вр. с чл.359 от КТ, ответникът следва да понесе направените по делото разноски за вещо лице  в размер на 50.00 лева, както и да бъде осъден да заплати държавна такса в размер на 50.00 лева и разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 400.00 лева.

На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ще следва да се допусне предварително изпълнение на решението.

   Воден от горното , Съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА  „Т. АС” ЕООД с ЕИК 121317720 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. Б. 111, комплекс „Е. С.”, сграда А, ет. 3, представлявано от И. Д. И. да заплати на В.К.В.  с ЕГН ********** *** със съдебен адрес: гр. В., ул. Княз Борис І № 11а сумата от 842.06 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение на ищцата за месеците април, май, юни, юли, август и септември  2014г., както и сумата от 400.00 лева – разноски за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Т. АС” ЕООД с ЕИК 121317720 със седалище и адрес на управление: гр. С., бул. Б. 111, комплекс „Е. С.”, сграда А, ет. 3, представлявано от И. Д. И. да заплати  по сметка на ВРС сумата от 50.00 лева - държавна такса и сумата от  50.00 лева – възнаграждение за вещо лице.

ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 от ГПК предварително изпълнение на решението по отношение на присъдените суми.

  Решението подлежи на въззивно обжалване  пред В.ски окръжен съд в двуседмичен срок, считано от датата на обявяването му – 16.02.2015г.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :  М.С.

Версия за печат
Свързани страници